Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1886

12. 1886. május 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452

-> borult családjához a főváros közönségének fájdalmát tolmácsoló részvétiratot intézni A közgyűlés főpolgármester úr indítványát egyhangúlag határozattá emeli. !447. Dr. Pauler Tivadar elhalálozása folytán a legtöbb adótfizető választók közül az 1885. évben választott bizottsági tagok sorában egy hely jővén üresedésbe, főpolgármester úr felkéri a közgyűlést, hogy a soron következő póttag behívása iránt intpzkpdiii szívcskcdick. A közgyűlés a legtöbb adótfizető választók közül választott bizottsági tagok sorában dr. Pauler Tivadar elhalálozása folytán megüresedett helyre a soron követ­kező póttagnak: Telegdy Károlynak behívását elhatározza. Felkéretik ennek lolytán Telegdy Károly úr, hogy a főpolgármester úrnál jelentkezni, s helyét a törvényhatósági bizottságban elfoglalni szíveskedjék. Miről főpolgármester úr, az igazoló-választmány és Telegdy Károly úr jegyző­könyvi kivonaton értesítendők. !448. Olvastatík a nagyméltóságú magyar királyi belügyminiszter urnák folyó évi ápril hó 16-án 20051. sz. alatt kelt leirata, a mely szerint a folyó évi 197. számú közgyűlési határozatot, a melylyel a budai ágostai hitvallású evangélikus egyházköz­ségnek a folyó évre 800 frt rendkívüli segély szavaztatott meg, jóváhagyja. !449. Olvastatik a nagyméltóságú földmüvelés, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi miniszter urnák folyó évi ápril hó 17-én 20314. sz. alatt kelt leirata, a mely szerint a folyó évi 198—201., továbbá 207—209. számú közgyűlési határo­zatokkal kiadott társaskocsi-járatási ideiglenes engedélyeket jóváhagyja. Tudomásul vétetvén, az iratok további intézkedés végett a tanácsnak visz­szaadatnak. !450. Olvastatik a tanács folyó évi 12648. szám alatt hozott határozata, a Mayer árvaházi felügyelő-bizottmány kiegészítése tárgyában. Tudomásul vétetik. !451. A tiszti főorvos az 1876: XIV. t.-cz. 162. §-a rendelkezésének meg­felelőleg kihirdetés végett bemutatja. dr. Frummer Gyula (VIII. ker. Prater-utcza 25. sz.); dr. Nesztlinger Miklós (VIII. ker. Kun-utcza 4. sz.); dr. Nendtvich Pál (VIII. ker. Gyöngytyúk-utcza 9. sz.) orvostudorok és Walter Francziska (VII. ker. Dob-utcza 7. sz.); Dallos Nándorné (VIII. ker. Futó utcza 47. sz.); Gresina Mária (VIII. ker. Köztemető-út 71. sz.); Várhegyi Ödönné szül. Mészáros Éva (VIII. ker. Nagy-Fuvaros-utcza 26. sz.) szülésznők okleveleit. Az oklevelek rendben találtatván, a tiszti főorvosnak visszaadalnak, a tanács pedig felhívatik, hogy nevezett orvostudorokat és szülésznőket az adózók lajstromába vegye fel. Miről a tanács és a tiszti főorvos ur jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. !452. Rémi Róbert bizottsági tag ur felemlíti, hogy a kerepesiut rendezése régóta érzett szükséget képez. A kerepesi-ut külső részének rendezése, továbbá a mértékhitelesítő hivatal részére uj épület építése legutóbb már elhatároztatott; a Kasselik-ház egy részének lebontása s ekként a népszínház előtt tervezett tér létesí­tése munkálatait is a legközelebbi napokban megkezdik. Hátra van még a Rókus kórház egy részének lebontása, a mit a főváros a kerepesi-út szabályozási vonalának helyreállítása szempontjából már régebben elha­tározott, azóta e czél megvalósithatása szempontjából nagy költséggel uj kórházat is épített, a nélkül, hogy a Rókus-kórház rendezése ir.int az előkészületek megtörtén­tek volna. Azon kérdést intézi ennek folytán a polgármester úrhoz, vájjon a tanács szán­dékozik-e, és ha igen, minő intézkedéseket tenni a Rókus-kórház rendezése iránt. Kamermayer Károly polgármester ur az interpelláczióra azonnal válaszol­ván, előadja, hogy a Rókus-kórház egy része beleesik a szabályozási vonalba; meg­jegyzi azonban, hogy az uj kórház építése korántsem azon okból történt, mert a Rókus-kórház egy része lebontandó lesz, hanem azon okból, hogy az annyi kifogásra okot szolgáltató barak-kórház megszüntethető legyen. Az uj kórház rendeltetésének átadatott s ennek daczára a betegek létszámá­nak nagymérvű emelkedése folytán a hatóság azon kényszerhelyzetben van, hogy a barakkórházat továbbra is fentartsa, mindaddig, a inig a hevenyfertőző betegek részére tervezett uj kórház elkészül. A Rókus hórház rendezésénél szerinte azon szempont veendő legelső sorban tekintetbe, hogy mindenekelőtt a fővárosi közkórházakban ápolt betegeknek, kiknek száma ez idő szerint 1800-ra tehető, kellő elhelyezéséről történjék gondoskodás. Egyébiránt kijelenti, hogy a Rókus-kórház rendezése iránt az előmunkálatok már folyamatban vannak és hogy a tanács a Kasselik-ház lebontása alkalmából köte­lességének fogja ismerni, e kérdésben a közgyűléshez előterjesztést tenni. . Interpelláló bizottsági tag ur válasza s a polgármester ur viszonválasza után közgyülésaz adott választ tudomásul veszi. Miről polgármester ur jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom