Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1884

15. 1884. június 11. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388

1884 június 11-iki közgyűlés. 381—388 szám. 123 !!381. Olvastatott a magy. kir. belügyminiszter úrnak folyó évi május hó 26-án 28.257 szám alatt kelt leirata, mellyel a balparti vízvezeték kiterjesztésére 150,000 frtnyi költségnek megszavazása tárgyában folyó évi 299 szám alatt kelt közgyűlési határozat jóváhagyatik. !!382. Olvastatott a magy. kir. belügyminiszter úrnak folyó évi április hó 28-án 25.258 szám alatt kelt leirata, mellyel a IV. ker. reáltanoda természetrajzi gyűjtemény­termének helyreállítására megszavazott költségek tárgyában folyó évi 268 szám alatt kelt közgyűlési határozat jóváhagyatik. !383. Olvastatott a magy. kir. belügyminiszter úrnak folyó évi május hó 7-én 26,376 szám alatt kelt leirata, mellyel a Zsolnay Vilmos részére történt telekeladás tárgyában folyó évi 219 szám alatt kelt közgyűlési halározat jóváhagyatik. !384. Olvastatott a magy. kir. belügyminiszter úrnak folyó évi május hó 1-én 25,045 szám alatt kelt leirata, mellyef Szőllősy István gyógyszerész részére a svábhegyen egy fiókgyógyszertár felállítására az engedély megadatik. Ezen belügyminiszteri leirat tudomásul vétetik és további intézkedés végett, a tanácsnak kiadatik. !385. Olvastatott Temesmegye főispánjának folyó évi május hó 30-án 603 szám alatt kelt levele, mellyel a temesvári színügygyámolító egylet javára meg­szavazott 200 frt adományért köszönetet mond. Tudomásul vétetik s a tárgyirat további iniézkedés végett, a tanácsnak kiadatik. !386. Tárgyaltatott a pénzügyi és gazdasági bizottmány és a tanács előterjesztése a rudasfürdői gőz- és népfürdő kiépítése tárgyában. A főváros tulajdonát képező Rudasfürdőnek kis gyógyudvara és a török­fürdő átalakításával gőzfürdő létesítése, a Heinrich-féle teleknek a nyitott utcán túli részén népfürdőnek építése s ezekhez mellékhelyiségek berendezésére az Ockenfusz-féle városi házak átalakítása iránt a tanács részéről, a rudasfürdői házi bizottmány, külön szakértő bizottság, valamint a pénzügyi és gazdasági, a köz­egészségügyi-bizottmányok, nemkülönben az ezen építkezésekről készített tervek és költségvetésre nézve a középítési-bizottmány és a fővárosi közrnunkák tanácsa által adott vélemény alapján tett előterjesztésre, a közgyűlés azon meggyőződésben, hogy a rudasfürdőnek a tervezet szerinti átalakítása és kibővítése nemcsak a köz­egészség szempontjából szükséges, de a fürdő jövedelmezőségének emelése tekinte­téből is célszerű, helyes és gazdaságos, jövedelmező intézkedés és tökeelhelyezés leend, s hogy a bemutatott tervek és költségvetés e szempontoknak megfelelnek — ezen építkezést egyhangúlag elhatározza, az erre megkívántató 96,800 frt azaz kilencvenhatezernyolcszáz forint költséget a 6 millió forintnyi kölcsönpénzekből s a közraktár-telep létesítési költségeinek a bérlő bank által legközelebb befizetendő részösszeg betudásával — bár határozott célokra fedezeti alapul immár kijelölt, de felhasználásra csak mintegy két év múlva kerülő 2.500,000 forintnyi készlet terhére megszavazza, oly kikötéssel, hogy ezen összeg, ha azon célra, melyre fedezeti alapul kijelöltetett, tényleg igényeltetni fog és addig nagyobb kölcsön iránt, melyből ezen 96,800 frt is fedezendő lenne, intézkedés még nem történnék, függő adósság útján lesz fedezendő, mi iránt annak idején a tanács részéről külön javaslat terjesztessék élő. Ezen határozat, hivatkozva a főváros törvényhatóságának alakításáról és rende­zéséről szóló 1872: XXXVI. törvénycikk I. fejezet 4 §. d) pontjára, jóváhagyás végett az összes ügyiratokkal együtt a nagyméltóságú magy. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztetik. !387. Tárgyaltatott számos X. ker. polgár kérvénye, a Kőbányán létesítendő róm. katolikus templom tárgyában. Mielőtt a közgyűlés jelen kérvény érdemleges tárgyalásába bocsátkoznék, kiadatik Kada Mihály alpolgármester úr elnöklete mellett, Nagy Lajos dr. főjegyző, Incze György főmérnök, Lampl Htígó főszámvevő, Cselka Nándor kerületi esperes­prépost, Benedikovics Károly kőbányai plébános, Henszler Ignác X. ker. elüljáró, továbbá Baumann Antal, Békey Imre, Cséry Lajos, Fáczányi Ármin, Forgó István, Havas Ignác, Kern Ferenc ifj.,-Kinczl Pál és Virava József dr. bizottsági tag urak­ból és Bencze Benő tollnok, mint jegyzőből álló bizottmánynak, miszerint azt minderi irányban alapos megfontolás és tárgyalás alá vévén, véleményes jelentését mielőbb terjessze a tanács útján a közgyűlés elé. Miről Kada Mihály alpolgármester úr a tárgyiratok kiadásával, a többi kiküldött urak pedig jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. !388. Tárgyaltatott a tanács előterjesztése özvegy Feley Edéné szül. Fettich Magdolna kegydíjának felemelése tárgyában. .,.,.. *', Figyelemmel azon érdemekre, melyeket folyamodóno néhai férje: Feley Ede, volt Buda főváros egykori polgármestere, bár rövid, de a legválságosabb idő­szakokban teljesített hivatalos működése által Budaváros irányában szerzett; figyelemmel továbbá folyamodónönek nyomorára, agg korára és munkakép­telenségére, a közgyűlés a tanács előterjesztéséhez képest folyamodó özv. Feley Edéné & szül Fettich Magdolnának, még a volt Buda fővárosi képviselőtestület 1868 évi 102 számú közgyűlési határozatával engedélyezett 100 frtnyi évi kegy­díiát 300 frt, azaz háromszáz forintra ezennel felemeli. Jelen közgyűlési határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, a magy. kir. belügy­miniszter úrhoz felterjesztetni rendeltetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom