Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1902

9. 1902. április 2. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 468

• 1902. április 2-iki közgyűlés. 407 468. szám, 187 a VI. kerületi B) adókivetö-bizottságba: 1. Dr. Balogh Ignácz ügyvédet (VI., Teréz-körut 25.), 2. Melocco Péter gyárost (VI.. Nagymezö-utcza öl.): a VII. kerületi A) adókivetö-bizottságba: 1. Dr. Hudomel József orvost (VII., István-tér 9 a.) 2. Fritz Lipót szabómestert (VII., Erzsébet-körut 8.); a VII. kerületi H) adókivetö-bizottságba: 1. Schwartz Jenő műépítészt (VII., Csömöri-ui <>.). 2. Honig Antal kereskedőt (VII., Kerepesi-ut 14.); a VIII. kerületi A) adókivetö-bizottságba. 1. Kriegner György gyógyszerész, fővárosi bizottsági tagol (VIII., Muzeum-körut 18), 2. Farkas Gyula lakatos, fővárosi bizottsági tagot (VIII., Nagy­templom-utcza 12/b.; a VIII. kerületi Ji) adókivetö-bizottságba: 1. Hartstein Géza magánzót (VIII., Aggteleki-utcza 2.), 2. Schlesinger Lázár kereskedőt (VIII., Lujza-utcza 3.); a IX. kerületi adókivetö-bizottságba: 1. Ehrlich Manó likőrgyárost (IX., Liliom-uteza 41.), 2. Stéger Károly vendéglőst (IX., Soroksári-utcza 82.): a X. kerületi adókivetö-bizottságba: 1. Mössmer Ferencz iparost (X. Mázsa-tér 1.), 2. Ring Rezső magánzót (X. B. Jászberényi-ut 22.); — s végül a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adóinak tárgyalására külön alakitandó adókivetö-bizottságba: 1. Bachruch Károly gyárost, fővárosi bizottsági tagot (VII., Damjanich-utcza 16.), 2. Lukács József bankigazgató, fővárosi bizottsági tagot (VI., Xagy János-utcza 11.) Egyúttal felhatalmazza a közgyűlés a tanácsot, hogy az időkőz­ben bármi okból megüresedő tagsági helyeket saját hatáskörében betölthesse. Miről a közgyűlés a kiküldött urakat jegyzőkönyvi kivonaton, a m. kir. pénzügyminiszter urat feliratilag, a m. kir. adófelügyelő­séget átiratilag, a tanácsot pedig a további intézkedések megtétele végett az összes iratok kiadásával értesiti. !468. Tárgyaltatott a tanács 54.8.42/1902— VI. számú előterjesz­tése: a Magyar kereskedelmi csarnok körhelyiségeit épitő részvény­társaság felebbezésére, átiratási és engedelmi-dij ügyben hozott tanácsi határozat ellen. A közgyűlés a Magyar kereskedelmi csarnok körhelyiségeit épitő részvénytársaságnak terhére az 1899. évi 3095. kszb. sz. a. előirt 2931 korona 40 fillér 1° o-os átiratási és engedelmi-dij felének törlése s ezen már befizetett összeg és kamatainak visszafizetése iránt elő­terjesztett kérelmét elutasító s f. é. február hó 25-én 1 ti.222 VI—902. sz. a. kelt tanácsi határozat ellen beadott felebbezését tárgyalás alá vévén, azt elutasítja s a neheztelt tanácsi határozatot indokainál fogva II. fokukig ezennel helybenhagyja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom