Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1873

6.2 1873. december 4-én folytatólagosan tartott közgyűlés jegyzőkönyve - [76.] 82. Főmérnöki állás betöltésének mikéntje tb. bizottmányi és tanácsi javaslat (folyt.){31., 34., 74., 81., 82., 68/74.,113/74., 114/74., 123/74., 156/74. }

73 [75.] 81. Fő‍mérnöki állás betöltésének mikéntje tb. bizottmányi és tanácsi javaslat{31., 34., 74., 82., 68/74.,113/74., 114/74., 123/74., 156/74.} [84.] [Elő‍terjesztés] Tárgyalás alá vétetett a jogügyi és középítési vegyes bizottmánynak, a városi tanács f. évi 4082/528. sz. a. végzése kíséretében elő‍terjesztett javaslata a fő‍mérnöki állomás mikénti betöltésének módozatai tárgyában. 130 [Határozat] A tárgyalás folyama alatt az idő‍ már késő‍re haladván, elnök a közgyű‍lést befejezettnek nyilvánítván, az ügy tárgyalása a holnap dec. hó 4-én d. u. 4 órakor tartandó közgyű‍lésen folytatni fog. 6.2 1873. december 4-én folytatólagosan tartott közgyű‍lés jegyző‍könyve [76.] 82. Fő‍mérnöki állás betöltésének mikéntje tb. bizottmányi és tanácsi javaslat (fol yt.){31., 34., 74., 81., 82., 68/74.,113/74., 114/74., 123/74., 156/74. } [85/a.] [Elő‍terjesztés] Ráth Károly fő‍polgármester úr az ülést 4 órakor megnyitván, miután a jegyző‍könyv hitelesítése tárgyában már tegnap intézkedés tétetett, folytatólagosan tárgyalás alá vétetett a jogügyi és középítészeti bizottmánynak a tanács f. évi 4082/528. sz. a. kelt végzésével elő‍terjesztett javaslata a fő‍mérnöki állomás mikénti betöltésének módozatai tárgyában. 131 [Határozat] A közgyű‍lés hosszas vitatkozás után, névszerinti szavazással, 107. szavazattal 85. ellenében, határozatilag kijelenti, miszerint a fő‍mérnöki állomást az eddigi pályázat folytán nem kívánja betölteni. A jogügyi és középítési bizottmány javaslata szavazás alá bocsátatván, a közgyű‍ lés szavazattöbbséggel a vegyes bizottság javaslatát változatlanul elfogadja s ennek alapján elhatározza, hogy a fő‍mérnöki állomás elnyerésére pályázóktól következő‍ket igényli: a.) mérnöki állomások elnyerésére az 1872. évi 36. t. c. 112. §-ában és a fő‍városi törvényhatóság szervezési szabályzata 4. §-ának 3. pontjában körülírt minő‍sítvény, t. i. felső‍bb technicai tanintézet folyama bevégzésének, a szakma önálló ű‍zésére való jogosultságnak és két évi gyakorlatnak okmányszerű‍ igazolását; b.) annak hogy pályázó nagyobb építkezéseknek tervezése és végrehajtásával már meg volt bízva, s hogy e m egbízásokat jó sikerrel teljesíté, okmányszerű‍ igazolását; c.) annak, hogy nagyobb építkezések administratióját is sikeresen vezette okmányszerű‍ beigazolását; d.) azt, hogy több Budapestnél nagyobb és fejlettebb külföldi várost beutazott s az ottani építkezéseket különösen csatornázási, vízvezetési, közlekedési szempontból tanulmányozta légyen. Elrendeli továbbá egy újabb pályázat kihirdetését, m ely hirdetményben fentebbi követelmények határozottan kifejeztetvén, egyszersmind kimondassék, hogy a megállapított 130 A javaslatot Szentkirályi Mór törvénybe ütköző‍nek minő‍stette, s úgy vélte: „a fő‍városnak jeles specialistára szüksége nincsen, s hogy a fő‍mérnöknek hivatása csak a helyes ellenő‍rzés és jó administració…” A Hon. 1873. december 4. Reggeli kiadás. Ld. a 31/1873., 34/1873., 74/1873., 82/1873., 123/1874., 156/1874. kgy. sz. pontokat! 131 Ezen napirendi pont kapcsán – amint a sajtótudósító megjegyezte – „szónokok özönnel voltak a legtarkább színezetű‍ beszédekkel. A Hon. 1874. december 5. Reggeli kiadás. Incze György fő‍mérnök megválasztására végül 1874. február 21-én került sor. Ld. a 31/1873., 34/1873., 74/1873., 81/1873., 123/1874., 156/1874. kgy. sz. pontokat!

Next

/
Oldalképek
Tartalom