Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

29. 1894. december 27. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 1496 - 1497

5 kebleinket és adja a Gondviselés különösen, hogy a particularismus egyoldalú érdekei soha ne vezéreljék eljárásunkat és ne tántorítsanak el a törvény, az igazság és a valódi közérdek helyes útjáról, mert csak úgy lesz lehetséges sikeresen megoldani a reánk súlyosodó fel­adatokat ós megfelelni mindazon kötelességeknek, melyeket polgártár­saink bizalma reánk ruházott ós a melyek minket, mint honpolgárokat, a haza s mint a székes fővárosnak polgárait a főváros irányában meg­illetnek. Mi csekély személyemet illeti, engedje meg a m. t. közgyűlés, hogy ez alkalommal is kijelenthessem, miszerint engemet a reámru­házott díszes állás nehéz kötelmeinek betöltésénél, valamint eddig, úgy ezentúl is csak a székes fővárosnak jóléte ós polgártársaimnak kitüntető bizalma vezérlend. És e kettős szemponthoz járul még a Trón ós a Haza iránti szent kötelesség érzete, melyek együttesen kijelölik nekem azon irányt, melyen haladnom kell és melyen ha a törvényhatóság s illetve polgártársaim bizalma erőt adand, egész odaadással haladni fogok 8 haladni óhajtok. Fogadja m. t. törvényhatósági bizottság ismételve őszinte haza­fias üdvözletemet és mély tiszteletem kifejezését. A közgyűlés főpolgármester úr beszédét lelkes éljenzéssel fogadván, az újonnan megválasztott bizottsági rendes és póttagok névsorát tudomásul veszi ós elhatározza, hogy az ekként kiegészített bizottság névjegyzéke ki­nyomattassók s egy-egy példányban a törvényhatósági bizottság összes tagjainak kézbesittessék. Miről az igazoló választmány jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő. 1498. Főpolgármester úr bejelenti, hogy a ker. elöljáróságokról szóló 1893. XXXIII. t.-czikkel szervezett kerületi választmányok tagjai az 1893: XXXIII. t.-cz. 29. §-a értelmében ugyancsak f. é. november hó 22. és 23. napjain törvényesen megválasztattak. Nevezetesen megválasztattak : az I. kerületbe: 1. Haszmann János, 2. Adamaszky József, 3. Ternyey Farkas, 4. Pertl István, 5. Löwens'.ein Antal, 6. Kóth Lajos, 7. Schönwald Bernát, 8. Petrich Márton, 9. Sólyom Jenő, 10. Schmelhegger Nándor, 11. Horn Vilmos, 12. Illés Gyula, 13. Jan­kovits József, 14. Bernáth Kálmán, 15. Kiáltossy Teofil, 16. Hermann Károly, 17. Némethy Antal, 18. Radulccu György, 19. Szellner Gyula, 20. Barsics Antal, 21. Schumy Rezső, 22. Malmarics Ignácz, 23. Trettina József, 24. Schmidt István; a II. kerületbe: 1. Bozóki István, 2. Hochholtzer Károly, 3. Németh Imre, 4. Wilcke Gottlieb, 5. Beinl József, 6. Stampfer Márton, 7. Hampel Sándor, 8. dr. Paldt Lajos, 9. Laumann József, 10. Eckermann Ede, 11. dr. Kiss Károly, 12. Török Árpád, 13. Kőgler Gusztáv, 14. Szalay Győző, 15. Szerelemhegyi Tivadar, 16. Petz Károly, 17. Frommanu István, 18. Bőcskey Lajos, 19. Klemm Árpád, 20. Buday József, 21. Kanyó Sándor, 22. dr. Bozóky Ádám, 23. Swierák Ágoston, 24. Szabó Ignácz; a III. kerületbe: 1. id. Molnár József, 2. Birkl István, 3. Gernedl Mihály, 4. Ruh Géza, 5. Nepp József, 6. Haszmann Sebő, 7. id. Schlotter József, 8. Szabó József, 9. dr. Reisz Mór, 10. ifj. Holtzspach Nándor, 11. Henthaller Frigyes, 12. Scháffer István, 13. Szende Alajos, 14. Szkrinár János, 15. dr. Goldberger Lajos, 16. Günther Béla, 17. K&metter Antal, 18. Berger Ármin, 19. Abeleles Vilmos, 20. Löwy Náthán, 21. Zboray Gyula, 22. dr. Mittelmann Bernát, 23. Linczenpolcz Ferencz, 24. ifj. Weisz István; a IV. kerületbe: 1. dr. Horváth János, 2. Mőssmer József, 3. Csalányi Károly, 4. dr. Pákozdy Károly József, 5. Richter Károly, 6. Hermann Ödön, 7. Leth Lajos, 8. Pint Jakab, 9. Simon Imre, 10. dr. Bosányi Iván, 11. dr. Preyer Hugó, 12. ifj. Paár József, 13. Gara Béla, 14. Wilbich Antal, 15 Rosenbaum István, 16. Strausz Lajos, 17. Kollarits Jenő, 18. dr. Maislis Mór, 19. Sárkány Ignácz, 2o. dr. Mandel Samu, 21. dr. Gergő Izor, 22 Gömöri Fülöp, 23. Parall Ferencz, 24. ifj. dr. Vértessy Ferencz; 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom