Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

10. 1892. május 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474

* felépitendő uj kórház tervei és költségvetésének elkészítése ügyében hozott f. évi 224. számú közgyűlési határozatot jóváhagyta. !468- Olvastatik a nagym. m. kir. belügyminister urnak f. évi április hó 3 án 23.785. sz. a. kelt leirata, melylyel a Barczen Gábor nyűg. József-fiárvaházi igazgatónak 120 frt kegydíj megszavazása tárgyában hozott f. évi 295. számú közgyűlési határozatra vonat­kozólag a jóváhagyást megtagadja. !469. Olvastatik a nagym. m. kir. belügyminister urnak f. évi április hó 8-án 7.102 sz. a. kelt leirata, mely szerint a barakkórház fertőző osztályát vezető rendelő orvos részére 1892. évi január 1-től ideiglenes átalányul egy évre 800 frt fizetés és 200 frt lakáspénz megállapítása tárgyában hozott f. évi 56. számú közgyűlési határozatot jóváhagyta. !470. Olvastatik a nagym. m. kir. belügyminister urnak f. évi április hó 13-án 26.139. sz. a. kelt leirata, mely szerint a néhai báró Sina Simon által 1857-ben a budapesti József-fiárvaház javára tett alapítványról kiállított alapítólevelet jóváhagyta. !471. Olvastatik a nagym. m. kir. kereskedelemügyi minister urnak f. évi április hó 6-án 16.285. sz. a. kelt leirata, melylyel fel­hívja a főváros közönségét, hogy a Szép Ilonától a Hűvös völgybe tervezett gőzmozdonyú közúti vasút engedélyezése iránt függőben maradt tárgyalásokat Házmann Ferenczczel újból vegye föl. !472. Olvastatik a nagym. m. kir. vallás- és közoktatási minister urnak f. évi márczius hó 2-án 57.239/91. sz. a. kelt leirata, melylyel a Wodianer Fülöp-féle alapítványi okirat tárgyában hozott in. évi 947. számú közgyűlési határozatot jóváhagyta. !473. Olvastatik az országos magyar iskola-egyesület köszönő levele, mely szerint az országos magyar iskola-egyesületnek f. évi máiczius hó 8-án tartott közgyűlése jegyzőkönyvileg hálás köszönetét fejezte ki azon^ nemes lelkű, hazafias és Budapest fővárosához méltó nagy alapítványért, mely szerint Andrássy Gyula gróf nagy nevének és emlékének megörökítésére az orsz. magyar iskolaegyesületnek évi 2.000 frtnyi segélyt szavazott meg. Tudomásul vétetvén, a vonatkozó iratok további megfelelő intéz­kedés végett a tanácsnak visszaadatnak. !474. Olvastatik a főv. igazoló választmánynak 1892. évi április hó 29-én 11. sz. a. kelt jelentése, a főváros I—X. kerületeiben f. évi márczius hó 13-án és 14-ón megejtett ker. esküdt-választás ered­ményéről. A fővárosi igazoló választmánynak ezen jelentése, mely szerint a folyó évi márczius hó 13-án és 14-ón megejtett kerületi esküdt válasz­tások alkalmával. Az I. kerületben rendes esküdtekül: Adamasky József Kiáltossy Teofil Linczbauer Fülöp. Pótesküdtekül: Barabás József Telegdy Károly. A II. kerületben rendes esküdtekül: Oettner Antal. Wilcke Gottlieb Bozóky István. Pótesküdtekül: Kanyó Sándor Schwarzmayer István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom