Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyesitletek. Ernőné és Dukesz D. Arnoldné. — Pénztáros : dr. Weisz Sámuelné. (V, ügynök-u. 17.) — Tit­kár : betöltetlen. — Helyettes titkár : dr. Klein Erzsébet. — Ellenőr : Gergely Adolfné. — Titkár­helyettes : Lorber Zsigmondné. VHI—IX,ker.izr. nőegylet. IX, páva-u. 39. — Elnök : Lőw Sándorné. — Ügyvezető elnök : dr. Zahler Emil. — Pénztáros : Neumann Árminné. — Ellen­őrök : Varga Mórné és Weisz Sándorné. Gazda: Schlesinger Sándorné. — Titkár: Erdélyi Ibolya. Budapesti rabsegélyző egylet. Titkári hivatal: II, fő­utcza 70. II. em. (Pestvidéki kir. ügyészség.) — Elnök : dr. Rottenbiller Fülöp m. kir. igazságügy­miniszteri helyettes államtitkár : — Alelnök : Sárospataky József kir. főügyész, a pestvidéki kir. ügyészség elnöke és dr. Csernyánszky Aladár nyug. kir. kúriai biró, ügyvéd. — Titkár: Ludwig Antal. «Cházár András» orsz. siketnéma otthon Budapest. VII, hársfa-u. 12. Tel. J 360—73. —Kormányzó-elnök : dr. Hegedűs Lóránt. — Elnök : Schulmann Adolf áll. siketnéma int. igazgató. — Ügyv. elnök: Rochlitz Gyula. — Titkár : gondnok : Molnár István. «Concordia» budapesti jótékonysági egylet. VII, holló ­utcza 15. — Elnök : dr. Tolnai László. — Al­elnökök : Lunzer Pál és Wiener Mór. — Pénz­tárnok : Scheer Gottlieb. — Ellenőr: Czinner Lipót. — Gazda : Téri Sándor. — Betegfelügyelők : Lantos József és Schlesinger Lajos. — Titkár és ügyész : dr. Kurzweil István. «Deak Ferencz» jótékonysági egylet. VI, gr. Zichy Jenő­utcza 20. — Elnök: dr. Wilhcim Adolf. — Al­elnökök : Glass Artúr, dr. Pollák Ede és Steiner Mór. — Pénztáros : Láng Jakab. — Ellenőr : Réti Béla. — Titkár : Bárdos Lipót. Gróf Edelsheim Gyulai Lipót hadastyán egylet. II, kacsa-u. 22. — Hiv. órák : minden hó első vasár­napján d. u. 3—6-ig. — Elnök : Werner József. — Alelnök : Wallendums János. — Ellenőr : Pichi Henrik. — Titkár : Zenkl György. Első budapesti izr. szert, koma-egylet (Szegénysorsú gyermekágyas nők segélyezésére.). IX, Lónyay­utcza 15. — Elnök : Tannenbaum Mór. — Helyet­tes elnök : Schlesinger Mór. — Alelnökök : László Sándor és Ascher Ernő. — Pénztáros : Farkas Dávid. — Titkár : Fényes Ármin. Első magyar általános bérkocsitulajdonosok ön­segélyző-egylete. VIII, bérkocsis-u. 24. — Elnök : Ertrly József. — Alelnökök : Kovács Benő és Grünfeld Gyula. — Titkár : Debreczenyi Árpád. — Pénztáros : Hikade József. — Ellenőr : Förster Zsigmond. Ferencz József orsz. rabbiképző intézet Bacher Vilmos önképző köre. VIII, Rökk Szilárd-utcza 26. — Elnök : Berg József. — Titkár : Berkovits József. — Pénztáros : Grünbaum Béla. — Könyvtáros : Gróf András. — Ellenőr: Grünwald Miksa. — Altitkár : Deutsch Gábor. — Alpénztáros : Faragó György. — Alkönyvtáros : László István. Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti szövetsége (Hadröá). V, Falk Miksa-u. 9. Tel. 148—65. — Elnök : vitéz csécsi Nagy Imre. — Társelnök : Szederjey Elemér. — Társelnöknő : özv. dr. Németh Aladárné. — Ügyv. igazgató : dr. Persima Viktor. — Főtitkár : Csák Boldizsár. — Álelnökök: dr. Sztehlo Aladár, Lóskay István, Szombathy László, dr. Kránitz János, Pinterics János, özv. Libohorszky Józsefné és Bagossy Géza. Felügyelő bizottság : Rencz István, Jakabffy Zol­tán, Alexandrovics Richárd, Kőszegi Károly, és Zomzeli János. «Humanitas» I-ső kőbányai jótékony és betegsegélyző egylet. X, füzér-utcza 15. — Elnök : Grátz Dá­niel. - - Álelnök : Kelemen Ferencz. — Titkár : Schandl Ferencz. — Pénztáros : Harczi János. — Ellenőrök : Grinz Lajos és Sipos István. — Szám­vizsgálók : Fáczányi István, Wagner Gusztáv és Linczényi József. «Ingyentej» egyesület szegény gyermekek és cse­csemők részére. VII, Izabella-u. 42. Tel. J 340—95. Tiszteletbeli elnök : dr. Strasser Imréné. — Ügyv. alelnök : dr. Balassa József. — Igazgató főorvos : dr. Deutsch Ernő. «Irgalomháza» gyógyíthatatlan betegek menedékhelye. III, San Marco-u. 60. Tel. J 622—12. — Fentarta­tik : Könyöradományokból. — Építtette : San Marco, Nákó Miiéva herczegnő. — Főnöknő : Burek Leopoldin. Jó Pásztor Háza. III, szőlő-u. 60. Tel. J 622—27. — Leánymenhely. (Magánintézmény.) — Fentartva és vezetve a Jó Pásztor szerzetesnők által. Katholikus háziasszonyok orsz. szövetsége. VIII, Mária-u. 7. Tel. J 311—60. — Elnöknő : Szegedy­Maszák Aladárné. — Egyházi elnök : dr. Breyer ^István. — Központi alelnök : Lingauer Erzsébet. Czim- és lakásjegyzék 1928. I. BIB — Lelkiigazgató : Horváth Kandid O. S. B. — Jegyző : Vécsey Éva. — Szakosztály-elnöknők : Cselédköri szakosztály : Hencz Karola. — Német ne velő nők otthona szakosztály : özv. Káldy Gyu­láné. — Háztartási képző szakosztály : Horváth Antalné. — Foglalkoztatóműhely szakosztály : Belházy Sándorné. — Propaganda szakosztály : Spillenberg Mária. Kereskedelmi segélyegylet, Budapesten. (Szakorvosi rendelő intézete.) VI, Jókai-u. 6. Tel. T 283—26. — Elnök: maróthi Fürst László. — Alelnökök : maróthi Fürst Bertalan és Goldzieher Géza. —Titkár: Buch­wald Vilmos. — Pénztáros és helyettes titkár: Hal­mai Lajos. — Ellenőr : Faragó Hugó. — Gazda: Kö­nig Adolf. — Főorvos : dr. Lichtenstern S. —• Szak­orvosi rendelő intézeti főorvos : dr. Gerber Béla. «Művelt nők otthona» jótékonysági egyesület. X, Orczy­út 37.— Elnök: Mály Ferencz.—Alelnök: Botos Gyuláné és Sándor Klára. — Igazgató : Bacsinszky Ede. Országos Erzsébet otthon-egyesület. I, budafoki út 41/a. Tel. J 385—18. — Elnök : gr. Csáky Zsigmond ny. altábornagy. — Alelnökök: Samassa Adolf ny. belügyminiszter és Makay Béla ny. ezredes. — Igazgató : dr. Cziklay Aladár. — A felügyelő­bizottság elnöke : Mihályffy Győző ny. min. tan. — Ellenőr : dr. Bihar Jenő banktisztviselő. — Titkár : Cziklay Lajos ny. lapszerkesztő. Orsz. izraelita patronázs-egyesület. VI, ó-u. 46. Tel. T 121—67. Orsz. kath nővédő egyesület. IV, Ferencziek-tere 7. — Elnök : gr. Zichy Rafaelné. — Alelnök : Balázsné Bolgár Ilona. — Pénztáros : Salló Endre. — Fő­titkár : dr. Hajnalné Nyárády Mária. Országos Stefánia szövetség anyák és csecsemők vé­delmére. — Miniszteri biztos.: Pettkó Szandtner Áladár h. államtitkár. — Ügyvezető igazgató : Keller Lajos. — Orvosi szakosztály elnöke : dr. Bókay János. — Tagok : dr. Heim Pál, dr. Tóth István és dr. Pollermann Artúr min. oszt. tan. — Igazgatóság, központi védőnői iroda, Zita királyné intézet országos magyar anya- és csecsemővédelmi központ, gr. Ápponyi Albert anyaotthon, központi (Hollandi) tejkonyha, központi (Hollandi) dispen­saire a vegyesen és mesterségesen táplált csecse­mők részére. VIII, vas-u. 10. Tel. J 366—44, J 364—79. — Budapesti védőintézetek: 1. VIII, vas-u. 10. Tel. J 366—44, J 364—79; 2. VII,Wesse­lényi-u. 3. Tel. J 418—03 ; 3. VII, Izabella-u. 42. J 340—95 ; 4. I, lánczhíd-u. 6. Tel. L 976—39 ; 5. I, Lenke-út 1. Tel. J 352—53 ; 6. V, berzenczei u. iskola. Tel. L 906—19 ; 7. III, kórház-u. 32. Tel. J 623—35 ; 8. I, Attila-u. 93. Tel. 121—25 ; 9. III, Zsigmond-tér 8. Tel. T 120—60 ; 10. VI, gömb­utczai iskola. Tel. T 216—00, L 