Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1890

20. 1890. október 29. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1065 - 1066 - 1067

13 Matuska Alajos, Viola Imre, Márkus József tanácsnokok, Rózsavölgyi Gyula főjegyző, Lechner Lajos középitési igazgató és főmérnök, dr. Toldy László föle vél tárnok. !1065. Tárgyaltatott a bizottmány és a tanács 41.205/1890. VII. számú előterjesztése, dr. Silberstein Adolf és Fekete Józsefnek színház ­nyitási engedély iránti kérvényére. A közgyűlés dr. Silberstein Adolf és Fekete József azon kérel­mének, hogy részükre egy, a Lipótváros és Terézváros közepéhez leg­közelebb eső telken egy magyar vígjáték és nemzetközi színház nyit­hatására engedély adassék, melyben állandó magyar színtársulattal évenkint legalább 160, azaz: egyszázhatvan — a most mondott szakma­beli — magyar szini előadást rendezni kötelesek, a fenmaradó időben pedig internationalis előadásokat adatnak, helyt ad, illetve részükre a kért szinháznyitási engedélyt megadja; azon kórelmükkel azonban, hogy e czélra nekik ingyenes használatra fővárosi tulajdont képező telek átengedtessók, vagy vállalatuk anyagilag subventionáltassék, neve­zetteket egyhangúlag elutasítja, megjegyeztetvón, hogy engedélyesek tartoznak magukat mindenekben a fennálló és netán alkotandó szín­házi statútumoknak alávetni; kötelesek továbbá az építésre külön hatósági engedélyt kérni s ezen engedély elnyerésétől számított egy év alatt a színház felépítéséhez hozzáfogni s azt innen számítva három év alatt fölépiteni s megnyitni, különben ezen engedélyük érvénye megszűnik. Miről a tanács további intézkedés végett értesíttetik. !1066. Tárgyaltatott a tanács 38.981/1890. VII. számú előterjesz­tése, az orsz. magyar szinósz-egyesület kérvényére, színészi nyugdíj­intézetük javára megszavazandó segély tárgyában. Habár a törvényhatósági közgyűlés, 1887. évi december 7-ón 993. sz. a. kelt határozatával, melynek értelmében a magyar szinész­egyestilet által építtetni tervezett nyugdíjépület czéljára a vagyon­leltár szerint négyszögölenkint 60 frt értékű 336 • öles városi telket négyszögölenként 20 forintjával engedte át, a nevezett egyesületet, illetve annak nyugdíj-alapját már egy izben segélyezte, mindazonáltal a kérvényben fölsoroltakra való tekintettel ós figyelemmel a közokta­tási bizottmány javaslatára, a törvényhatósági közgyűlés, a színészet száz éves fönnállásának emlékére emelendő nyugdíjintézet építésére — a tanács javaslatának módosításával az elnöklő Kamermayer Károly polgármester ur indítványára — további segélyképen, a mondott telek vételárának megfelelő összeget, vagyis 6.720 forintot azaz: Hatezer­hétszázhúsz forintot megszavaz. Egyúttal engedélyezi, hogy ezen összeg a főszámvevő, illetőleg a pénzügyi és gazdasági bizottmány javaslata értelmében a községi alapnál a rendkívüli kiadások sorában nyitandó új önálló rovat alatti elszámolásra, a kiadás XXIII. 13. al­rovata alatt a kölcsönpénzekből tervezett új beruházásokra veendő kamatozó előlegek utáni kamatokra előirányzott 30.000 forintnyi átalányösszegből bizton várható 20.000 forintnyi megtakarításból ez idő szerint más czélokra még igénybe nem vett és rendelkezésre álló 10.826 frt terhére utalványoztassék. Ezen határozat hozzájárulás, illetve felsőbb jóváhagyás végett a nagym. m, kiv. belügyministeriumhoz fölterjesztetni rendeltetik. !1067. Tárgyaltatott a tanács 16.433/1890. VII. számú előterjesz­tése, a külső soroksári-utczai elemi népiskola számára kibérelt helyi­ségek iránt kötött bérleti szerződésnek meghosszabbítása ügyében. A tanácsnak ezen pártoló előterjesztése alapján, tekintettel arra, hogy azon indokok, melyek a külső soroksári-út 9.580/a) számú és Fanda János és neje tulajdonát képező ingatlannak elemi iskolai czé­lokra bérbevételét szükségessé tették, mai napon is fennállanak s a IX. kerületi II. számú iskolaszéknek jelentése szerint ezen iskolára mul­hatlanul szükség van, a közgyűlés elhatározza, hogy a fentemiitett ingatlan bérlete iránt kötött szerződés, mely f. évi október hó 31-én lejár, az eddigi bérfeltételek mellett f. évi november hó 1-től kezdő­dőleg három évre megújittassék. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom