Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1873

1.1 1873. október 25-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - [1.] 1. A megválasztott törvényhatósági bizottság megalakulása, főpolgármesterválasztás{2., 6., 43.}

1.1 1873. október 25-én tartott alakuló közgyű‍lés jegyző‍könyve 1 [1.] 1. A megválasztott törvényhatósági bizottság megalakulása, fő‍polgármesterválasztás{2., 6., 43.} [1/a.] [Elő‍terjesztés] Havas Ignác budapesti miniszteri biztos úr a mai napra eleve kihirdetett alakuló közgyű‍lésen az újonnan választott fő‍városi törvényhatósági bizottsági tagok közt délelő‍tt 9 órakor a Redoute termében 2 megjelenvén, elnöki székét elfoglalva, s a közgyű‍lést üdvözölve elő‍adja, hogy a fő‍városi bizottsági tagokat igazoló és bíráló bizottmányok munkálkodásukat befejezvén, mielő‍tt a fő‍városi törvényhatóságot az 1872. évi XXXVI. t. c. 137. §-a értelmében megalakultnak kijelentené, fel fog olvastatni a véglegesen igazolt bizottsági tagok névsora. 3 Az igazoló bizottság 4 jelentése és az abba foglalt s igazolt tagok névsora következő‍: Névsora az 1872. évi XXXVI. t. c. 23. és 26. §-ai értelmében Budapest 9 választó kerületében 1873. évi szeptember 27. és 28. napjain megválasztott, s a budapesti igazoló választmány 1873. évi október hó 17-én tartott ülésében rendszeresen igazolt rendes bizottsági tagoknak s póttagoknak, és a fő‍városi [törvényhatósági] bizottság másik felét képező‍ értékképviselő‍ rendes és póttagoknak. Megválasztattak 5 rendes tagokul az I. kerületben 25 rendes, 6 póttag, kikbő‍l igazoltatott: Házmán Ferenc [634],Weisskircher Károly [633], Rupp Zsigmond [630], Hegedű‍s János dr. [629], Ország Sándor dr. [617], Magyarevics Jeremiás [612], Jekelfalussy Lajos [611], Havas Sándor [604], Kiss Sándor dr. [600], Keleti Károly [566], Szuper László [555], Vlassek Ede [541], Loeblin Miksa dr. [530], Ráth József [526], Érczhegyi Ferenc [516], Schügerl Ferenc [513], Peringer Ferenc [511], Meixner József [506], Schedl István [492], Eisdorfer Gusztáv [475], Holzspach Jakab [464], Balajthy Imre [424], Kerntler Ferenc [397], Madarassy Pál [356], Tanárky Gedeon [335]; 1 A törvényhatósági bizottság eredetileg elfogadott ügyrendje szerint kezdetben hetente, majd – a 74/1874. kgy. sz. határozat alapján – 1874. február 4-étő‍l kezdve kéthetente tartotta üléseit. Rendkívüli közgyű‍lést bármikor összehívhattak. A közgyű‍lés összehívása elő‍tt legalább három – adó-, fő‍városi vagyon-, ill. haszonbérügyekben pedig 8 – nappal az elő‍zetesen megállapított tárgysorozatot a Városházánál, ill. a kerületi elöljáróságok épületénél közzé kellett tenni. Az elnök által folytatólagosnak nyilvánított közgyű‍lési napok egynek voltak tekintendő‍k. Kgy. ügyrend. 1-2. §§. 2 Az alakuló közgyű‍lést a Vigadó kistermében tartották, – melynek alkalmából „a fő‍városi rendő‍rség díszbe öltözve sorfalat képezett a Vigadó épület folyosóján. A kisteremben már 10 óra elő‍tt majdnem teljes számmal jelen voltak a megválasztott képviselő‍ bizottsági tagok. Deák Ferencet beléptekor hangos éljenek fogadták”. (A Hon. 1873. október 25. Reggeli kiadás.) 3 Az idézett jogszabály így szól: (1) „Mihely a választás valamennyi kerületben végbement és a megválasztott bizottsági tagok mindegyik felének háromnegyed része igazolva van, a belügyminszteri biztos közgyű‍lést hirdet, és azon a fő‍városi törvényhatóságot alakultnak jelenti ki. (2) Ezen közgyű‍lés a jelöltek közül megválasztja a fő‍polgármestert, és annak megválasztása után, annak elnöklete alatt [az] megteszi mindazon intézkedéseket, melyek a jelen törvény végrehajtásához még megkívántatnak.” Szervezet, 1873. 46. p. 4 Helyesen: igazoló választmány. Vö. Szervezet, 1873. 10–21. pp. 5 A jegyző‍könyv a megválasztottak nevét a szavazatszám feltüntetése nélkül, ám nagyjából abban a sorrendben tartalmazza. A szögletes zárójelben a fő‍város által közzétett hivatalos névjegyzék szerinti szavazatszám található. Szervezet, 1873. 200–217. pp.; A fő‍város választó- és közigazgatási kerületei a következő‍k voltak: A) Választókerületek: I. Vár, Tabán, Krisztinaváros; II. Víziváros és Halászváros; Országút; III. Újlak és Óbuda a Császárfürdő‍vel; IV. Belváros; V. Lipótváros és a Margitsziget; VI. Terézváros: Király utcza–Városligeti fasor– Körönd melleti út–Erzsébet út által szétválasztott bal vagyis északi része; VII. Terézváros: Király utcza– Városligeti fasor–Körönd melleti út–Erzsébet út által szétválasztott jobb vagyis déli része a Kerepesi út nyugati vonaláig eső‍ Rákosfalvával s a többi külső‍ségekkel; VIII. Józsefváros; IX. Ferencváros és Kő‍bánya. B) Közigazgatási kerületek: I-VII-ig a választókerületek szerint; VIII. a Józsefváros addigi belterülete; IX. Ferencváros; X. Kő‍bánya Józsefváros külterületével. Szervezet, 1873. 67-68. pp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom