Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1881

1/1. 1881. január 19-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. Közgyűlés felfüggesztése szavazás miatt - 2. Jegyzőkönyv hitelesítése - 3. Erzsébet királyné megköszöni a születésnapjára küldött üdvözletet - 4. Az uralkodó megköszöni a főváros újévi üdvözletét - 5. Rudolf trónörökös megköszöni a főváros újévi jókívánságait - 6. Az uralkodópár adománya a szegények segélyezésére

1 1/1. 1881. január 19-én tartott közgyű‍lés jegyző‍könyve 1. Közgyű‍lés felfüggesztése szavazás miatt [1/a.] [Elő‍terjesztés] Fő‍polgármester úr a közgyű‍lést délután 3 órakor megnyitja, s tekintettel arra, hogy a napirend első‍ tárgyát a II. osztályú tanácsjegyző‍i állomás betöltése képezi, felhívja a szavazatszedő‍ küldöttséget, hogy mű‍ködését megkezdeni szíveskedjék. A napirend egyéb tárgyainak elintézése délután 4 órára [Határozat] lévén kitű‍zve, elnök úr a közgyű‍lést ezen idő‍re felfüggeszti. 2. Jegyző‍könyv hitelesítése [1/a.] [Elő‍ terjesztés] Fő‍polgármester úr a közgyű‍lést délután 4 órakor folytatólag megnyitja, s annak kijelentése mellett, hogy amennyiben a napirend tárgyai mai napon elintézést nem nyernének, a közgyű‍lés holnap délután 4 órakor folytattatni fog, a jegyző‍könyv hitelesítésére saját elnöklete alatt [Határozat] Rökk Szilárd, Ney Ferenc, Zmeskál István, Ferenczffy Antal, Amerlik Ede, Nádosy György, Forgó István, Csillag Gábor, Mészner József, Barhó Ferenc, Gschwindt Mihály és Hollitius Károly bizottsági tag urakat, a tanács részérő‍l pedig Gerlóczy Károly alpolgármester urat kéri fel. 3. Erzsébet királyné megköszöni a születésnapjára küldött üdvözletet [2.] [Elő‍terjesztés] Bejelentetett, hogy Ő‍ Felsége a királyné Budapest fő‍város, valamint a legmagasabb nevét viselő‍ szegények háza és árva házának legmagasabb születésnapja alkalmából nyilvánított hódolatteljes üdv- és szerencsekívánatait legfelső‍bb köszönete nyilvánítása mellett legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott. [Határozat] Hódolatteljes tisztelettel tudomásul vétetik. 4. Az uralkodó megköszöni a fő‍város újévi üdvözletét [2.] [Elő‍terjesztés] Bejelentetett, hogy Ő‍ Cs. és Apostoli Kir. Felsége Budapest fő‍város közönségének az újév alkalmából küldöttségileg kifejezett hódolatteljes üdv- és szerencsekívánatait legmagasabb köszönetének nyilvánítása mellett legkegyelmesebben tudomásul venni méltóztatott. [Határozat] Hódolatteljes tisztelettel tudom ásul vétetik. 5. Rudolf trónörökös megköszöni a fő‍város újévi jókívánságait [2/a.] [Elő‍terjesztés] Bejelentetett, hogy Rudolf trónörökös fő‍herceg úr ő‍fensége a fő‍város közönségének új évi üdvkívánatait köszönetének és a fő‍város jóléte és felvirágzására irányzott meleg óhajtásainak nyilvánítása mellett kegyelmesen tudomásul venni méltóztatott. [Határozat] Lelkes éljenzés között mély tisztelettel tudomásul vétetik. 6. Az uralkodópár adománya a szegények segélyezésére [2/a.] [Elő‍terjesztés] Bejelentetett, hogy Ő‍ Cs. és Apostoli Kir. Felsége saját legmagasabb és a Császár- és Királyné Ő‍felsége nevében a budapesti szű‍kölködő‍k

Next

/
Oldalképek
Tartalom