Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1900

Név- és tárgymutató

4 Bogisich Mihály bizotts. tag- lemondása . . Bognár Béla és József neveltetési pótléka. 658. — Józsefné. hiv. szolga özvegyének ellátása. 658. — Rozália és Vilma ne­veltetési pótléka. 658. Bogner Gyula állatorvosi oklevele .... Bohus Jánosné — Springer Erzsébet szülész­női oklevele Bokor Jánosnak a vigadói vendéglő-szolgálat bérbeadása Bomba-téri vásárosai-nők építése ügyében . Bor, lásd: Olaszországi. Boráros-térnél tervezett hid jobbparti részén alakítandó park ügyében Borbély- és fodrász-üzletekre vonatkozólag a vasárnapi munkaszünet szabályozása iránt indítvány Borbély Józsefné, városházi kapus özvegyé­nek ellátása ... Borital-adó leszállítása ügyében Hevesmegye körlevele • • • Boross Soma bizotts. tag kilépése 1352. — bizotts. tag választása 1581. — indít­ványa az Auer-féle égők ügyében 482. — interpellácziója a kigyó-utczai úttestben a faburkolat le nem Takása végett 1275, — interpellácziója a váczi-utczai közle­kedés elzárása végett 1275. — középitési bizotts. tag választása 1752. Bort ellenőrző bizottság, lásd VI. ker. Borz-utczai 7. sz. ház bérbevétele .... Bossánvi Iván hatósági fordító évi átalányá­nak felemelése 584, 893. 1153, BotzerJiardt Ferencz orvostudori oklevele . Botzenhardt János dr. bizotts. póttag- vá­lasztása Bozóky Ádám II. ker. választm. tag válasz­tása. 15S2. — István hely. vásárbiró részére tiszteletdíj megszavazása. 892. István II. ker. választm. tag választása. 1582. Böhm Endre tanitó nyugdíjazása. 302, 626, 1057. — féle Józscf-utczai 6304. hrsz. ingatlan kisajátítása. 1490, 1721. —' Gottfried végrehajtó nyugdíjazása. 890. — Xáthán felfolyamodása viztulfngyasztási ügyben 287. Bök'sészet-hallgatók, lásd: Budapesti kir. m. tudomány-egyetem. Bölcsőde, lásd: Dl. ker. — és Pesti —. Böszörményi Pál X. ker. választm. tág válasz­tása Braehfeld Arnold felfolyamodása átiratási dij ügyében Bradách Emil orvostudori oklevele . . Bráru Miksa bizotts. tag kilépése. 1352. — bizotts. tag választása 1581. Bravmann Mór YIU. ker. választm. tag választása Breitner L. Zsigmond közjótékonysági bizotts. tag választása Breslmayer Kálmán bizotts. tag kilépése. 1352. — Román bizotts. tag kilépése 1352. Bród Miksa orvostudori oklevele Bródy Lajos dr. közlekedésügyi bizotts. tag választása. 1752. — Samu dr. bizotts. tag­kilépése. 1352. — Samu bizotts. tag válasz­tása. 1581. — Samu kiküldése a lóavató bizottságba. 310. - Samu középitési biz. tag választása 1752. Bronner Miküa felfolyamodása járdaíoglalási ügyben Bruck Adolf felfolyamodá>a vizt tási ügyben Brunner Ferenczné — Kőszegi Erzsébet szülésznői oklevele Bubala György bizotts. tag kilépése. 1352. — bizotts. tag választása. 1581. fizetés­te(en árvaszéki ülnök választása. 1752. — katonaügyi bizotts. tag- választása. 1752. Bucsányi Gyula orvostudori oklevele . . . Budafoki vonalon levő vámháznak vizzel el­látása Budai ágostai ev. hitv. egyházközség segélye. 184, 511. — belső körúti és ó-budai, il­letve Császár-fürdő közti vonalon átszálló forgalom berendezése. 611. — belső kör­úti vaspályái vonal 5—11 szelvényei közti szakaszának áthelyezése. 860. — belső körúton vasúti körforgalom berendezése. 859. — hegypálya társ. menetrendje ügyé­ben. 1457. — zparos-segéde/c-cgyesülete segélyezése. 497/19. — izrae/ifa-nőegye­sület segélyezése. 747/14. — jótékony­nőegyesület segélyezése 497/7. — katho • likus legény-egyesület segélyezése. 747/13. — kétmilliós sors.-kölcsön értékpapírjait magában foglaló tűzmentes szekrény 2-od kulcsainak megőrzése ügyében. 1096. — külső körúton épülő csatorna költségei. 1412. 1720. —lánczhidfő és Rudas-fürdő közt építendő összekötő vasút ügyében. 541. — lánczhidfői közúti vasúti vonal­nak meghosszabbítása. 541, 1478. — Mária Erzsébet-egyesület segélyezése. 747/16. — né/j/jcye/ési-cgyesület vagyoná­ból alkotott alapítvány. 1571. — szinügyi bizotts. tagok választása. 1752. — szegény­háznál gyógyító szerekre póthitel. 219. 664. — S.zen/-£r.zse7>e£-apácza-rend, lásd: Szent-Erzsébet. — több ingatlan tulaj­donosainak felfolyamodása vízmérő óra ügyében. 1143. — zeneakadémiának se­gély megszavazása. 617. — zeneakadé­miának a fő-utczai iskolaépület bérbe­adása. 27. Buday József bizotts. póttag kilépése. 1352. bizotts. tag választása. 1581. — közok­tatásügyi bizotts. tag választása. 1752. Budakeszi erdőterületnek a főváros közigaz­gatási területébe bevonása. 1756. — uti 8704. hrsz. telekből a Klotild-szeretetházi egyesületnek telckátengertésc. S54. Budapest—eszéki államut átvétele. 1540. esztergomi h. é. vasút, lásd: Eszter­gomi. — fővárosi fuvarosok ipartestülete a csarnok-téri teherkocsi állomás ügyében. 1110. — gráczi államut átvétele. 399, 1138, 1540. — Kassa—Zbórói államut átvétele. 1540 — Újpest—rákospalotai villamos vasút r. t. kérelme az Aréna-úti forgalom ideigl. beszüntetése iránt. 1109. — vidéki halászati társulatnak a halászati jog bérbeadása. 871. Budapestet ismertető füzetek kiadása . . . Budapesti általános villamossági r. társaság­tól a villamos áram leszállítása. 403. ásványolaj-gyár r. t. viztúlfogvasztási díja tárgyában. 1214, — autón orth. izr. hit­község segélyezése. 813. 1055. — balparii melegedőszoba-egyesület, lásd: Dunabal­parti. — helyi érdekű vasutak, lásd: Helyi érdekű. — iparosképző prot. egye­sület segélyezése. 1681 6. józsefvárosi jótékony nöegyesület. lásd: Józsefvárosi. — kábelvasut tervezte vasútnak az Eskü. téri lüdon át a balpartra átvitele. 179. — 362 1521 1004 1524 141 194 1785 766 257 454 1448 1641 1581 1582 602 446 1582 1752 681 601 1419

Next

/
Oldalképek
Tartalom