Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1880

1. 1880. január 7-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. Az I. kerületi elöljárói állás betöltéséről szavazás - 2. Jegyzőkönyvhitelesítés, közgyűlési meghívások rendje - 3. Árvaszéki helyettes elnök és ülnökök választása - 4. Lemondás miatt új közigazgatási bizottsági tag megválasztására intézkedés

1 1. 1880. január 7-én tartott közgyű‍lés jegyző‍könyve 1. Az I. kerületi elöljárói állás betöltésérő‍l szavazás [1/a.] [Elő‍terjesztés] Ráth Károly fő‍polgármester úr a mai közgyű‍lést du. 3 órakor megnyitván, bejelentette, miszerint a mai napra kitű‍zött választás útján betöltendő‍ I. kerületi elöljárói állomásra jelentkeztek: Osztoits Mihály és Érczhegyi Ferenc fő‍városi bizottsági tagok. [Határozat] A jelentés tudomásul vétetvén, elnök úr által az ülés azon kijelentéssel, hogy délután 5 óráig lehet a szavazatokat beadni s 4 órakor az ülés a napirenden levő‍ tárgyak elintézése végett folytattatni fog, az ülés felfüggesztetett. 2. Jegyző‍könyvhitelesítés, közgyű‍lési meghívások rendje [2.] [Elő‍terjesztés] Elnöklő‍ fő‍polgármester úr az ülést du. 4 órakor újból megnyitván, a jegyző‍könyv hitelesítésére [Határozat] Gerlóczy Károly alpolgármester, Anderlik Ede, Barhó Ferenc, Brázay Kálmán, Cséry Lajos, Forgó István, Morlin Imre, Nagy István, Németh Antal, Popper Ármin, Schmalcz Károly, Weisz Dávid, Wimmer Antal bizottsági tagokat kérte fel, s evvel kapcsolatban felhívta figyelmét a közgyű‍lésnek arra, miszerint a mai ülés az I. rendes közgyű‍lés és ezen túl a szabályzat értelmében kéthetenként fognak a rendes közgyű‍lések megtartatni, melyekre külön meghívások ki nem adatnak, csak azon esetben, ha a napirenden oly tárgy fordul elő‍, melynek elintézéséhez a tagok törvény és szabály értelmében az ülésre külön meghívásokkal egybehívandók; mely elő‍terjesztés tudomásul vétetett. 3. Árvaszéki helyettes elnök és ülnökök választása [2/a.] [Elő‍terjesztés] Elnök úr bejelenti, miszerint a tisztújítás alkalmából még az árvaszéknél mű‍ködő‍ 24 nem fizetéses ülnök is megválasztandó éspedig a most mű‍ködő‍ ülnökök mű‍ködési ideje folyó hó végével járván le, az új tagok választása a jövő‍ közgyű‍lésre tű‍zendő‍ ki s ekkor egyidejű‍leg az árvaszéki elnöki helyettes is megválasztandó lesz, – a nem fizetéses ülnökök választására nézve kijelölés nem történik, ilyenekké a fő‍városi bizottság tagjai választhatók meg, mű‍ködésükre nézve az idő‍ szerinti felosztást az árvaszék elnöke fogja eszközölni s az eredmény annak idején a közgyű‍lésnek be fog jelentetni. [Határozat] Ezen bejelentés tudomásul vétetvén, az árvaszéki elnök helyettesének és a 24 nem fizetéses ülnöknek megválasztása a legközelebbi közgyű‍lésre tű‍zetett ki. 4. Lemondás miatt új közigazgatási bizottsági tag megválasztására intézkedés [2/a.] [Elő‍terjesztés] Elnök úr bejelenti, miszerint Paulovics László fő‍városi bizottsági tag és a Közigazgatási Bizottság tagja a II. kerületbe elöljárónak megválasztatott, e minő‍ségben a Közigazgatási Bizottságban nem mű‍ködhetvén, ezen bizottság tagságára nézve lemondását írásban beadta, minek folytán a Közigazgatási Bizottság egy tagjának választása iránt intézkedés teendő‍.

Next

/
Oldalképek
Tartalom