Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1896

Név- és tárgymutató

Budapest székes főváros törvényhatósági bizottsága 1896. évi közgyűlési jegyzökönyveinek tárgymutatója. A. Aba-utcza rendezése . . . 939., 1284 Aba-utczai vízvezetéki csőfektetés 662., 912 Abonyi-utczai vízvezetéki csőfektetés 1117, 1513 Adler József és társáuak a vizafogói 1405. hr. sz. telek eladása . .1320 Adler Oszkár orvostudori oklevele . 1586 Adó-felszólamlási bizolts. elnök kineve­vezése. 39 3., 1085. — felszólamlást bizotts. tagok kiküldése. 319. — föhivatal, lásd : Közp. vásárcsarnok — főpénztárnál pénztári vizsgálat 572. — hivatalok szervezése. 888. 1282 — hivatalokhoz ideigl sze mélyzet alkalmazása. 126., S88 1282. — kivető bizottságokhoz bi zalmi férfiak kiküldése. 319. — számviteli hivataloknál alkalmazott ideigl. személyzet illetményeinek fedezete. 126., 382., 578., 903., 1620. — ügyi raktár és árverési csarnoknál alkalmazott raktárnok illetményei leszállításának elrende­lése. 1535. — ügyi raktár és ár­verési csarnok felállítása és két raktárosi állás szervezése. 1045. — vámvonalak újbóli megállapítása. 65. Adósság-törlesztési alapról 1872— 1874-ben vitt számadások felülvizs­gálata 1327 Adót — legtöbbet fizetők névjegyzéke 1531 Aebly Adolf bizotts. tag f ..... , 535 Ágostai ev. egyház, lásd: Budai-, és. Pesti -. Ágoston Lajos indítványa Lechner Lajos tiz évi tevékenységeért el­ismerés nyilvánítása iránt . . . 357 Akáczfa-utczai 4902. hr sz. telek megszerzése. 648., 822. - 4903. h: >z. telek megvétele. 648:, 822. Akadémia, lásd: Magyar tudomá­nyos —. Akadémia és Borárus-tér közt villamos vasút építése ügyében. 12'J6. ­és Eskü-tér közt villamos vasút épí­tése ügyében. 55. Alapítvány: Bogdanovics-féle. 1260.— Caroliena, 1150. — Egyesült Buda­pest-fővárosi takarékpénztár Mayer­fiárvaházi alapítványa. 1304. — Egyesült Budapest fővárosi takarék­pénztár reáliskolai és kereskedelmi iskolai alapítványa. 1303. — Eib­ner József-féle. 800. — Ferencz József koronázási jubileumi díj. 508., 942. — Finta Bóza-féle. 376., 975. Gerlóczy Károly ösztöndij-alapitv. 737. — Bamvay Miklósné alapít­ványa. 23. — Ivánka Imre-féle. 5U9., 919. — Jakab falvi Gyula-féle. 522., 703. — Kelenföldi kisdedóvó­egyesületi. 1379. — Királyi Pál sírjának megkoszorúzására lett ala pitvány. 23. — Kosswh Lajos 90. szü­letési napja alkalmából tett alapít­vány. 127., 1295.—Krausz Meyer hagyománya. 1152. — Kutassy Já­nosféle. 1557. — Luczenbacher Pál­féle 197., 587., 1416.— Ludovika­akadémiai alapítványok egyesítése. 1383. — Magyar kereskedelmi csar­nok alapítványa. 1151.— Magyar­ország ezredéves fennállásának emlé­kére tett alapítvány. 607. — PolUk Márk-féle. 1047. — Bózsay József­féle. 68., 284. — Itökk Szilárd isko­lai alapítványa 650., 1417. — Bőkk Szilárd női kórházi alapítványa. 667. — Sváb Károly-féle 445. — Alapokból való kölcsönfelvételeknek mellőzése 106 Albrecht Salvator föherczeg. f 2o4., 436 Albrecht-út torkolatának rendezési munkálatai tárgyában . . 312., 453 Alkalmazottak, lásd: Fővárosi —. Alkotmány-, Szalay- és Sztmere-utcza sarkán fekvő 1031—1039/5. és 1031—1039/6., 7. hr. sz. telek­bérbeadása. 1430. — és Szemere utcza sarkán fekvő 1031/1 — 1039/2. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom