Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

Tárgymutató

5 Blaschnek Rezső VIII. ker. választmá­nyi tag választása 1498 Blaskovics Fridolin orvostudori ok­levele "25 Blazsovich Antal kijelölése városbirói állásra 722., 801 Bleuer Kálmán VIII. ker. választmányi tag választása 1498 Blum-fé'e malom eltávolítása iránt Kol­lár Lajos interpellácziőja .... 842 Bluin Ödön dr. kérvénye ker. orvosi állásért 808 Bobula János bizotts. tag kilépése, 1287. — értékképviséő választása. 1497. Bobula János díjazása a VI. ker. polg. leányiskola terveinek és költségve­tésének elkészítése iránt . . . .1119 Bocsányi Gyuláné, Löbl Johanna szü­lésznői oklevele 920 Bocskay-téri iskola czéljaira az Oetl Fülöpné házának kibérlése . 377., 823 Bodendorfer-féle újpesti villamos vasút tárgyában 876., 1462 Bodoky Lajosné, Búss Juliana szülész­női oklevele 1411 Bogdandi Imréné, Mischák Janka szü­lésznői oklevele 195 Bogisich Árpád dr. kijelölése elöljárói állásra. 566. — kijelölése I. oszt. jegyzői állásra 722., 801. — kijelö­lésen, oszt. jegyzői állásra 807., 808. — II. oszt. jegyző választása. 813. Bogisich Mihály bizotts. tag küépése 1287. — választása. 1497. Bolemann István orvostudori oklevele 61 Bolgár- és Gergely-utcza sarkán fekvő 7992/24. és 7993/25. hr. sz. telek szabályozása és a hozzá csatolandó terület ügyében . . . . 549.. 1193 Bombatéri vásárcsarnok elhelyezése ügyében 1479 Boncz Ferenczné, Matievics Anna szülésznői oklevele 1101 Boráros-téri rakpart átalakítására szük­séges összeg fedezete. 464.. 652.. 1263. — vészhwnüö csatorna kiépí­tése iránt. 80., 262. Poráros-tértől a Petőfi-térig tervezett villamos vasútvonal ügyében. 577 , 691., 1226 Borbélyok, fodrászok stb. üzletek aj­tóira erősített oldaltáblák és réz­tányérok kifüggesztése ügyében 1124., 1341 Boross Béla pály. kérvénye ker. orvosi állásra 808 Boross Samu bizotts. tag választása . 1497 Borz-utczai 7. sz. béreU házban eszkö­zölt átalakítási munkák költségei tár­gyában. 930., 1037. — 7. sz hu: után fizetendő bérösszegnél felme­rült többletkiadás. 513., 833. Bossányi Iván dr. IV. ker. választmá­nyi tag választása 1498 Bozóky Ádám dr. II. ker. választmányi tag választása 1498 Bozóky István II. ker. választmányi tag választása 1498 Bozóky Jenő orvostudori oklevele . . 504 Böcskey Lajos III. ker. választmányi tag választása . . . . . .1498 Bőké Gyula értékképviselő kilépése . 1287 Bölcsészhallgatók, lásd : Budapesti. Bölcsőde, lásd: Pesti első. Böszörményi Pál X. ker. választmányi tag választása I49S Bradách Antal ker. orvos választása. 894. — kijelölése ker. orvosi állásra. 815., 818 Braidsver József értékképviselő válasz­tása 14!>7 Brám Miksa értékképviselő kilépése. 1287. — választása. 1497. Braun Mór elleni Frum féle követe­lés törlése 260 Bravmann Mór VIII. ker. választmányi tag választása 1498 Bránner Fülöp orvostudor oklevele . 268 Breslmayer Román értékképv. válasz­tása 1497 Breitner L. Zsigmond bizotts. tag be­hívása 313 »Bródy Adél« izr. gyermekkórház ré­szére kért telek átengedése ügyében 598., 658, 1224 Bródy Samu bizotts. tag kilépése 1287. — választása. 1497. Bródy Sándor V. ker. választmányi tag választása 1498 Brüll Lipót bizotts. tag f . . . 564, 743 Brüll Mór kijelölése városbirói állásra. 722., 801. — V. ker. vároMré vá lasztása. 806. Brüll Ödön és társainak a Flóra-gyár kibővítésére a 9582. hr. sz. telekből terület átadása . 934 Brünauer Ferencz orvostudori ok­levele IS30 Bubala György értékképviselő kilépési 1287. — választása. 1497. Bucsi Kálmán számtiszt árvái részére nevelési pótlék utalványozása . . 104 Bucsi Kálmánná, szám tiszt özvegyének nyugdíjazása 104 Budai ágost. ev. hitközség részére segély utalványozása. 291 , 567. — Er­zsébet-kolostor és kórháza kibővíté­sére engedélyezett költség. 53 — honredszobrot megkoszorúzó magyar nők által az elaggott 1848/49. hon védek, azok özvegyei és árvái ré­szére tett alapítvány. 539. — izraelita hitközség részére a farkasréti temető­területből terület kijelölése 279 —-

Next

/
Oldalképek
Tartalom