Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1876

1.1 1876. január 12-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. Jegyzőkönyvhitelesítés - 2. Az Erzsébet királyné által felajánlott 400 forintnyi kegyes adomány szétosztása a szegények között - 3. Az 1876. évi költségvetés aznapra kitűzött tárgyalásának másnapra halasztása

1 1.1 1876. január 12-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve Napirend előtt 1. Jegyzőkönyvhitelesítés [l/a.] [Előterjesztés] Ráth Károly, főpolgármester úr a mai napra kihirdetett rendes közgyűlést délutáni 4 órakor megnyitja, s a jegyzőkönyv hitelesítésére elnöklete mellett: [Határozat] Gerlóczy Károly, alpolgármester, Rock Szilárd, Horváth Károly, Kölber Károly, Mendl István, Gradl I. M., Morlin Imre, Neuwelt Ármin, Szilvásy László, Schweiger Márton, Veninger Ferenc, Kiss Péter, Bognár Antal bizottsági tagokat nevezi ki, kijelentvén elnök úr, hogy a napirendre kitűzött tárgyaknak nagy fontosságukra való tekintet miatti elintézésére a mai ülésben kilátás nem levén, a közgyűlés következő napon is folytattatni fog, felhívja a közgyűlési tagokat, hogy a tárgyaláson folyton jelen lenni szíveskedjenek ( következő napon kiküldetett még Busbach Péter). 2. Az Erzsébet királyné által felajánlott 400 forintnyi kegyes adomány szétosztása a szegények között [2.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, miszerint felséges Királynénk, legkegyelmesebb Asszonyunk a hozzá folyamodott fővárosi szegények sorsának enyhítésére magánpénztárából ismét 400 forintot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni; bejelenti egyszersmind, hogy ezen legfelsőbb kegyelmi adománynak az illetők közötti kiosztása céljából megfelelő intézkedést tett. [Határozat] A közgyűlés felséges Királynénk ezen legkegyelmesebb adományát 0 Felségére, szeretett Királynénkra nyilvánított éljenzések közt hálával s a fővárosi szűkölködők nevében hódolatteljes köszönettel fogadja, s ebbeli háláját és köszönetét elnök úr indítványához képest törvényhatósági jegyzőkönyvében megörökíti, végre elnök úrnak a kiosztás iránt tett intézkedését közhelyesléssel tudomásul veszi. 3. Az 1876. évi költségvetés aznapra kitűzött tárgyalásának másnapra halasztása [2.] [Előterjesztés] Elnök úr előadja, hogy hivatalos állásában mint a főváros képviseletében, személyét illetőleg legfelsőbb helyről ma délután 5 órára rendelkezés történt, s így a közgyűlési elnökséget a törvény értelmében polgármester úrnak fogja átadni, mivel azonban a tárgysorozatban [a] 3. sz. alatt kiírt, s az 1876. évi költségvetés, illetőleg felhatalmazás tárgyában a m. kir. belügyminiszter úrtól érkezett leiratot, s azt kísérő tanácsi előterjesztést az ügy kivételes fontossága miatt saját elnöklete alatt kívánja tárgyaltatni, figyelemmel arra, hogy szabályaink értelmében több napon folytatott közgyűlés különben is egy ülésszakot képez, azon indítványt terjeszti elő, hogy az érintett tárgy a napirendről való elhalasztás nélkül a tárgysorozatban lejjebb tétessék s a következő napon folytatandó közgyűlésen saját elnöklete alatt vétessék fel. [Határozat] A közgyűlés elnök úr indítványához képest a tárgysorozatba 3. sz. a. kitűzött ügyet a következő nap folytatandó közgyűlésen tárgyalni határozza. Napirenden.

Next

/
Oldalképek
Tartalom