Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1885

Név- és tárgymutató

A fővárosi törvényhatósági bizottság 1885-ik évi közgyűlési jegyzőkönyveinek tárgymutatója. A. Alföld-utczai 5,890/2. hr. számú városi telek eladása 91 Andretti Anselm telekvételi ajánlata. 116 Antal József özvegyének ellátása . 189 Artézi fürdői pénztárnoknők lakbér ügye 206, 387 Adler Zsigmond biz. tag interpellatiója, a ..Diana" fürdő helytelen berende­zése tárgyában 279 Artézi kut forrásvizének elvezetése. 331, 549 Állatkerti portálé költségei . . 332, 442 Alföld-és kun-utczai 5,890/1/2 —7. hr. számú telek bérbeadása .... 369 Alkotmánv- és Báthory-utczai csatorna Ugye 398, 550 Alsó- ausztriai iparegyesület kérő levele 498 Anderlik Ede biz. tag lemondása . . 502 Alsó-Némedi ttízkárosultjainak segé­lyezése ....... 527, 649 Adószámviteli hivatalhoz 12 díjnok en­gedélyezése .572, 632 br. Andaházy László felebbezésejárda­és szegélykő járulék ügyben . . . 582 Akáczfa-utezai famaeadam burkolat iiíije 701, 855 Auer Lajosnénak kérvénye, vizgyógy­intézet nyithatása iránt .... 723 Antisemita zavargások alkalmával ki­rendelt katonai karhatalom költsé­geinek megtérítése iránt érkezett bel­Ugyministeri leirat 776 Alberty Jánosné szül. Pfann Alojsia nyugdíjazása 789 Aggtelek- és Bezerédy-utcza sarkán fekvő városi telek eladása iránt tar­tott árverés eredménye . . . . 811 Almay Rezső kórházi alapítványáról szóló oklevél elfogadása . . . . 822 Adler Mór kérvénye, elévült pálinka­mérési engedélyének kiadatása iránt. 1001 Apáthy István biz. tag az igazoló vá­, lasztmány elnökévé neveztetik ki. 1069 Árvaszék elnökének jelentése, azon pénzintézetek kijelöléséről, a melyek­ben a gyámpénztári pénzkészletek a jövő évben elhelyezhetők lesznek. 1089 B. Kodánszky Lajos telekvételi ajánlata. 16 Bordélyügy ben alkotott szabályrendelet jóváhagyatott 33 Bernáth Béla biz. tag interpellatiója a IV. ker. egyes mellékutczáinak vilá­gítása ügyében ....... 37 Bakácstéri középületi lakások és térnek bérbeadása . . . 93, 111, 157, 863 Beszterezebányai köbánya-tár3ulat bir­ság elengedése iránti kérvénye . 94 Belvárosi iskolaszék beadványa, a mely­ben a Lipót-utczai iskola épitése által hozott áldozatért köszönetet mond 142 Baranya megye körlevele Torontói megyének a közigazgatás reformá­lását czélzó felirata ellen . . . . 147 Bizalmi férfiak kiküldése az adókivető bizottságokhoz 167 Bérkocsis-utczai iskola áthelyezése . 175 Bojcsicsné Hauer Franciska házbér le­tiltás elleni felfolyamodványa . . 180 Bezerédy- és Aggtelek-utczai 5,824. hr. számú telkek árverési feltételeinek megállapítása 200 Budai körút ügye . . 211,363,622, 1058 Belgrád fő- és székváros főpolgármeste­rének köszönő átirata .... 236 Budai izr. hitközségnek levele, mely­ben évi segélyének 1000 írtra tör­tént felemeléseért köszönetet mond 245 Belvárosi kör kérvénye, a IV. ker. uj építkezésekre nyújtandó adókedvez­mények tárgyában 252 Budapesti tanítótestületnek segély iránti kérvénye 253 „Berg Adolf és társa" czégnek kér­vényére, a fővárostól megvett telek tulajdonjogának átíratásához szüksé­ges engedély megadatik .... 290 Belügyministeri leirat, a hirdetményi oszlopok felállítása iránt alkotott szabályrendeletnek 5 példányban leendő kiállítása iránt 291 Budai kör kérvénye, a 4-ik dunai hid épitése tárgyában 295 Budapesti lövész-társulatnak kérvénye,

Next

/
Oldalképek
Tartalom