Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1891

16.1 1891.június 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 656 - 657 - 658

d díját pedig 94 kr. helyett 1 frt 1 krban megállapítani és egyúttal megengedni kegyeskedjék, hogy a napi ápolási díjaknak ily összegek­ben való felszámítása folyó évi július hó 1-ótöl kezdve történhessék. !656. Olvastatott a szavazatszedő küldöttség jelentése, mely szerint a fővárosi közmunkák tanácsánál üresedésbe jött helyre megtartott szavazás alkalmával beadatott 132 szavazat s ebből Lipthay Béla báró bizottsági tag 129 szavazatot nyert. A szavazás eredményéhez képest elnöklő főpolgármester ur a fővárosi közmunkák tanácsánál üresedésbe jött tagsági helyre, Lipthay Béla báró biz. tag urat törvényesen megválasztottnak jelenti ki. Miről a fővárosi közmunkák tanácsa átiratilag, báró Lipthay Béla biz. tag ur jegyzőkönyvi kivonaton, továbbá a tanács tárgyiratok visszaadásával szintén jegyzőkönyvi kivonaton, a m. kir. minister­elnök ur ő nagyméltósága pedig feliratilag értesitendő. !657. Tárgyaltatott a tanács 11.186/1891. VI. számú előterjesztése, az adófőpénztárnál tartott pénztári vizsgálat tárgyában. A tanácsnak ezen jelentése, mely szerint az adófőpénztárban ez évi márczius hó 24-én megtartott váratlan rendes pénztári vizsgálat alkalmával a pénztár és az ügykezelés rendben találtatott, tudomásul vétetik. Miről a tanács az iratok visszaadásával értesitendő. !658.|Tárgyaltatott a bizottmány és tanács 19.907/1891. VII. sz. előterjesztése, Lesser Szaniszlónak kérvényére, egy német szinház nyitásának engedélyezése tárgyában. A közgyűlés a tanács pártoló előterjesztése alapján Lesser Szaniszló volt színigazgatónak az V. kerületben építendő német szinház nyit­hatására az engedélyt ezennel megadja. Miről a tanács a tárgyiratok kiadása mellett a további intéz­kedések megtétele végett értesittetik. Jelen ügy tárgyalásánál névszerinti szavazás rendeltetvén el, a tanács javaslata, vagyis az engedély megadása mellett szavaztak : dr. Adler Zsigmond, dr. Apaticzky Sándor, Bacher Jakab, Bauer József, dr. Báron Jónás, Beranek Elek, Biscaia Endre, Bogisich Mihály, dr. Bródy Samu, Bubala György, Christofoli Fortunato, Del-Medico Ágoston, Dégen Titusz, Eberling Antal, Eckermann Ede, Engelbach Alajos, dr. Ebner János, Felsmann József, Fischer Ignácz, Freyberger Pál, dr. Fülöpp Károly, Fürst Jakab, Giczey Samu, Goldberger Imre, Goldberger Samu, Goldzieher Ignácz, Görög István, Grosz Mór, Gschwindt Mihály, Gundel János, Harrer Pál, id. Haszmann József, Heinrich István, dr. Helfer Vilmos, Holländer Bernát, Hüttl Tivadar, Jassovitz Mór, Kamermayer Károly, Kann Emánuel, Kaschnitz Gyula, Kauser János, Kleiner Ármin, dr. Kresz Géza, Lafrankó János, Landauer Ignácz, Lindenbach János, Ludvik Endre, Ludvigh János, Mandl J. Ignácz, Marton Alajos, ifj. Mayer Alajos, Medrey Zsigmond, Mendl István, Mezey Lajos, Osztoits Miklós, Pertl Géza, dr. Petsits Márk, Popper Ármin. Preuszner József, Radány Dezső, Reichl Károly, Rémi Róbert, Simon Jakab, Stern Mihály, Scheich Károly, Schlosser József, Szabó M. Ferencz, Tenczer Pál, Totisz Adolf, Varázsdy Lipót, Végh János, Vörösváry Bernát, Weigerth Károly, Weitzenfeld Jakab, Winter Sándor, Wein János, Weinszeisz Lajos, Zichy Antal, Zsigmondy Jenő, Gerlóczy Károly, Haberhauer János, dr. Nagy Lajos, Lampl Hugó, Lechner Lajos. Az engedély megadása ellen szavaztak : Arkauer József, Batizfalvy Samu, Behringer Mátyás, Beiwinkler Károly, Benke Gyula, Bercsényi Béla, Böhm Samu, Burg Ferencz, Büchler Sándor, Csepreghy János, Csilléry Dávid, Csepely Sándor, Dezsényi József, Dobronyi János, Garagos János, Gebhardt József, Gebhardt Károly, Grötschel Imre, Győry Elek, Gyulányi Adolf, Hahóthy Sándor, Hazay Lajos, Hegedűs Sándor, Hindy Kálmán, Horváth Lajos, báró Kaas Jvor, Kasenczky József, Kirachhoffer Károly, Kokesch Sándor, Kollár Lajos, Köváry Ármin, Kramer Miksa, Kugler József, 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom