Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1887

Név- és tárgymutató

%k)~\ IjZOZSif Budapest főváros törvényhatósági bizottsága 1887. évi, közgyűlési jegyzőkönyveinek tíirgy mutatója. A. Állat- és növényhonositó társaságnak köszönő beadványa a múlt évben megszavazott segélyekért ... 12 Átiratási díjaknak kivetése ügyében dr. Országh Sándor indítványa 53, 78 Alkotmány- és Koháry-utczák sarkán levő telek Ernyey Jánosnak bérbe­adatik 109 j Adókivető-bizottságok mellé bizalmi férfiak választatnak 190 j Amerikai szőlővesszők elültetésére szükséges hely- és 100,000 darab­nak beszerzéséhez szükséges költség fedezete kijelöltetik 198, 300, 557, 652, 909 Alföldi és kun-utczák sarkán levő vá­rosi teleknek árverésen leendő el­adása elrendeltetik .... 226, 379 Artézi-kút vizének használati joga Ramaseder Jánosnak évi 3,000 frtért bérbeadatik 308 Alsófokú kereskedelmi iskolák 1886. évi költségeinek fedezete kijelöltetik 328, 435 Államkölcsön-alapnak (1848/49. évi) 1881 — 1883. évi számadásait bel­r ügyminister ur helyeseknek találja 340 Arvizsegély kölcsön-alapnak (200,000 frtos) 1881—83. évi számadásait belügyminister ur helyeseknek ta­lálja 340 Albrecht-Hildegarde-alapnak 1881 — 1883. évi számadásait belügyminis­ter ur helyeseknek találja . . . 341 Angyalföldi országos elmebetegápoldá­hoz vezető bérkocsiknak viteldíjai megállapittatnak .... 365, 673 Attila-utcza- és Szarvas-térnek rende­zése elhatároztatik 370 Allatkiállitási csarnok létesithetésére az állatkertben 1,600 D-öl terület át­engedtetik 376 Árverési hirdetményeknek a napilapok napi újdonságai között leendő közzé­tétele tárgyában dr. Rácz Károly bi­zottsági tag indítványa .... 394 Almássy-térre vezetőleg a szövets utczából tervezett utcza fentartása 415,675 Özv. Aujeszky Lipótné és kiskorú gyermekének ellátása 420 Dr. Abonyi József azon kérvényétől, melyben egy nyilvános rendelő­intézet felállítására engedélyt kér, eláll 422 »Ambulatorium szegény betegek szá­mára* czím alatt egy nyilvános gyógyintézet felállítására az enge­dély megadatik 424 Andrássy-uton a Laudon- és nagy­mező-utczák közötti részen egy sze­mélyes jogú gyógyszertárnak fel­állítása engedélyeztetik . . 426, 516 Államrendőrségi költségek fedezeté­nek kijelölése 445 Artézi-fürdő kibővítése . . . 446, 594 Asph alt- burkolatnak nagyobb mérv­ben leendő alkalmazása tárgyában Weisz Bernát Ferencz interpellatiója 482, 1021 Alsóhegy-utczai 84. számú ház özv. Bölcs született Szeiffert Magdolna és fia részére bérbeadatik . . 580 Államrendőrségi többletköltségek meg­f térítése 593. 665, 1033 Árvízkárosultak felsegélyezésére 2,000 forint segély megszavaztatik .618, 660 Albrecht-utnak tervbe vett szabályo­zása elejtetik 715 Állami középipartanoda czéljára a mértékhitelesítő hivatal telkéből egy rész átengedtetik 716 Alsóhegy-utczai 2,035/6. hr. számú ház 2,050 frtért eladatik .... 742 Dr. Arányi Lajos nyugalmazott egye­temi tanár elhalálozása . .778, 830 D'Asti Mihály báró hagyatékában talált okmányok és levelek megvétele el­határoztatik 812, 929 Alföldi-utczára nyíló 5,875/6—5. hr. számú telek Gold Hermaun részére bérbeadatik 837 Alföldi utczában 5,874/a. hr. szám alatt fekvő telek a >Kölber testvérek* czégnek bérbeadatik 838 Almássy tér kavicsolására szükséges összeg fedezete kijelöltetik . . . 912 Altalános csatornázási munkák végre­hajtása 941 í

Next

/
Oldalképek
Tartalom