Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1900

16. 1900. június 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 843 - 844 - 845 - 846 - 847

308 1900. jnnius 20-iki közgyűlés. 843—847. szám. Winter Lajos, Wodiáner Arthur, Wolfner József, kereskedő, Zachár Antal, Zboray Béla, Zsigmondy Béla, Havass Rezső dr., Miklóssi Henrik dr. bizottsági tag urak. !843. Főpolgármester úr a közgyűlést délután 4 órakor meg­nyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklete mellett leendő hitele­sítésére Bayer László, Zboray Béla, Scheich Károly, Szabó M. Ferecz, Hirsch József Lajos, Arnstein Henrik, Vázsonyi Vilmos, Boross Soma, Bauman Antal, Fülöp Károly, Kriegner György, Back Fülöp bizottsági tag urakat, a tanács részéről pedig Matuska Alajos alpolgármester urat kéri fel. !844. Elnöklő főpolgármester úr a fájdalom őszinte érzésével jelenti, hogy Eisele József bizottsági tag úr e hó 9-én elhalt. Eisele József hosszabb időn át volt tagja a törvényhatósági bizottságnak, azonkívül mint gyáros is kitűnt hírnevet szerzett magának. Indítvá­nyozza, méltóztassék Eisele József elhunyta felett érzett fájdalmának a mai ülés jegyzőkönyvében kifejezést adni és a gyászoló családhoz részvétiratot intézni. A közgyűlés főpolgármester úr előterjesztését egyhangúlag hatá­rozattá emeli. !845. Eisele József elhunyta folytán a legtöbb adófizetők sorából választott bizottsági tagok között egy hely megüresedvén, főpolgár­mester űr felkéri a közgyűlést, hogy ezen tagsági hely betöltése iránt intézkedni szíveskedjék. A közgyűlés a megüresedett bizottsági tagsági helyre a soron következő póttagnak, Schmidt Józsefnek a behívását elhatározza. Felkéretik ehhez képest Schmidt József úr, hogy főpolgármester úrnál jelentkezni és helyét a törvényhatósági bizottságban elfoglalni szíveskedjék. Miről főpolgármester úr, az igazoló választmány és Schmidt József bizottsági tag úr jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő. !846. Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, hogy a bibornok her­czegprimás úr a Ferenczvárosi plébánosi állásra a pályázatot f. évi június 15-iki lejárattal kurván, a határidőn belül egy pályázati kér­vény érkezett be, névszerint a Kurcz Vilmosé. Bejelenti egyszersmint, hogy a X. ker. városbirói állásra a kitűzött határidőben hárman jelentkeztek és pedig: Burg Ferencz, Del Medico Antal és Megyery Kálmán. Javasolja főpolgármester űr, hogy úgy a plébánosi, mint a város­bírói állásnak választás utján való betöltése a legközelebbi, vagyis folyó hó 27-én tartandó közgyűlés napirendjére tűzessék ki. A közgyűlés elnöklő főpolgármester úrnak bejelentéseit tudomásul véve, á ferenczvárosi plébániai javadalomnak és a X. ker. városbirói állásnak választás utján való betöltését a f. évi június hó 27-én dél­után 3 órakor tartandó közgyűlés napirendjére kitűzi. Felkéretik ehhez képest a Heinrich István bizottsági tag úr elnöklete alatt működő szavazatszedő küldöttség, hogy a szavazási eljárást délután 3 órakor megkezdeni, azt délután 5 órakor berekesz­teni s az eredményről jelentést tenni szíveskedjék. Megjegyeztetik, hogy a szavazás mindkét állásra szavazó-lapokkal lesz eszközlendő. Miről főpolgármester úr, Heinrich István szavazatszedő küldött­i elnök úr, Mérő János alelnök úr és a szavazatszedő küldöttség} tag urak jegyzőkönyvi kivonaton értesitendők. !847. Főpolgármester úr bejelenti, hogy az ügyrendben megálla­pított határidőn belül Rózsavölgyi Manó dr. bizottsági tag űr indit­ványt adott be a postatakarékpénztár intézményének a székesfőváros urnára leendő igénybevétele iránt, a mely indítvány a napirend előtt a főjegyző úr által fog előterjesztetni. Tudomásul vétetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom