Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1892

1. 1892. január 9. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 1 - 2

jegyzőkönyve. Jelen voltak: Ráth Károly főpolgármester ur elnöklete alatt: Gerlóczy Károly első alpolgármester, Alkér Gusztáv Il-od alpolgármester, Márkus József, Csendics Gyula, Kún Gyula, Rózsavölgyi Gyula, Lung György tanácsnokok, Kullmann Lajos főjegyző, Toldy József főügyész; továbbá: Atlasz Samu, Back Fülöp, Becker Károly, Bogisich Lajos, Bródy Samu, Bálint Sándor, Csepely Sándor, dr. Darányi Ignácz, Duma György, Eberling Antal, Eckermann Ede, Forgó István, Freiszleder Nándor, Fürst Jakab, Gebhardt Károly, Görög István, Grünbaum Miksa, Gyárfás Sándor, Hahóthy Sándor, Heinrich István, Hindy Kálmán, Horváth János, Hüttl Tivadar, Jamniczky Lajos, Kaschnitz Gyula, Kertscher István, Kern S. Ferencz, dr. Kern Tivadar, dr. Kiss József, Királyi Pál, Kokesch Sándor, dr. Krajtsik Ferencz, Kramer Samu, Kurfűrst Miksa, Landauer Ignácz, Lavotta Lajos, Magyarevics Jeremiás, Mandl J. Ignácz, Márton Alajos, Máttyus Arisztid, itj. Mayer Alajos, Mezey Lajos, rákosfalvi Mérő János, Morbitzer Lőrincz, Morlin Imre, Németh Antal, Németh Titusz, dr. Országh Sándor, dr. Poór Imre, dr. Preyer Hugó, Radocza János, Reichl Károly, ifj. Reischl Károly szörényi, Ribáry József, Rittinger Károly, dr. Rózsavölgyi Manó, Rostaházy Kálmán, Rupp Imre, Seenger Béla, dr. Stiller Mór, Scheich Károly, Schmiedl Sándor, Schmid­lechner Károly, Schweiger Márton, Szászy László, Thék Endre, Terstyánszky Kálmán, Tiller Samu, Totis Adolf, Török György, Waskó Endre, Vidéki János, dr. Wagner Géza, Wahrmann Mór, Weisz Berthold fővárosi bizottsági tag urak. !1. Főpolgármester ur a mai napra összehivott rendkívüli köz­gyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére saját elnöklete mellett, Szászy László, Landauer I. Ignácz, Scheich Károly, Eckermann Ede, dr. Kiss József, Atlasz Samu. Mandl J. Ignácz, Szelestey Géza, Hűvös József, Osztoits Miklós, Szabó M. Ferencz bizottsági tag urakat,< a tanács részéről pedig Gerlóczy Károly első alpolgármester urat kéri fel. !2. Főpolgármester ur bejelenti, hogy ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb elhatározásával a jövő 1892—97-iki ország­gyűlést ez évi február hava 18-ik napjára legkegyelmesebben egybe­hívni méltóztatván, belügyminister ur ő nagyméltósága a képviselő választások megtartására a folyó évi január hó 28-tól február hó 6-ig bezárólag terjedő tiz napi időközt tűzte ki. Ezután felolvastatik a folyó évi január hó 5-ik napján kelt kegyelmes királyi meghívó levél, a melyben az ország főrendéi és képviselői a folyó évi február hava 18-ik napján megnyitandó ország­gyűlésre egybehivatnak s a törvényhatóság a képviselő választásoknak az 1874 : XXXIII. és az 1877. évi XI. t.-czikk értelmében való meg­tartására felhivatik. Ezen kegyelmes királyi meghívólevél a törvény értelmében ki­hirdettetvén, mély hódolattal és tisztelettel tudomásul vétetik s ere-

Next

/
Oldalképek
Tartalom