Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

12. 1877. május 30-án és június 1-jén folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 410. Az országgyűlési képviselő választókerületek száma és új beosztása tárgyában hozott intézkedések - 410.[!] Közgyűlés megnyitása június hó l-én - 411. Eötvös alapítványi oklevelek jóváhagyása

131 az V-et az 5-ik közigazgatási kerület, vagyis Lipótváros a külsőségekkel és a Margitszigettel, a Vl-at a 6-ik közigazgatási kerület, vagyis a Terézvárosnak a Király utca, Városligeti fasor , Körönd melletti út, Erzsébet út által szétválasztott bal, vagyis északi része az ide eső külsőségekkel. a Vll-et a 7-ik közigazgatási kerület, vagyis a Terézvárosnak déli része, a Király utca, Városligeti fasor, Körönd melletti út, Erzsébet út által szétválasztott jobb fele, a Kerepesi út nyugati vonaláig eső Rákosfalvával s a többi külsőségekkel, a VHI-at a 8-ik közig, kerület, vagyis Józsefváros belterülete; végre a IX-et a 9. és 10-ik közigazgatási kerület együttvéve, vagyis Ferencváros, Kőbánya, ezek, valamint Józsefváros külsőségeivel együtt képezendi. Mely határozat az 1877. évi X. te. 3. §-a értelmében a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úrhoz a tárgyiratokkal együtt felterjesztetni határoztatik. 410. Az országgyűlési képviselő választókerületek száma és új beosztása tárgyában hozott intézkedések [158.] [Előterjesztés] Tárgyaltatott a m. kir. belügyminiszternek 22.599. sz. leirata az országgyűlési képviselő választókerületek száma és új beosztása tárgyában hozott 1877: XI. te. végrehajtása érdemében szükséges intézkedések megtétele végett. [Határozat] Ezen egész terjedelmében felolvasott rendelet folytán hivatkozással az 1877: X. és XI. te. intézkedéseire, az országgyűlési képviselőválasztási központi választmány újból megalakíttatik. Minthogy pedig a fővárosi képviselői választói kerületek kettővel szaporíttattak, a központi választmányba az elnökön kívül az 1874: XXXIII. te. 18. §-a alapján 36 tag leend beválasztandó olyformán, hogy minden választókerületből legalább 2 tag választassék. Egyúttal elhatározza a közgyűlés, hogy az ügy sürgősségénél fogva a választás a f. é. június hó 1-én folytatandó közgyűlésben ejtessék meg, a szavazatoknak ezen napon délutáni 3-5 óráig leendő gyűjtésére a Takácsy Miklós úr elnöklete alatt eddig működött szavazatszedő bizottmány küldetvén ki; miért is felhívatik az elnökség, hogy e bizottmány tagjainak kellő időbeni értesítéséről gondoskodjék. 410.[!] Közgyűlés megnyitása június hó l-én [160/a.] [Előterjesztés] Ráth Károly főpolgármester a folytatólagosan tartott közgyűlésen délutáni 4 órakor megjelenvén, [Határozat] az ülést megnyitja. 411. Eötvös alapítványi .oklevelek jóváhagyása [160/a.] [Előterjesztés] Bejelentetett a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak leirata az Eötvös alapítványi oklevelek jóváhagyása tárgyában. [Határozat] Ezen miniszteri leirat a közgyűlés által tudomásul vétetvén, - a további intézkedések megtétele végett a fővárosi tanácsnak kiadatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom