Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1897

Név- és tárgymutató

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA Budapest székes főváros törvényhatósági bizottsága 1897. évi közgyűlési jegyzökönyveinek ' tárgymutatója. A. Abonyi-utcza megnyitására terület meg­szerzése 747., 1091 Ábrányi Kornél ifj. bizottsági tag ki-* lépése 1433 Ács Ernőné irnok özvegyének vég­kielégítése 1524 Ács Károly dr. bizottsági póttag vá­lasztása 1603 Aczél Elek Elemér orvostudori oklevele 740 Adamy Margit nevelési pótléka . . 1683 Adler Zsigmond bizotts. tag kilépése. 1433. — bizotts. tag választása. 1603. Aáó főpénztár vizsgálata. 414., 1332. — számviteli hivatalokhoz ideigl. sze­mélyzet engedélyezése és az illet­mények fedezete iránt. 224., 249. 460. — ügyi raktár és árverési csar­nok számára bérelt helyiségek bérei­nek és átalakitási költségeinek fede­zete. 1592. Ágostai hitv. ev. egyház, lásd : Budai — és Pesti —. Ágoston József bizotts. tag kilépése 1433 Agrár- és járadékbank, lásd: Magyar—. Aich Ferencz ifj. bizotts. tag választása 1603 Ajkay Zoltán orvostudori oklevele . 740 Akáczfa-utcza egy részének kiszélesi tése ügyében 1382 Alapítványok: Alkér Gusztáv-féle. 1043. — Bogdanovics István-féle. 256. — Bukovinai csángó magyarqk részére. 1239. — Damiánovics Tamás-féle. 58., 720. — Egyesült budapesti főv. takarékpénztár Mayer-fiárvaházi ala­pítványa. 620., 1293. — Első kerületi kelenföldi kisdedóvó-egyesület ala­pítványa. 261. — Ezredéves dísz­felvonulási tribün jövedelmeiből al­kotott alapítvány. 358., 983. — Ferencz József koronázási jubileumi ösztöndíj. (>09. — Feszi János György-féle. 978. — Gerlóczy Károly­féle. 57., 103., 982., 1587. — Had­ff^-od-iskolai főv. alapítvány. 1297. — Karolinea kiházasitási alapítvány. 542. — Kutassy János-féle. 330. — Lós^d-gyermekotthon czéljaira tett főv. alapítvány. 896., 1163. — Lévay Henrik-féle. 222., 971. — Ludovika akadémiai alapítványok egyesítése. 610.— Nászai Mór-féle. 919., 1306. — Népszínházi alapítvány. R')kk Szilárd iskolai alapítványa. 439., 984. — Rökk Szilárd nőgyógyászati alapítványa. 340., 975. — Szénássy Sándor-féle 71., 792. — Tóth László­féle. 359. — Tőrök József-féle. 56. :— Virágkorzó jövedelméből alkotolt alapítvány. 72., 1082. Alapok, lásd: Fővárosi intézetek. Alapok tulajdonához tartozó épületek, lásd: Fővárosi épületek. Albecker-féle kelenföldi 10.277— 10.278/b. hrsz. telekből kisajá­títás 1029., 1266 Áldássy Antal dr. bizotts. póltag vá­lasztása 1603 Alföldi-utczai 5874. hr. sz. telek egy részének raktárhelyiség czéljaira való felhasználása iránt. 402. — 5874. hr. sz. telek bérbeadása. 990. Alkalmazottak, lásd: Fővárosi —. Alkér Géza adószámviteli hiv. főnök nyugdíjazása 1146 Alkér Gusztáv-féle iskolai alapítvány 1043 Alkorn Izidor és társai folyamodása az ószeres-ipar gyakorlására vonat­kozó szabályr. 2. §-ának felfüggesz­tése iránt 718 Alkotás- és Mozdony-utcza sarkán fekvő 860. 861. 8029. 8030/1—31. hr. sz. telek szabályozása . . .1123 Alkotmány- és Szemere-utcza sarkán fekvő 1031 —1039/b/7. hr. sz. telek eladása 405,685., 963 Állami (uJók és községi pótlék czímén felmerült túlkiadás fedezete. 36., 452. — anyakőnyvihivatalok, lásd: Anya­könyvi hivatal. — felsőbb leányiskola czéljaira kért telek ügyében. 998. — rendőrség főkapitányától Somossy Károly részére adott trsaskocsizási i

Next

/
Oldalképek
Tartalom