Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1876

35.1 1876. december 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 832. Máttyus Arisztíd bizottsági tag interpellációja az óbudai lelkészi állomás megüresedése tb. - 833. Tenczer Pál bizottsági tag interpellációja a Hunyadi téri zsibárús piac és konyhapiaci vásár esős napokon bekövetkező áldatlan közlekedési körülményei tb.

300 [Határozat] Elnök úr által feltett kérdésre a közgyűlés polgármester úr feleletét tudomásul veszi. 832. Máttyus Arisztid bizottsági tag interpellációja az óbudai lelkészi állomás megüresedése tb. [437.] [Előterjesztés] Máttyus Arisztid bizottsági tag szót kér, s következő kérdést intézi polgármester úrhoz: van-e tudomása arról, hogy az óbudai lelkészi állomás megüresedett volna, ha igen, mikor fogja a tanács a lelkészi állás betöltésére vonatkozólag a közgyűlésnek a szükséges előterjesztést megtenni, ha pedig tudomása nem volna, nem lépend-e a polgármester úr, illetőleg a tanács a bizottsági közgyűlés elé oly javaslattal, melynek alapján a patronatusi jog gyakorlatának keretén belül az iránt nyilatkozhatand, hogy az óbudai lelkészi állásnak administrator általi kezelése továbbra fenntartandó-e, avagy egy új lelkésznek megválasztása mutatkozik kívánatosnak. Kamermayer Károly polgármester úr ezen kérdésre feleletül előadja, miszerint arról, hogy az óbudai róm. kath. lelkészi állomás megürült, hivatalos tudomása nincsen, tudomással bír ugyan arról, hogy az óbudai lelkészségen ez alkalommal administrator van, ily administratori helyettesítés azonban minden oly alkalmakkor, midőn a lelkész hosszabb időre eltávozik, prímás ő eminentiájának jogos intézkedése; magán úton van tudomása arról is, hogy az óbudai lelkész nyugalomba lépni, és nyugdíjért folyamodni szándékozik, miről azonban csak akkor lesz módjában a tanácsnak előterjesztést tehetni, ha ez hivatalosan a tanácsnak bejelentve lesz, s ekkor az ügyre vonatkozó szükséges intézkedések iránti jelentést a tanács meg fogja tenni. Kérdelő úr a feleletben megnyugszik, [Határozat] elnök úr által feltett kérdésre a közgyűlés polgármester úr feleletét tudomásul veszi. 833. Tenczer Pál bizottsági tag interpellációja a Hunyadi téri zsibárus piac és konyhapiaci vásár esős napokon bekövetkező áldatlan közlekedési körülményei tb. [438.] [Előterjesztés] Tenczer Pál bizottsági tag szót kér s előadja, miszerint a Hermina tér beépítése óta a zsibárus piac és konyhapiaci vásár a Hunyadi térre helyeztetvén át, minthogy ezen tér kikövezve nincs, esőzések alkalmával az élelmi árucikkekkel megjelenő szekerek oly nagy sárban kénytelen e téren közlekedni, mely a forgalmat csaknem lehetetlenné teszi. Kérdi tehát polgármester úrtól, van-e a tanácsnak erről tudomása, és szándékozik-e a tanács ezen tűrhetetlen állapot megszüntetése iránt intézkedéseket tenni. Kamermayer Károly polgármester úr ezen kérdésekre felelve előadja, miszerint a jelzett állapotról a tanács tudomással bír, a bajnak megszüntetése azonban nem egyedül a tanácstól függ, mert ehhez tetemes költség kívántatik, melyre fedezet a f. évi költségvetésben nem volt felvéve; a térnek azonnali kiköveztetése azért sem volna elrendelhető, mert ezen egész tájék nagy költségű feltöltés és szabályozásnak néz elébe, melynek megállapítása hosszasabb tárgyalást és behatóbb tanulmányozást igényel. Egyébiránt a következő évben foganatba veendő kövezések és útépítések megállapítása a közgyűlés mai tárgysorozatába van kitűzve, melynek tárgyalásánál a Hunyadi téren levő állapotok felett is lehet határozni; kijelenti azonban polgármester úr, hogy a tanács mindenesetre fog intézkedni, hogy ezen tér, ha más módon nem lehetne is, kaviccsal be fog boríttatni, hogy az által a közlekedés és forgalom lehetősége biztosítva legyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom