Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1886

Név- és tárgymutató

1983 A)ü BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA lektort 'Z&Z2* A fővárosi törvényhatósági bizottság 1886-ik évi közgyűlési jegyzőkönyveinek tárgymutatója. A. Alkér Gusztáv tanácsnoknak 700 frt működési pótlék megszavaztatik 57, 138 Árvaszéki elnöki, árvaszéki elnök­helyettesi és főlevéltárnoki állásokra történt kijelölések és választások 82, 130, 132 Árvaszék és t. ügyészség elhelyezésére a Lipót-utczai 13. szánom házban, s illetőleg a városház-téri Szapáry-féle házban levő helyiségek bérbevé­tetnek 103, 212, 295 Aradmegye közönségének körlevele, a törvényhatóságok rendezésére vonatkozó törvényjavaslattárgyában 106 Árvaszéki fizetéstelen ülnökök mű­ködési sorrendjének megállapítása . 108 Árvaszéki ülnöki és tanácsnoki állá­sokra eszközölt kijelölések és válasz­tások 133, 134, 167 Alkér Gusztáv tanácsnok és a polgár­mesterek köszönő beadványa: sze­mélyes működési pótlékban történt részesittetésükért 150 Állatkiállitási csarnok létesítése ügyé­ben az országos magyar gazdasági egyesület beadványa 152 Árvaszéki jegyzői és tanácsjegyzői állásokra vonatkozó kijelölés és választás 168, 175, 177, 178, 179, 205, 206, 236, 257, 489, 716, 849, 908 Adókivető bizottságok mellé bizalmi férfiak rendeltetnek ki 203 Andrássy Gyula gróf közmunkatanácsi taggá megválasztatik 205 Attila-utcza, ördög-árok és vérmező szabályozása elejtetik 220 Almási Almay Rezső-féle Rókus­kórházi alapítvány alapító okiratát a belügyminister ur jóváhagyja . . 244 Asztalos ipartestület pecsétjében a fő­városi czímer használása megenged­, tetik 264 Állatorvos alkalmazása a VII. ker. ré­szére engedélyeztetik 281 Adókezelés szervezésének ügye 310, 361, 522, 700 Arad-, Zólyom-, Baranya- és Heves­megyék közönségének a közigaz­gatás reformja ellen intézett felira­taik a levéltárba tétetnek . . . 322 Alagút társulattal — az alagút dunai homlokzata felett levő „Elyps-kiosk" által elfoglalt területre vonatkozólag — kötött szerződés felbontatik . . 405 Andretti Anzelmmel a köztemető-uti 7280, 7281/3/7 hr. számú telekre vonatkozólag kötött adásvételi szer­ződés némileg módosittatik . . . 406 Artézi kut építésénél felmerült költsé­gekre a fedelet kijelöltetik . 421, 556 Amphitheatrum föntartásának kötele­zettségét a főváros közönsége elvál­lalja 63, 427, 760 „Aranyszobor" helyének kijelölése 483, 651 Artézi fürdő kibővítésére szükséges költség fedezete kijelöltetik . . . 526 Alsófokú kereskedelmi iskolák megnyi­tása elhatároztatik . . 533, 734, 865 Alsóhegy-utczai 74. sz. ház 1,600 frtért kisajátittatik . . 543 Alsóhegy-utczai 10. sz. ház 1,500 frtért kisajátittatik 599 Adler Ármin óvadék - ügyben beadott felebbezésével elutasittatik. . . . 665 Alföld - utczai 5890/2 hr. sz. telek , Schleisz Mihálynak bérbeadatik . 978 Állategészségügyi törvényjavaslatnak a főváros viszonyaihoz mért megálla­pítása kérelmeztetik 1006 Apród-utczai bérkocsi-állomáshely as­phaltozási költségeinek fedezete ki­jelöltetik 1093 Dr. Adler Zsigmond biz. tag interpella­tiója az Ipoly-utczai 4. számú ház csatornája tárgyában 1120 Arany János-utczából a városligetbe társaskocsi-közlekedés létesíttetik 1136 Artézikat vizének bérbeadása . . .1173 B. Befásitási határövbe eső két ingatlan vételárának fedezése tárgyában ho­zott 989/85. kgy. számú felvilágo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom