Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1874

1.1 1874. január 14-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve - [1.] 17. Jegyzőkönyvhitelesítés - [2.] 18. Újévi jókívánságok tolmácsolása végett az uralkodónál járt küldöttség fogadása - [3.] 19. Újévi jókívánságok tolmácsolása végett Deák Ferenchez menesztett küldöttség fogadása - [4.] 20. Török József betegsége miatt nem vesz részt a bizottság munkájában

1 1.1 1874. január 14-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve [1] 17. Jegyzőkönyvhitelesítés [1.] [Előterjesztés] Ráth Károly, budapesti főpolgármester úr a mai napon tartott közgyűlést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére, elnöklete mellett: [Határozat] Gerlóczy Károly alpolgármester, Szitányi Izidor, Osztoits Miklós, Hercz László, Staffenberger István, Lipárdy István, dr. Schwartzer Ferenc, Bródy Zsigmond, Matolay Elek, Schedl István és Mendl István bizottsági tagokat nevezi ki, - kijelentvén, hogy amennyiben a közgyűlési tárgysorozatba felvett ügyek a mai napon letárgyalhatok nem volnának, a közgyűlés a következő csütörtökön délután a szokott órákban folytattatni fog, s e végből a -hitelesítésre kiküldött bizottsági tagok különösen felhívatnak, hogy a közgyűlésben mindkét napon folyton jelen lenni kötelességöknek ismerjék. [2.] 18. Újévi jókívánságok tolmácsolása végett az uralkodónál járt küldöttség fogadása [1.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, miszerint az 1873. évi december 30­i közgyűlés elhatározásánál fogva, az iránt nyervén felhatalmazást, hogy az új év forduló napja alkalmából Felséges Urunknak, Királyunknak és Felséges Királynénknak a Főváros üdv és szerencse kívánatát egy küldöttség élén tolmácsolja, előadja, hogy a kiküldött bizottmány saját vezetése alatt ebbeli kiküldetését a szokásos udvari szertartások közt teljesíté, mely üdvözletet és szerencsekívánatokat 0 Felségeik legkegyelmesebben elfogadni méltóztattak. [Határozat] A közgyűlés elnöklő főpolgármester úr jelentését Ő Felségére nyilvánított Éljenek közt tudomásul veszi. [3.] 19. Újévi jókívánságok tolmácsolása végett Deák Ferenchez menesztett küldöttség fogadása [2.] [Előterjesztés] Jelenti továbbá elnöklő főpolgármester úr, hogy ugyancsak az új év forduló napja alkalmából a közgyűlés felhatalmazásánál fogva, hazánk nagy fiának, Deák Ferenc Úrnak a fővárosi közönség szerencse-kívánatát egy küldöttség élén leendett kifejezendő. Mivel azonban, vett értesülés szerint, nagy hazánkfiának gyengélkedő egészségi állapota a nagyszámú küldöttség elfogadhatását akadályozta, a főváros ebbeli jókívánatait csak néhány küldöttségi tag kíséretében, azon forró óhajtással fejezé ki, hogy a Mindenható drága életének kedvezzen, s azt, a Haza javára minél tovább tartsa meg. Mely jó kívánatokat nagy hazánkfia örömmel fogadta. [Határozat] A közgyűlés elnök úr jelentését éljenzés közt tudomásul veszi. [4.] 20. Török József betegsége miatt nem vesz részt a bizottság munkájában [2.] [Előterjesztés] Elnöklő főpolgármester úr bejelenti, hogy Török József fővárosi bizottsági tag nála tett szóbeli jelentés szerint, betegsége miatt a közgyűlési tárgyalásokban részt nem vehet; ebbeli bejelentése az ügyrend 4. §-ában találván indokolását. [Határozat] A közgyűlés ezen bejelentést tudomásul veszi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom