Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1900

16. 1900. június 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 889 - 890 - 891 - 892 - 893

324 1900. június 20-iki közgyűlés. 88 8—893. szám. Ágoston Ernőt jelöli ki s a nevezetteknek pályázati kérvényeit, csa­tolmányaikkal együtt, a nagyméltóságú magyar királyi honvédelmi miniszter úrhoz felterjeszti azzal, hogy Rédl Fereneznek, mivel f. évi ápril hó 20-án már 16 éves múlt — esetleg — korengedélyre lesz szüksége. Miről a tanács, a többi tárgyiratok kiadása mellett, értesíttetik. !889. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 5.991/1900. eln. sz. előterjesztése, a VIII. ker. elöljáróság uj épületének gőzfűtéséhez engedélyezendő gépészi állás tárgyában. Tekintettel arra, hogy az előadói bejelentés szerint a tanács ez ügyben ujabbi tárgyalásokat kivan indítani s ennek eredményéhez képest esetleg más irányú előterjesztést fog tenni, — a közgyűlés ezen ügyet a napirendről leveszi. Erről a tanács további eljárás végett tárgyiraton értesíttetik. !890. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 3.765/1900. eln. sz. előterjesztése, Böhm Gottfried végrehajtó nyugdíjazása iránt. A jogügyi bizottmány és a tanács előterjesztése alapján a köz­gyűlés Böhm Gottfried I. oszt. adóvégrehajtónak hivatalból leendő nyugdíjazását ezennel elhatározza és a nevezett részére a székes­főváros szolgálatában eltöltött s a millenniumi kedvezményes év kettős beszámításával 33 évet kitevő szolgálatideje s az általa leg­utóbb élvezett 1800 korona évi rendes fizetése, valamint 180 korona korpótléka, összesen tehát 1980 korona évi rendszeres illetménye után 1675 korona 8 fillér, szóval: Egyezerhatszázhetveuöt korona 8 fillér évi nyugdijat megszavaz. Miről a tanács további megfelelő eljárás végett tárgyiraton érte­síttetik. !891. Tárgyaltatott a tanács 4.279/1900. eln. sz. előterjesztése, Burg Ferencz helyettes városbíró részére tiszteletdíj megszavazása iránt. A tanács ezen előterjesztése, tekintettel arra, hogy Burg Ferencz ' X. ker. választmányi tag időközben kijelentette, hogy városbiró­helyettesi működéseért a tanács részéről javaslatba hozott tisztelet­díjra igényt nem tart, a napirendről levétetik. Miről a tanács további megfelelő eljárás végett tárgyiraton érte­síttetik. !892. Tárgyaltatott a tanács 5.165/1900. eln. számú előterjesz­tése, Bozóky István helyettes városbíró részére tiszteletdíj megszava­zása iránt. A tanács előterjesztése alapján a közgyűlés Bozóky István II. ker. választmányi tag részére, ki Hampel Sándor II. ker. városbíró­nak múlt évi deczember hó végétől f. évi május hó l-ig tartott betegsége alatt, tehát megszakítás nélkül hat héten túl látta el a városbírói teendőket az előljárósági szervezési szabályrendelet 25. §-a értelmében 400 korona, szóval: Négyszáz korona tiszteletdijat ezennel megszavaz s ezen összeg kiutalványozására a tanácsot utasítja. Miről további megfelelő eljárás végett a tanács tárgviraton érte­síttetik. !893. Tárgyaltatott a tanács 5.499/1900. eln. számú előterjesz­tése, Bosányi Iván dr. fordító kérvényére, évi átalánydijának fel­emelése tárgyában. Az 1899. évi szeptember hó 20-ikán 1235. szám alatt hozott közgyűlési határozatot, melylyel dr. Bosányi Iván hatósági hites fordítónak 4800 korona évi átalánydíja 1900. évi január hó 1-étől kezdődőleg évi 7200 koronára emeltetett fel, a magyméltóságú m. kir. belügyminiszter úr jóváhagyhat ónak' nem találván, a tanácsnak tüze­tesen indokolt ujabb előterjesztése alapján a közgyűlés ez ügyben elfoglalt korábbi álláspontját fentartja és tekintettel" a már emiitett

Next

/
Oldalképek
Tartalom