Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

2. 1892. január 13. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 22 - 23 - 24 - 25

5 az új köztemetőbe vezető gőzmozdonyú közúti vasút vonalán be­rendezendő teherárú-díjszabás kérdésében hozott m. évi 1.048. számú közgyűlési határozatra, mely szerint a kereskedelemügyi m. kir. minister ur megengedi azt, hogy az új köztemetőbe vezető gőz­mozdonyú közúti vasút vonalán berendezendő teherárú-díjszabásnak megállapítása egyelőre függőben tartassék és hogy a vállalat díj­szabásába ezúttal csak a személyek és hullák szállitására vonatkozó batározmányok vétessenek fel. Tudomásul vétetvén, a vonatkozó iratok további megfelelő intéz­kedés végett a tanácsnak visszaadatnak. !22. A tiszti főorvos az 1876. évi XIV. t.-cz. 162. §-ának c) pont.í, értelmében szabályszerű kihirdetés végett bemutatja: 1. dr. Erdey Gyula (1. IV. szerb-utcza 10. sz.); 2. dr. Mády Gyula (1. VIII. kerepesi-út 11. sz.); 3. dr. László Frigyes (1. VI. szerecsen-utcza 58. sz.) ; 4. dr. Stangel Gyula (1. VIII. üllői-út 48. sz.); 5. dr. Szőlősy Móricz (1. IX. üllői-út 11. sz.) egyetemes orvos­tudorok és 6. SchlesingerMárkusné, szül. Weil Johanna (l. VI. Izabella-utcza 41. sz.); 7. Goldstein Lajosné, szül. Klein Léni (1. VII. akáczfa-utcza 27. sz.) szülésznők okleveleit. Az oklevelek rendben találtatván, a kihirdetési záradékkal ellátva, a tiszti főorvosnak visszaadatnak; a tanács pedig felhivatik, hogy nevezett orvostudorokat és szülésznőket az adózók lajstromába vegye fel. Miről a tek. tanács és a tiszti főorvos ur jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetnek. !23. Olvastatik a fővárosi központi választmánynak múlt évi deczember hó 30-án 428. sz. a. kelt jelentés'e, a melylyel az 1892. évre érvényes választói névjegyzéket beterjeszti. A jelentés tudomásul vétetvén, az a névjegyzékeknek a levél­tárban leendő elhelyezése végett a tanácsnak kiadatik. !24. Olvastatik Őrley Géza urnak levele, melyben az atyja el­hunyta alkalmából kifejezett részvétnyilatkozatért köszönetet mond. Tudomásul vétetik. !25. Medrey Zsigmond bizottsági tag ur a következő interpellatiót terjeszti elő: »Szomorú, de igaz, hogy ha a fővárosban valamely hivatalos hatalommal való visszaéiés, sikkasztás vagy mulasztás történik, ez rendesen nem hivatalos vizsgálat által szokott kiderülni, hanem a véletlen folytán. így midőn Piufsich Lajos, a pesti hazai takarék­pénztár főpénztárnoka főbe lőtte magát, üzelmei véletlenül napfényre kerültek, a főváros közönsége nagy megdöbbenéssel értesült arról, hogy a 10.000 frtnyi népszínházi kauczió eltűnt. Bnsbach Péter a nép­színházi bizottság tagja, teljes joggal rögtön ^elvetette a kérdést, hogy miként áll a népszínház ügye és ekkor csak azt mondották, hogy a kauczió eltűnéséért Evva Lajos igazgató nem felelős, hanem a felelőség azt terheli, ki a kaucziót a szerződés lejárta előtt Piufsichnak kiutalványozta. Kezdetben Kléh Istvánt vádolták ezzel, de ő ez ellen tiltakozva, kijelentette, hogy ő nem utalványozta ki a 10.000 frtot, hanem a polgármester. Minthogy a szerződés csak október hóban jár le, a 10.000 frtnyi kaucziót eddig őrizni kellett volna. Nehogy a főváros közönsége azt higyje, hogy a fővárosnál a pénzkezelés könnyelműen történik, az ügyet okvetlenül tisztázni kell. Ezért kérdi a polgármester urat, hogy mikor és mily alapon adták ki Piufsichnak a kaucziót ?« Gerlóczy Károly helyettes polgármester ur az interpellatióra azonnal válaszolván, kijelenti, hogy a népszínházi szerződésben van

Next

/
Oldalképek
Tartalom