Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1877

1. 1877. év január 10-11-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. Jegyzőkönyvhitelesítés - 2. A főváros részéről tett újévi jókívánságokért az uralkodó a köszönetét nyilvánította - 3. Császárné és Királyné Őfelsége Budapest főváros hódolatteljes újévi szerencsekívánatait elfogadta s azokért köszönetét küldte - 4. Kamermayer Károly polgármester úr betegsége miatt nem vesz részt a közgyűlésben - 5. Weisz Bernát bizottsági tag interpellációja a tanácshoz, a kőbányai sertéskereskedők telekvásárlása tb.

1 1.1877. év január 10-11-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve 1. Jegyzőkönyvhitelesítés [l/a.] [Előterjesztés] Ráth Károly főpolgármester úr a mai napra kihirdetett rendes közgyűlést megnyitván, annak kijelentésével, hogy amennyiben a tárgysorozatba felvett ügyek el nem intéztetnének, a közgyűlés következő napon folytattatni fog: a jegyzőkönyv hitelesítésére elnöklete mellett: [Határozat] Gerlóczy Károly alpolgármester, Toperczer János , Weisz Bernát , Heinrich István , Szaczelláry György , Éles Henrik , Wolffher Gyula , Kralovánszky István , Houchard Ferenc , Véninger Ferenc , Nemeshegyi József, Magyarevics Jeremiás és Miksits Károly bizottsági tagokat kéri fel. 2. A főváros részéről tett újévi jókívánságokért az uralkodó a köszönetét nyilvánította [2.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, miszerint Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége az újév alkalmából Budapest főváros részéről nyilvánított üdvkívánatokat legkegyelmesebben tudomásul venni, azokért legfelsőbb köszönetét nyilvánítani méltóztatott. 3. Császárné és Királyné Őfelsége Budapest főváros hódolatteljes újévi szerencsekívánatait elfogadta s azokért köszönetét küldte [2.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, miszerint Császárné és Királyné Őfelsége Budapest főváros hódolatteljes újévi szerencsekívánatait legkegyelmesebben elfogadni s azokért viszont királyi köszönetét küldeni méltóztatott. [Határozat] Ezen legfelsőbb kijelentés Őfelségeikre nyilvánított éljenzések közt tudomásul vétettek. 4. Kamermayer Károly polgármester úr betegsége miatt nem vesz részt a közgyűlésben [2.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, miszerint Kamermayer Károly polgármester úr betegsége miatt a közgyűlésben meg nem jelenhetett. [Határozat] Tudomásul vétetik. 5. Weisz Bernát bizottsági tag interpellációja a tanácshoz, a kőbányai sertéskereskedők telekvásárlása tb. [2.] [Előterjesztés] Weisz Bernát bizottsági tag szót kér s előadja, hogy több hónapok előtt sertéskereskedők folyamodtak a városhoz kőbányai telkek eladásáért; a tárgy kiadatott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottmánynak, honnan még mostanig nem terjesztetett elő, pedig ez kedvező alkalom lett volna arra, hogy a város a tulajdonát képező telkeket jó áron eladhassa, ellenben a követett eljárás miatt, minthogy folyamodók ezen telkeken sertésállásokat kívántak telepíteni, a sertéskereskedés a fővárostól eltereltetik; - azon kérdést intézi tehát a tanácshoz, hogy ezen telkek tárgyalási ügye minő stádiumban van? Alkér Gusztáv tanácsnok ezen kérdésre felelve előadja, hogy ezen ügyben a közgyűlés múlt évi november havában hozván határozatot, minek folytán ezen ügy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottmánynál tárgy altatván, az eladás alá jövendő kőbányai telkeknek kikiáltási ára meg is

Next

/
Oldalképek
Tartalom