Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyesületek-. 331 Egyesületek. és gr. Wilczek Frigyes»— Főtitkár : Feleky Miklós. — Titkár : Betöltetlen. — Ügyész : dr. Gyulai Nóé Hugó. Pénztárnok : Szotyori Nagy Árpád. — Könyvtáros : Oláh Zoltán. Magyar állatvédő liga. IV, Veres Pálné-u. 30. Magyar asszonyok nemzeti szövetsége. VII, rózsa­utcza 23. Tel. J 314—20. — Elnök : Tormay Cécile. — Alelnök: gr. Ráday Gedeonné. — Intéző­bizottság : Ágoston Gézáné, Berta Ilona, Farkas Edith, Horváth Gézáné, gr. Klebelsberg Kunóné, Lingauer Erzsébet, Papp jánosné, Müller Alajosné, Pálmay Lenke, Raffay Sándorné, Spur Istvánné, Szegedv M. Aladárné, Szegedy M. Elemérné, Szi­lassy Aladárné, gr. Zichy Bafaelné. — Főtitkár : Kiss Károly. Magyar cserkészszövetség. VI, Révay-u. 10. Tel. L 920—98. — Magyar cserkészszövetség I. és X. (budapesti és pestvidéki kerületei). IV, váczi u. 62. Tel. J 394—79. Magyar czigányzenészek orsz. egyesülete. IV, magyar­utcza 50. Tel. J 405—81. Magyar egyesület a leánykereskedés ellen. IV, szarka­utcza 4. — Elnök : Betöltetlen. — Főtitkár: Latinovits Róza. — Pénztáros : özv. Vásárhelyi Lajosné. Magyar foxterrier tenyésztők egyesülete. — Elnök : dr. Raitsits Emil. — Titkár : újvári Cseh Ödön. VII, István-út 2. Állatorvosi főiskola poliklinikája. Magy. kir budapesti helyőrségi altiszti kaszinó egye­sület. IX, üllői út 49.1. 322. Mária Terézia laktanya. Magyar műkedvelő egyesületek orsz. szövetsége. VII, Erzsébet-krt 43. Tel. J 429—35. — Elnök : dr. Farkas Imre. — Társelnökök : Incze Sándor és Szieberth Imre. — Alelnökök : dr. Mutsenbacher Edvin és Bayer Károly. — Főtitkár : Berta Sándor és Markó Tmre. — Pénztáros : Szabó József. — Ügyész : dr. Molnár Márton ügyvéd. Magyarországi állatvédő egyesületek szövetsége. IX, Ernő-u. 11/13. Tel. J 452—84. — Elnök : Baráth Zoltán. — Titkár : Hänsler Károly. Magyarországi artista egyesület. VI, Andrássy-út 61. Tel. L 993—49. — Ügyv. elnök : Sándor József. — Alelnökök : Roland Róbert és Kovács Andor. — Titkárok : Rittka Ferencz és Szentiványi Kálmán. — Pénztáros : Mach Zsigmond. — Számvizsgálók : Sallai Viktor, Szabó Sándor és Wildmann Sándor. Magyarországi eszperantista munkások egyesülete. Központ: Budapest, VIII, József-krt 9. — Elnök­ség : Kertész Miklós, Zsámboky Mihály és Sándor Dezsö. — Titkár : Farkas Ferencz. Magyar szaklapok orsz. egyesülete. VI, Andrássy-út 29. Tel. T 110—14. —- Elnök: dr. Gaál Endre. — Ügyv. elnök : dr. Radváflyi László. — Alelnökök : Buday Barna és Györgyi Kálmán. — Titkár: Takács Gyula. Magyar táncztanítók orsz. szövetsége. „IV, Kálvin­tér 2. — Elnök : Róka Gyula. — Ügyv. elnök : Kovács Tivadar. — Pénztáros : Vogl Imre. — Titkár : Gaubek Rezső. — Képezdei igazgató : Róka Gyula. Magyar vámpolitikai központ. V, alkotmány-u. 8. Tel. 135—23. — Elnök : Belatiny Artúr. — Elnök­társ : betöltetlen. — Igazgatók : Lengyel Géza és dr. Székely Artúr. — Titkár : Sidó Zoltán dr. Magyar vegétárius egyesület. IV, múzeum-krt 17. — Elnök : Bicsérdv Tibor. — Alelnök : Borbély Gyula. — Főtitkár : Drahonszky József. —Titkár : Lang Irma. — Pénztáros : Újhelyi János. — Orvos: dr. Bucsányi Gyula. — Jogtanacsos : dr. Maldo­ványi Gyula. MOVE. VI, Podmaniczky-u. 45. Tel. 28—34. — Orsz. elnök: vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre. — Orsz. elnökhelyettes : alfalvi Mándoky Sándor. — Orsz. ügyv. igazgató : Petróczy István. — Titkár: Szeder János. — Gazdasági főnök : Molnár Gyula. Országos állatvédő egyesület. IX, Ernő-u. 11/13. Tel. J 152—84. — Elnök : Baráth Zoltán. — Al­elnökök : Balassa Istvánné, Grimm Gusztávné, Hauszmann Alajosné, Korber Aranka, Csörgey Titusz, Follért Károly, Grimm Gusztáv, Korber Imre, dr. Lendl Adolf, dr. Mariska István, dr. Bajic Dusán, dr. Rajtsits Emil, Selymessy Ferencz és dr. Zimmermann Ágoston. — Titkár és pénztáros : Hänsler Károly, tb. főtitkár. Országos Tisza István emlékbizottság. VII, Károly­körút 3. Tel. J 130—79. — Elnök : Berzeviczy Albert, v. b. 1.1. — Társelnökök : Balogh Jenő, v. b. 1.1. és Herczeg Ferencz. — Előadó : Horváth Elek, min. tan. —Jegyző : ifj. Mikszáth Kálmán. — Titkár : Fényes István. Szepesi szövetség. IV, váczi u. 31. — Elnök: dr. Hayde Gyula, h. államtitkár. — Ügyv. elnök : Krisch Jenő. — Főtitkár: Cservenka Károly. — Főpénztáros : Hayde Sándor. Tűzhely szövetség. IV, Irányi-u. 25. Tel. J 451- 63. — Elnök : dr. Mészáros János. — Igazgató : dr. Rejőd Tiborcz. — Főtitkár : Pavlicsek Éva. — Titkár : Vetter Ilona Mária. — Munkatársak : Szabó Istvánné és Angyal Mária. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVKERESKEDÉSE BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCZA 4. TELEFON: JÓZSEF 448-20, 448-21, 448-22. POSTAI CZÍM: 214. POSTAFIÓK. Bárhol megjelent magyar- és idegen nyelvű könyv könyvkereske­désünkben beszerezhető, illetve megrendelhető. Állandóan teljes raktárt tart magyar, német, franczia és angol szépirodalmi, jogi-, orvosi-, gazdasági-, technikai-, művészet­történeti-, ifjúsági és nyelvtankönyvekből. Tankönyvek az ország összes fő-, közép- és elemi, valamint szakiskolái részére kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom