Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1895

8. 1895. április 3 . rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 383 - 384

17 szakaszának üzembe hozatala után a műszakilag letárgyalt és elfoga­dott terv szerint 125 mm.-es vízvezetéki közcső fektettessék. Az ezen csőfektetésre megkívántató 700 frt költségből az 1 darab tűzicsap felállítására igényelt 33 frt 75 kr. levonása után fen maradó 666 frt 25 kr., szóval: Hatszázhatvanhat forint 25 kr. költség-ösz­szeget a közgyűlés, a tanács, valamint a pénzügyi és gazdasági bizott­mány egyértelmű javaslata alapján a községi alap 1894. évi előirány­zatába a 25 milliós kölcsönpénzekből »Vizvezetéki csőhálózat további kiterjesztésére* felvett 110.000 frtnyi átalányösszegből ez idő szerint még rendelkezésre álló 8391 frt terhére ezennel megszavazza. Ezen határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, a vonatkozó ira­tokkal együtt a nagymólt. belügymhrister úrhoz fölterjesztendő. !383. Tárgyaltatott a bizottmány ós tanács 54.147/1894—11. számú előterjesztése, az Istenhegyen a költő-, Dianna- és tündér-utcaák közti részben tervezett vízvezetéki csőfektetés költségeinek fedezete ügyében. A középitósi bizottmány ós a tanács javaslata alapján elrendeli a közgyűlés, hogy az I. ker. Istenhegyen a költő-utczán;ik Dianna­és tündér-utczák közti részében, az ott már meglévő 100 mm. át­mérőjű vízvezetéki cső mellé egy második 125 mm. átmérőjű vízveze­téki cső fektettessék, a vízvezetéki igazgatóság által bemutatott ós műszakilag letárgyalt terv szerint. Az ezen csőfektetési munkálatokra szükséges 1700 frt költség­összeget a pénzügyi és gazdasági bizottmánynak a tanács által pártolt javaslatához képest a községi alap CXVI. fejezete alatt a 25 milliós kölcsönpénzekből »Vizvezetéki csőhálózat további kiterjesztése* czímón az 1894. évre előirányzott 110.000 frtnyi átalányösszegből ez idő szerint még rendelkezésre álló 7405 frt terhére a közgyűlés ezennel megszavazza. Ezen határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, a nagymélt. m. kir. belügyminister úrhoz felterjesztendő. !384. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 9458/1895— III. számú előterjesztése, a Vígszínház telkének ós környékének szabályozása kérdésében. A székes főváros V-ik közigazgatási kerületében a Lipót-köruton 1236/1/a. hr. sz. a. fekvő Weisz Berthold és Manfréd közös tulajdo­nát képező ingatlanságnak a középitósi bizottmány és a tanács által javasolt azon felosztásához, a mely a székes fővárosi közmunkák taná­csának 1895. évi február hó 28-án 1173 — 1174. sz a. kelt átiratá­ban foglaltaknak megfelelően a székes fővárosi m>rnőki hivatal által szerkesztett 1895. évi márczius hó 28-iki kelettol ellátott, de térkép­tári számmal nem bíró térrajzon fel van tűntetve, a közgyűlés hozzá­járul és ehhez képest beleegyezését adja ahhoz, hogy a térrajzon X. és Y. betűkkel jelzett két utcza a székes főváros általános szabályo­zási tervébe felvétessék, magától értetvén, hogy az ingatlanság tulaj­donosai ezen utczákhoz a teljes területet ingyen, minden kártalanítási igény nélkül, tehermentesen átadni, szóval mindazt teljesíteni tar­toznak, a mikre magukat az idézett közmunkatanácsi átirat alapján folyó évi márczius hó 30-án kelt nyilatkozatukban kötelezték. Viszont pedig tekintettel arra, hogy ámbár az X. és Y. betűkkel jelzett utczák első sorban is a telektnlajdonosok érdekében lesznek megnyitva, azonban egyrészt mégis közérdeknek szolgálnak annyiban, hogy ezen új utczák nyitásával a vígszínháznak minden oldalról sza­badon álló elhelyezése biztosítva lesz, a közgyűlés ezennel kijelenti, hogy tekintettel ezen utóbbi körülményre, ezen új utczák burkolása, járdával, szegélykővel és csatornával való ellátása tekintetében az illető telektulajdonosoktól egyebet és többet, mint a mivel és a meny­nyivel minden más megnyitott utczának ingatlanságai az utczarende­zési munkálatok czímón a kővezési és csatornázási szabályrendeletek alapján a költségekhez járulni tartoznak. Az összes iratok és térrajzok kiadásával felhívja a közgyűlés a tanácsot, hogy ezen ügyet a jelen határozat értelmében rendezze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom