Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

24. 1894. október 31. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1298 - 1294 - 1295

6 meggyőződésben van, hogy a fentieken kivül is vannak a fízetósren­dezési határozatnak egyes oly intézkedései, a melyeknek újabb meg­fontolása szükségesnek mutatkozik, jelesül a főjegyzői állás előnyösebb osztályozása, a számvevőségi műszaki osztály kettős minősitéshez kö­tött állásainak megfelelő javadalmazása, a mérnöki hivatali alkalma­zottak tagozatára, végre a tanácsi fogalmazó gyakornokok illetményére és a fürdőigazgatók javadalmazására vonatkozó rendelkezések: ennél­fogva a közgyűlés, mielőtt a fizetés-rendezés ügyében érkezett belügy­ministeri rendeletre tett tanácsi előterjesztés értelmében határozatot hozna, utasitja a tanácsot, hogy úgy a fentebb emiitett három rend­beli előterjesztésre, valamint a felmerült s fentebb felsorolt egyéb kérdésekre nézve is az illető szakközegek meghallgatása mellett tüze­tes előterjesztést tegyen és azt a legközelebb tartandó közgyűlésen mutassa be. Miről a tanács tárgyiraton értesítendő. !1298. Tárgyaltatott a tanács 45.169/1894— I. számú előterjesz­tése, Berg Fedor berlini lakos kérvényére Van J. Roleghem társas­kocsi vállalati szerződésének átruházása tárgyában. A közgyülÓ3 figyelembe véve a tanács előterjesztésében indokolt javaslatot ós azt, hogy folyamodó Berg Fedor személyi ós vagyoni tekintetben kellő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a fővárosi lakosság szolgálatára az egységes társaskocsi-vállalatot ós rendszeres közlekedést létesíteni fogja, határozatilag kijelenti, miszerint a f. évi január 24-én 61. sz. a. kelt s a nagymélt. m. kir. belügyminister úr f. évi márczius hó 9-én 18.951. sz. alatti leirata értelmében a m. kir. kereskedelemügyi minister úrral egyetértőleg jóváhagyott határozata alapján J. Van Roleghem Gyula brüsszeli lakossal egységes társas­kocsi létesítése iránt kötött szerződésnek folyamodó Berg Fedor ber­lini lakosra leendő átruházását a szerződésnek egyébként változatlan fentartása mellett, a következő feltételek alatt megengedi : Ugyanis köteles Berg Fedor vállalkozó a társaskocsi - közlekedést a szerződés 9. pontjában kijelölt I., II., III. útvonalon a szerződés egyéb határoz­mányainak szigorú alkalmazása mellett 1895. évi április hó 1-én meg­kezdeni s ezen kötelezettségének biztosítására a már J. Van Roleghem által letett és reá átruházott 10.000 frt szerződési biztositókon, vala­mint ezen kivül általa felajánlott ós letétbe helyezett 20.000 frt biztosítékon fölül még újabbi 20.000 frt biztosítékot a felhívástól számítandó 8 nap alatt oly értelemben letenni, hogy a szerződési biztosítékon felül nyújtott 40.000 frtnyi biztosítók csak akkor fog neki visszaadatni, ha a közlekedést a fent kijelölt I., II., III. útvonalakon 1895. évi április hó 1-ón tényleg és a szerződós határozmányainak megfelelőleg megkezdette, különben azt is a szerződés 9. pontja értel­mében a főváros javára elveszti, ennek alapján a további meg­felelő intézkedések megtétele a tanácsra bizatik azzal, hogy az újabbi biztositóknak letételéről a közgyűlésnek jelentés teendő. !1294. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 45.4S5/1894— VII. számú előterjesztése, a »Magyar vigszinház-ríszvénytársaság«-nak segélyezés iránt beadott kérvényére. A közoktatásügyi bizottmány ós tanács javaslatának mellőzésével a »Magyar vígszínház-részvénytársaság* abbeli kórelmének, hogy az általa Budapesten létesítendő színháznak a székes főváros részéről leendő segélyezésére 40 évre, évi 20.000 frt szavaztassák meg, helyt nem ad. Miről a tanács további intézkedés végett az iratok kiadásával értesíttetik. !1295. Tárgyaltatott a bizottmány ós tanács 24.960/1894 VII. szarná előterjesztése, Rakodczay Pálnak, az ó-budai színkör igazgató­jának f. évi segélyezése tárgyában. A közoktatásügyi, a pénzügyi ós gazdasági bizottmányok, vala­mint a tanács pártoló előtérjesztéae alapján a közgyűlés Rakodczay Pál ó-budai színigazgató részére a f. 1894. évre 3000 frtot, azaz

Next

/
Oldalképek
Tartalom