Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1894

12. 1894. május 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 610 - 611 - 612 - 613

20 A tanács eme előterjesztésének elfogadásával a közgyűlés a szé­kes főváros törvényhatósági bizottsága kebeléből 10, azaz tiz tagnak a VIII. nemzetközi közegészség! és demographiai congressus képvisele­tébe való kiküldését elhatározza s felhívja az elnökséget, hogy a kiküldendő tagoknak névsorát a legközelebb tartandó közgyűlés alkal­mával terjeszsze elő. !610. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 8211/1894. eln. sz. előterjesztése, az ideigl. központi fertőtlenítő intézet felszerelésének kiegészítése tárgyában. A székes fővárosi központi fertőtlenítő intézet felszerelésének kiegészítésére, nevezetesen az épület papirlemez-fedelónek kiigazitta­tására megkívántató 50 frt, azaz Ötven forint, tizenhét darab külön­féle kocsi kijavíttatására szükséges mintegy 300, azaz háromszáz forint, a személyzet ruhaneműire szükséges 709 frt 60 kr., azaz: hét­százkilencz forint 60 kr., tehát mindíssze 1059 frt 60 kr., azaz: egy­ezerötvenkilencz forint 60 kr. költséget a közgyűlés rendes fedezet hiányában a pénzügyi gazdasági bizottmány s a tanács egybehangzó javaslata alapján a községi alap ez évi költségelőirányzatának CX1V. fejezet alatt előre nem látott kiadásokra előirányzott 67.307 frtnyi átalányösszegből ez idő szerint még rendelkezésre álló 5012 frt ter­hére engedélyezi azon megjegyzéssel, hogy ezen 1059 frt 60 kr. a községi alapnál az LIV/15. fejezet alatt »központi fertőtlenítő inté­zet* czímén lesz elszámolandó. Ezen határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, e végből a nagym. m. kir. belügyminister úrhoz felterjesztetni határoztatik. !611. Tárgyaltatott a bizottmány ós tanács 8543/1894. eln. számú előterjesztése, a III. ker. józsefhegyi temetőben még szükséges kiürí­tési munkálatokra és egy felállítandó emlékkőre megkívántató összeg fedezete iránt. A közgyűlés Lampl Hugó főszámvevőnek a tanács által is pár­tolt javaslatát elfogadván, elhatározza, hogy a III. ker. józsefhegyi temetőben még szükséges és halaszthatatlan kiürítési munkálatokra és a III. ker. táborhegyi temetőbe áthelyezendő csontmaradványok fölé állítandó emlékkő költségeire megkívántató 280 frt, szóval: kettő­száznyolczvan forint a községi alap LV. 7. fejezet alatt III. ker. temetők czímén leendő elszámolásra, a CXIV. fejezet alatt előre nem látott kiadásokra előirányzott 67.307 frtnyi átalányösszegből ez idő szerint még rendelkezésre álló 5292 írtból fedeztessék. Ezen határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, az a belügyi m. kir. minister úrhoz felterjesztetik. !612. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 18.417/1894 — VII. számú előterjesztése, a népszínházi alapítvány számára megszerzett telken fennállott gőzfavágó és tűzifa-telep bérlője részére kifizetett 500 frt kártalanítási összeg ügyében. A népszínházi bizottmánynak a tanács által pártolólag előterjesz­tett abbeli jelentését, a mely szerint a népszínházi alapítvány javára megszerzett Vili. ker. Csokonay-utczai Rémi-féle telekre tervezett szín­házi gazdasági épület és víztorony építési munkáinak minél előbb való megkezdhetése czéljából, az említett telken fennállott gőzfavágó- és tűzita-telep bérlőjének Epstein Vilmosnak azért, mert ő a kérdéses területet egy hónappal bérleti szerződésének lejárta előtt kiürítette és a népszínházi bizottmánynak rendelkezésére bocsátotta, 500 (öt­száz) torintnyi kártalanítási összeget fizetett ki, a közgyűlés jóvá­hagyólag tudomásai veszi. Miről a tanács további intézkedés végett tárgyiraton értesíttetik. !613. Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 5382/1894— VII. sz. előterjesztése, Mártin Konrád vezető-tanitó nyugdíjaztatása tárgyában. Mártin Konrád vezető tanító a t. főorvos jelentése szerint eV aggulás és testi fogyatkozás miatt hivatalos állásának betöltésére képtelen lévén, a tanács előterjesztéséhez képest a közgyűlés annak az érvényben levő nyugdíjszabályzat 2. §. a) pontja alapján hivatal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom