Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1874

14.5 1874. május 21-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - [367.] 369. A városligeti új kioszk bérbeadása Luxemburg János részére - [368.] 399. A régi Német Színház téren levő bazárféle árucsarnok eltávolítása és a bontási anyagok eladása - [369.] 370. A budai és a pesti dunai halászatnak Szikelszky Ferenc és Richler J. haszonbérbe adása - [370.] 371. Privorszky Ferencnek és Reich Jakabnak az Erzsébet téri kioszk bérletére vonatkozó kérvénye{95/73.,

132 Busbach Péter úr elnöklete alatt: Fuchs Gusztáv, Ullmann Károly, Érczhegyi Ferenc, Mendl István tagok, és Wahrmann Sándor tollvivőből álló összeíró központi bizottságot küldi ki. Miről a városi tanács további intézkedés végett értesíttetik. [367.] 369. A városligeti új kioszk bérbeadása Luxemburg János részére [163.][Előterjesztés] Tárgyaltatott a tanács f. évi 29.800. sz. előterjesztése a városligeti új kioszk bérbeadása iránt tartott új árverés eredményéről. [Határozat] A közgyűlés a gazdasági és pénzügyi bizottmánynak a tanács által pártolt javaslatához képest Luxemburg János azon ajánlatát, mely szerint a Városligetben a régi tűzjáték-hely közelében felállított kioszknak három évre bérbeadásáért évi 600 frt, azaz hatszáz forint bért adni késznek nyilatkozott, elfogadja, felhatalmaztatván a városi tanács, hogy nevezett vállalkozóval a szerződést az árverési feltételek alapján kösse meg. Miről a városi tanács további intézkedés végett értesíttetik. [368.] 399. A régi Német Színház téren levő bazárféle árucsarnok eltávolítása és a bontási anyagok eladása [163.][Előterjesztés] Felvétetett a tanács f. évi 33.036. sz. előterjesztése a régi német színház téren levő bazárféle árucsarnok eltávolítása tárgyában. [Határozat] A gazdasági és pénzügyi bizottmánynak a tanács által pártolt javaslatához képest a közgyűlés az V. ker.-i Németszínház téren álló bazárféle árucsarnok[nak] újból a város költségén, valamely városi telken leendő felállítását elejti, s elhatározza, hogy az épület anyaga a lebontás és [az] eltávolítás kötelezettségével árverés útján eladassék. Az árverési föltételeket illetőleg megállapíttatik, hogy a bánatpénz 800 frt, azaz nyolcszáz forint legyen, s vevő köteles az épület három hét alatt[i] lebontását eszközölni, s minden napi mulasztásért 20 frt, azaz húsz forint bírság kötendő ki, mely [a] bánatpénzből levonandó lesz. Miről a városi tanács további intézkedés végett értesíttetik. [369.] 370. A budai és a pesti dunai halászatnak Szikelszky Ferenc és Richler J. haszonbérbe adása [163.][Előterjesztés] Tárgyaltatott a tanács f. évi 29.801. sz. előterjesztése a budai és pesti dunai halászat bérbeadása céljából tartott új árverés eredménye iránt. [Határozat] A közgyűlés a gazdasági és pénzügyi bizottmánynak a tanács által pártolt javaslatához képest, a budai és pesti dunai halászatnak 1874. évi május hó l-jétől 1875. évi április hó végéig leendő bérbeadásáért Szikelszky Ferenc és Richter J. N. ajánlatát, mely szerint ezen bérletért 601 frt 4 kr, azaz hatszázegy frt 4 kr bért ajánlanak elfogadja; felhatalmaztatván a fővárosi tanács, hogy nevezett vállalkozókkal az árverési feltételek alapján a szerződést kösse meg. [370.] 371. Privorszky Ferencnek és Reich Jakabnak az Erzsébet téri kioszk bérletére vonatkozó kérvénye{95/73., [163/a.][Előterjesztés] Tárgyaltatattak a tanács f. évi 28.977. és 28.978. sz. előterjesztései kapcsán Privorszky Ferenc és Reich Jakab kérvényei, melyekben az Erzsébet téri kioszk bérlete iránt kötött szerződést egyedül az utóbbira kérik átíratni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom