Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

20.1 1894. július 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977

17 !972. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 51 057/1893/VIII. sz. előterjesztése, a közvágóhidnak csarnokrendszerben, az Unruh ós Liebig lipcsei czóg szabadalmazott szállító berendezésének alkalmazá­sával leendő bővítése iránt. A közgazdasági és közélelmezési bizottmánynak a tanács által is pártolt javaslatához képest a közgyűlés a fennálló közvágóhidnak csar­nokrendszerben és pedig az Unruh ós Liebig lipcsei czóg szabadal­mazott szállító berendezésének alkalmazásával leendő kibővítését elha­tározza és tudomásul veszi, hogy ezen szállító berendezés a tulajdon­képeni bővítés költségén kivül 55.495 frt 58 krt fog igényelni. Ehhez képest tehát felhivatik a tanács, hogy a kibővítés iránt ezen elhatározáshoz képest kidolgozandó részletes tervet ós költség­vetést mielőbb készíttesse el és terjeszsze elő. Miről a tanács az iratok kapcsán értesíttetik. !973. Tárgy altatott a bizottmány és tanács 44.892/1890/111. sz. elő­terjesztése: az alsó Rákoson fekvő Petz-fóle telek mentén út kihasi­ti'isa tárgyában. A középitési bizottmány és a tanács indokolt előterjesztésének elfogadásával hozzájárul a közgyűlés a Szent-Mihályi-út és a Külső Kerepesi-út összekötésére szolgáló, a mérnöki hivatal által szerkesztett 30. XIX/lOc. t. t. sz. térrajzon »e—i< betűkkel jelölt s a vasúti szabályzat értelmében a m. kir. államvasutak által kiépítendő párhu­zamos út létesítéséhez, — egyúttal pedig felkéri a közmunkák taná­csát, mint közigazgatási hatóságot, hogy ez útra nézve a közlekedés visszaállítása végett — a közigazgatási bejárást mielőbb elrendelni szíveskedjék. !974. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 22.678/1894/III. számú előterjesztése, az I. kerület Városmajor-utczában több telek szabályozásá­nak módosítása ügyében. A középitési bizottmány ós a tanács előterjesztésének elfogadá­sával a közgyűlés hozzájárul az I. ker. Városmajor-utcza és a kis Svábhegyre fel vezető utat összekötő, a 7050 —7051/b -c hr. sz. és 727,728, 7054. hr. sz. telkek közt tervezett út tengelyének, a m'rnöki hivatal által szerkesztett 15/XV/llb. t. t. számú térrajzon feltüntetett, a 7050—7051 b—c hr. sz. telek feló 372 öllel leendő eltolásához azzal, hogy ezen határozatról az 1870. évi X. t.-czikk értelmében törvény­szerű hozzájárulás végett a fővárosi közmunka tanácsa értesítendő. !975. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 11.960/1894/111. sz. előterjesztése, a külső jászberényi-út szabályozásának módosítása tár­gyában. A közgyűlés a középitési bizottmány ós tanács javaslatai elfogadá­sával hozzájárul a X. ker. külső Jászberényi-útnak, a belső Jászberé­nyi-út és Kolozsvári-utcza találkozási pontjától a Maglódi-útig terjedő szakaszának, a mérnöki hivatal által szerkesztett 26/XVIII/2 a. t. t. sz. férrajzon feltűntetett szabályozása módosításához s az összes ira­tokat és a térrajzot az 1870. óv X. t.-czikk rendelkezéséhez képest a főv. közmunkák tanácsához átküldi. !976. Tárgyaltatott a tanács 29.547/1894/IH. sz. előterjesztése, a székes fővárosi közmunkák tanácsának átiratára, a Hungária-körút tárgyában. A közgyűlés a nagyméltóságú m. kir. belűgyminister úrnak a Hungária-út kiszélesítése ügyében kelt döntését tudomásul veszi s az összes iratokat megfelelő eljárás végett a tanácsnak kiadatni rendeli. !977. Tárgyaltatott a tanács 228.77/1894/IH. sz. előterjesztése, Grűnwald Sámuel felebbezése tárgyában érkezett m. kir. belügyminis­teri leiratra. A közgyűlés mellőzve a középitési bizottmány és a tanács elő­terjesztését, a belűgyminister úr folyó év 35.712/111 a sz. a. kelt leiratát tudomásul vevón, az összes iratok kiadása mellett felhívja a tanácsot, hogy a pesti 6.087. hr. *z. telekből a Német-utczában 6.103. hr. sz. a. fekvő telekhez hozzáeső 49/80/100 D ölnyi terület becsértékének meg­állapítása iránt tegyen javaslatot. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom