Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1875

1. 1875. január 13-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve - 1. Kijelölő választmány alakítása két másodosztályú tanácsi jegyző választására - 2. Az uralkodó adománya a budapesti szűkölködők számára - 3. Sina Simon báró adománya a fővárosi szegények számára

1 1. 1875. január 13-án tartott közgyű‍lés jegyző‍könyve 1. Kijelölő‍ választmány alakítása két másodosztályú tanácsi jegyző‍ választására [1/a.] [‍Elő‍terjesztés]‍ Ráth Károly fő‍polgármester úr a mai napra kihirdetett rendes közgyű‍lést du. 3 órakor megnyitja, s elő‍adja, hogy a mai közgyű‍lés első‍ tárgyát a tanácsnál megürült két II-od osztályú jegyző‍i állo másnak választás útjáni betöltése képezi, minek foganatosítása céljából a kijelölő‍ választmány kijelölését következő‍kben hirdeti ki: I-ső‍ helyen: l. Rózsa Péter 2. Lung György II.-ik helyen: 1. Sztankovich György 2. Nagy Lajos III. helyen: 1. Dr. Pő‍ zel István, 2. Jurkovich Ottmár 3. Horváth Gyula, 4. Hegedű‍s Béla 5. Horovitz Béla, 6. Bartha Ignác. [1/a.] A jegyző‍ könyv hitelesítésére elnöklete mellett: [‍Határozat]‍ Rupp Imre tanácsnok, Kerntler Ferenc, Mandl Ferenc, Schwaiger Adolf, Weisz Bernát, Ruszt Bernát, id. Gieszrigl József, Weninger Ferenc, Staffenberger István, Kölber Károly, Varga András és Nagl Armin bizottsági tagokat;‍ A két tanácsjegyző‍ megválasztásához pedig a szavazatok beszedésére, összeszámítására, ′‍s az eredménynek bejelentésére Haris Sándor úr elnöklete mellett, Burghardt István, Szuper László, Popper Armin, Herz László, Wimmer Antal és Kerntler Gusztáv bizottsági tagokat nevezi ki;‍ - kijelentvén, hogy a szavazás 5 órakor berekesztendő‍, a közgyű‍lési tárgyalás azonban 4. órakor ismét kezdetét veendi, ezzel elnök úr a közgyű‍lést felfüggesztvén, a szavazás megkezdetett. 2. Az uralkodó adománya a budapesti szű‍kölködő‍k számára [2.] [‍Elő‍terjesztés] Ráth Károly fő‍polgármester úr du. 4 órakor a közgyű‍lést ismét megnyitja, ´s értesíti a közgyű‍lést, hogy Ő‍ Cs. és Apostoli Kir. Felsége, legkegyelmesebb Urunk a budapesti szű‍kölködő‍k közti kiosztás végett magán pénztárából 2000 forintot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni; mely adománynak rendeltetése céljára leendő‍ fordítása iránt intézkedés tétetett. [‍Határozat]‍ A közgyű‍lés Felséges Urunk ′‍s Királyunknak ezen legkegyelmesebb adományát a fő‍városi szű‍kölködő‍k nevében leghálásabb köszönettel fogadja ′‍s ezen kegyeletes adományát legmagasabb Személyére nyilvánított éljenzések közt törvényhatósági jegyző‍könyvében megörökítvén, fő‍polgármester úr intézkedését tudomásul veszi. 3. Sina Simon báró adománya a fő‍városi szegények számára [2 .] [‍Elő‍terjesztés]‍ Elnöklő‍ fő‍polgármester úr bejelenti, miszerint báró Sina Simon úr ő‍ nagyméltósága a M. Kir. Belügyminisztérium útján Egyezer forintot oly kijelentéssel adományozott, hogy ez a téli nyomor enyhítése céljából a fő‍városi szegények között kiosztassék; egyszersmind jelenti, hogy annak rendeltetése céljára fordítása iránt intézkedett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom