Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

3.1 1894. február 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - Szabályrendelet Budapest székes főváros kerületi előljáróságairól

11 kerületeinek számáról és kerületek területéről szól, tárgyalás alá vévén, a tanácsnak e részben tett javaslata és a szabályrendelet tárgyalására kiküldött vegyes bizottmány véleményes jelentése alapján e kérdésben következőleg határoz: A tanácsnak a vegyes bizottmány által is pártolt azon javasla­tához, hogy a közigazgatási kerületek száma a jelen alkalommal ne képezze változtatás tárgyát, méltánylásával a felhozott indokoknak, jelesül azon körülménynek, hogy a székes főváros lakossága a jelenlegi szervezetbe, mely általánosságban elég czélszerűnek és megfelelőnek bizonyult, magát már teljesen beélte, hogy továbbá a székes főváros még mindig a rohamos fejlődés utján lévén s ily körülmények között hasonló organikus átalakítás czólszerűnek nem mutatkozik s az inkább akkorra volna halasztandó, a mikor a fejlődésben bizonyos megálla­podás következvén be, az állandóság több biztositékával lesz lehet­séges e részben intézkedni, Virava József biz. tag úr által a kerületek számának kettővel való leszállítása iránt tett indítványnak mellőzé­sével a közgyűlés hozzájárul s ehhez képest a kerületek tizben meg­állapított jelenlegi számát továbbra is fentartani határozza. A mi a tanácsnak és a kiküldött vegyes bizottmánynak az egyes kerületek területének szabatosabb megállapítására, illetőleg kikereki­tésére vonatkozó javaslatait illeti, e tekintetben a közgyűlés az aláb­biakban állapodik meg: 1. A tanács és vegyes bizottmány azon javaslataihoz, hogy az I., II., III., IV. és V. közigazgatási kerületek területi állapota változat­lanul hagyassék, a közgyűlés hozzájárul. 2. Elfogadja a közgyűlés a tanácsnak a vegyes bizottmány által is pártolt azon javaslatát is, hogy a városliget, mely eddigelé részben a VI., részben a VII. kerülethez tartozott, mint nyilvános üdülőhely, egészben a Vl-ik közigazgatási kerület területéhez csatoltassék, mihez képest a VII. kerületnek területe az ekként elvett rószszel kiseb­bittetik. 3. A vegyes bizottmánynak abbeli javaslatához, hogy Rákosfalva a VII. kerülettől elvétetvén, a X. kerülethez csatoltassék, a közgyűlés a tanács által javasolt azon módosítással járul hozzá, hogy csak Rákosfalva beépített része az alább körülírandó határokkal csatol­tassék a X. kerülethez, míg egy része jelenlegi állapotában a VII. kerületben hagyassék meg. 4. A tanácsnak a vegyes bizottság által pártolt abbeli előter­jesztéséhez, hogy a m. kir. államva6uti u. n. nyolczház, továbbá a tisztviselő-telep a X. kerülettől elvétetvén, a VIII. kerület terüle­téhez csatoltassanak, a közgjülés s'zótóbt seggel szintén hozzájárult, valamint 5. elfogadja a közgyűlés azon javaslatot is, hogy a IX. kerü­let területi viszonyai változatlanul hagyassanak. 6. A fennebbi határozatból kifolyólag elhatározza a közgyűlés, hogy a X. kerület területéből a m. kir. államvasuti nyolczház, továbbá a tisztviselő-telep elvétetvén, a VUI-ik kerülethez csatoltassanak. A szabályrendeleti tervezet 2. §-ában foglaltakhoz a közgyűlés egészben hozzájárul. A fentiek alapján a székes fővárosi kerületi elöljáróságokról szóló 1893: XXXIII. t.-cz. 1. §-a alapján alkotandó szabályrendelet­nek a kerületek számáról és területéről szóló I. fejezetét a követ­kező szövegezésben állapítja meg: Szabályrendelet Budapest székes főváros kerületi elöljáróságairól. I. fejezet. 1. §. Budapest székes főváros a következő tíz közigazgatási kerületre osztatik fel: ';•

Next

/
Oldalképek
Tartalom