Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

Név- és tárgymutató

szabályrendelet kidolgozása iránt Weisz Jakab indítványa .... 899 Borjúhús- és növendék-marhahús kimérése tárgyában 871 Boi'kovitz Ferencznek a mester-utczai 9531. és 9532. hr. ?z. telek bérbe­adása 905 Boros Károly és Soma kérvénye telekvétel ügyében 370 Borsos Béla orvostudori oklevelének kihirdetése 1271 Bosányi Béla orvostudori oklevelének kihirdetése 311 Bosnyákovics József és Pafkovics Antal-féle iskolai alapítvány . . 744 Bozóky István II. ker. esküdt válasz­tása ... 474 Böhm Jakab orvostudoii oklevelének kihirdetése 675 Böke Gyula kórházi rendelő orvos részére 800 frt tiszteletdíj megsza­vazása .... 206 Bői tsök Imre kérvénye varrógépgyár felállítása tárgyában 1211 Brachfeld Manó bizottsági tag be­hívása . . 1185 Branberger Hermanné Salz Amália szülésznői oklevelének kihirdetése 829 Braun testvéreknek az üllői uti ka­szárnyában pinczehelyiség bérbe­adása 904 Brenner Johanna szülésznői oklevelé­nek kihirdetése 1094 Breslmayer Gyula IV. ker. esküdt megválasztása 474 Breslmayer Román VI. ker. esküdt megválasztása 474 Bruck Manónak a balparti szemét­kotrási jog bérbeadása .... 952 Brúder Antal akáczfa-utczai 48. sz. ingatlanának kisajátítása . 232, 989 Bubala Györgynek az adókivető bizott­ságba lett kiküldése 412. —szám­adásokat felülvizsgáló bizottságba lett választása 134. Buchwald Sándornak a »Ferencz-Jó­zsef«-rakparton felállítandó székek után a díjszedés bérbeadása . . 834 Budaeőrsi-uton a 8164., 8164. és 8166. hr:sz. telkek mentén elvonuló telkek bérbeadása 836 Budai ágost hitv. ev. egyházközség részére segély kiutalványozása 293, 526, 545, 773. — alagútban való közlekedésről szóló szabályrende­let 424, 669. ének- és zene­akadémia részére negély megszava­zása 374/52. — ev. reform, jólékony nőegyletnek segély kiutalványozása 1220 — iath. legényegyletnek segély kiutalványozása 1219. — honvéd­szóbor leleplezésére meghívó 942. — honvédszobor lelepzési költségei­hez való hozzájárulás 963, 1189. — sr. nőegyletnek segély kiutalvá­nyozása 374/10. — kálvária előtti tér rendezése 1301. — kertész ré­szére működési pótlék és lótartási átalány megszavazása 17. — két milliós kölcsön törlesztési és biz­tosítási alapjának gyümölcsöztetése iránt 787. — körút meghosszab­bítása 707,1237. — körvasút által elfoglalandó területek iránt kötendő szerződés tárgyában 237. — kör­vasút dunaparti szakaszának módo­sítása 549. — körvasút épitéoe folytán az általános szabályozási terv módosítása 404. — körvasút Pálffy-téri vágányainak a közúti vasút vágányaival való összekötte­tése 844. — körvasút vonalának módosítása 655. — körvasút és déli vasutat a kelenföldi vonallal össze­kötő vágány közigazgatási bejárása 600. — köztemető és ahhoz vezető út czéljaira te- illet kisajátítása 552, 654, 737. — közvágóhíd építése tár­gyában 268, 777. — közvágóhíd ügyében Scheich Károly interpel­latiója 1039. — »Mária Dorottya« ev. jótékony egyletnek segély ki­utalványozása 374/27. — »Mária Erzsébeté egylet részére kiutalvá­nyozása 374/19. — oldalon épí­tendő új kórház ügyében 223, 224, 467, 557, 1136. — olda'on építendő új kórház területén nem fertőző bajokban szenvedő gyermekek ré­szére külön pavillon építése iránt 225. — oldalon építendő kórház tervezésénél alkalmazandó napi­díjasok 704. — polgári örhad és fegyverkezési alap tőkéjének fel­használása 597. — Szent Erzsébet apácza-zárda részére segély kiutal­ványozása 374/13. Budakeszi kincstári erdőterület egy részének megvétele Budapesti általános munkás betegs. és rokkant-pénztár részére segély ki­utalványozás í 374/45. — általános poliklinika részére segély 374/49. — első gyermek-menhely-egylet ré­szére segély 374/24. — építőmes­terek, kőfaragó stb. ipartestületéhez tartozó segédek segélypénztár kér­vénye rendelő intézet felállítása iránt 1246. -- érteki helynökség és szent­szék ügyében 1333. — ev. ref. e^Aá?-községnek templom építésére 50.000 frt segély megszavazása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom