Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

3.1 1894. február 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 144

10 határozat megváltoztatásával megengedi a népszínházi bizottmánynak , hogy a népszínházi bizottmány tulajdonához tartozó s a főváros pesti részének 5785. sz. tkvi betétében 573l/a/l. hr. sz. a. felvett józsef-köruti, jelenleg 71*38 Q-ölnyi terjedőket, kisajátítási egyezség utján, Rémi Róbert és órdektársai szomszédos telektulajdonosoknak átengedhesse, s hogy viszont a Rémi Róbert és órdektársai talajdonát képező, Budapest székes főváros pesti részének 5787. sz. tkvi betétében 5733. hr. sz. a. felvett ingatlannak Csokonay-utcza felé eső részéből 238-40 0-ölnyi területet kisajátítási egyezség utján megszerezhessen; 2. jóváhagyja az e részben egyfelől a népszínházi bizottmány, másfelől Rémi Róbert és érdektársai között létrejött ós forma szerint meg is kötött kisajátítási egyezséget, melynek főbb megállapodásai a következők: a) a népszínház tűzbiztonsági berendezéseinek elhelyezésére szük­séges gazdasági épület nem a színházi alapítvány józsef-körúti telkén és az ehhez a szomszédos Rémi-féle telekből még hozzáveendő terü­leten, hanem a Rémi Róbert órdektársai tulajdonához tartozó ama telken fog felépíttetni, a mely az alapítványi telekrész mögött fek­szik s a Csokonay utczára néz; A) e végből Rémi Róbert és tulajdonostársai az emiitett ingat­lanból a népszínházi alapnak 238­40 0 ölnyi területet Q-ölenkónt 200 írtjával, vagyis 47.680 (negyvenhótezerhatszáznyolczvan) frtórt átengednek, viszont a nevezett bizottmány az alapítvány józsef­köruti 71-38 Q-öles terjedéket El-öleuként 250 frtjával, vagyis 17.845 (tizenhétezernyolczszáznegyvenöt) forintért engedi át a nevezett telek­tulajdonosoknak úgy, hogy az utóbbi összeg az előbbibe beszámít­tatván, a népszínházi alap Rémi Róbert és tulajdonostársainak 29.835 (huszonkilenczezernyolczszázharminczöt) forintot fog a megállapodások szerint fizetni; c) a népszínház épülete és a Csokonay-utczában emelendő gazda­sági épület közti közlekedés biztosítása végett Rémi Róbert és érdek­társai alávetik magukat azon kötelezettségnek, hogy a kisajátítási egyezséghez fűzött tervrajzon ~/I., ~ betű és számmal jelölt egye­sítendő telkük egész hosszában egy örök szolgalmat képezendő földalatti átjáró és akna létesíttessék, a mely átjáróért a népszínházi alap évi 200 frt örök bérösszeget tartozik fizetni; d) Rémi Róbert és tulajdonostársai a Csokonay-utczai telket f. évi április hó 1-én tartoznak a népszínházi bizottmány rendelkezésére bocsátani. Végül a közgyűlés 3. a 733/93. számú határozattal a József körútra tervezve volt építkezés czéljaira, valamint a telek megszerzésére már engedélyezett s 50 évi törlesztésre '5'3°/o kamat fizetése mellett felveendő 185.000 (egyszáznyolcvanötezer) frtos kölcsönre nézve kimondja, hogy az említett Csokonay-utczai telek részre és a reáópitendő házra, valamint a népszinház-épületre és ennek telkére, tehát a székes főváros pesti részének 5787. sz. tkvi betétében 5733. hr. sz. a. felvett ingatlanból a kisajátitási egyezség értelmében megszerzendő részre, továbbá a pesti rész 7816. sz. betéti ivén 5731/b. hr. sz. a. felvett ingatlanra telekkönyvileg bekebeleztessék. Mindegekről a nagym. m. kir. belügyminister úrnak hivatkozva 1893. június 13-án 40,856. sz. a. kelt leiratára, jelentés tétetni rendeltetik. Miről a tanács tárgyiraton további megfelelő intézkedés végett értesítendő. !144. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 3071/1894. eln. számú előterjesztése, Budapest székes főváros kerületi elöljáróságairól szóló 1893:XXXUI. t. ez. alapján, a közigazgatási kerületek számáról ós területéről alkotandó szabályrendeleti tervezetre. A közgyűlés az 1893: XXXIII. t.-cz. alapján alkotandó szabály­rendeleti tervezetnek azon részét, mely a székes főváros közigazgatási

Next

/
Oldalképek
Tartalom