918—11 ; 11. VII, Peterdy-u. 17 ; 12. VII, bosnyák-u. 1.; 13. X, golgota-u. Máv. munkástelep ; 14. IX, Tóth Kálmán-u. iskola. Tel. J 302—06 ; 15. X, füzér­utcza 35. Tel. J 435—45 ; 16. X, maglódi út 25. Tel. 435—44 ; 85. IX, soroksári út 131. polg. isk. ; 86. Rákosfalva, templom-tér ; 87. I, budafoki út, Ves­pag gyártelep. Tel. J 344—88. — A budapesti védő­intézeteken kívül az orsz. Stefánia szövetségnek vidéken ezidőszerint az országban még 113 védő­intézete, 14 tejkonyhája van. — Az orsz. Stefánia szövetség kebelében az országban ezidőszerint 91 fiókszövetség működik. Pesti izraelita nőegylet. VII, kertész-utcza 36. Tel. J 406—10. — Elnök : kemenesmihályfai Deutsch Antalné. — Alelnökök : Fleischl Sámuelné, Vészi Józsefné, Klein Gyuláné és Singer Zsigmondné. — Főtitkár : Breuer Ármin. •— Jogtanácsos : dr. Baracs Marczell. Szalézi munkatársak egyesülete. (Magyarországi köz­pontja.) III, kisczelli u. 79. —Ügyvezető : Babirák Gyula. Szent Alajos segítő egyesület. III, kisczelli u. 79. — Elnök : Wölkenberg Gyula rend. főfelügyelő. Szent Gellért társaság. V,' Deák Ferencz-u. *10. Tel. T 134—33. — Elnök : Herczeg Ferencz. — Igazgató: Tubán Tibor. — Titkár : dr. Fali Endre. n. ker. Paulai Szent Vincze egyesület. II, Toldy Ferencz-u. 30. (Kalazintianusok rendháza.) — Elnök : Cicutti Lajos. — Alelnök : Kratzer Rezső. — Titkár : Hostyiszky Antal. — Pénztáros : Se­besíts József. A szocziális missziótársulat budapesti intézményei. A társulat alapító és általános főnöknője Farkas Edith S. M. alapítványi hölgy. — I. Székház és lelkigyakorlatos ház. I, Krisztina-körút 125/127/129. Házfőnök : Vormayr Camilla S. M. nőv er. — II. A szocziális missziótársulat orsz. szervezete központi nővédelmi hivatala. I, Krisztina-körút 125. Tel. 292—05. Főtitkár: Leszkay I. ÉvaS. M. nővér. — III. A szocziális missziótársulat budapesti szervezeté. I, Krisztina-körút 125. Tel. T 292—05. Ügyvezető : Egyesületek. Beró M. Czeczilia S. M. nővér. — IV. Szocziális iskola. I, Krisztina-körút 125. Tel. T 292—05. Vezető: Kurics I. Alberta S. M. nővér. — V. A szocziális missziótársulat ifjúsági szakosztálya. IV, egyetem-utcza 6. gr. Károlyi palota. Vezető : Elek Amália S. M. nővér. — VI. A szocziális missziótár­sulat népgondozó szakosztálya. Missziósház. nép­konyha, napközi otthon, családgondozás, stb. I, városmajor, szamos-u. Vezető : Ertl Christa S. M. nővér. — VII. A szocziális missziótársulat patronázs irodája. V, Markó-u. 25. III. em. 365. Tel. központi járásbíróság 93. m. á. Vezető : Szeőts A. Geraldine S. M. nővér. — VIII. A szocziális missziótársulat fogházmissziója. II, gyorskocsi u. 24. Petvidéki fogház. Vezető : Sabots A. Geraldine S. M. nővér. — IX, «Nagyasszony» felsőruha-, fehér­neművarroda és kötődé. I, Attila-u. 14. Vezető : Argay E. Edina S. M. nővér. — X. Missziósbolt. Könyv-, kegytárgy- és papir üzlet. I, Krisztina­körút 127. Vezető: Melegh G. Emilia S. M. nővér. «Tabitha» jótékony nőegylet. I, Horthy Miklós-út 86. — Elnök : br. Prónay Róza. — Ügyvezető alelnök : özv. dr. Donogány Zakariásné. — Alelnök : Láng Gizella. — Titkár : Malomhegyi Margit. — Pénz­táros : Pátzay Ilona. — Vagyongondnok : Keszt­ler Árpád. — Ügyész: dr. Zimmermann Lajos. Tisztviselőnők és diáknök otthona jótékonysági egye­sület. VIII, Szentkirályi-utcza 22. — Elnöknő : Kálmán Gusztávné. — Álelnöknő : Gassner Pálné. — Ügyvezető igazgatónő : Tarba Paula. — Jegyző : Kovács Matild. Vakokat gyámolító orsz. egylet. VII, Hermina-út 7. Tel. J 391—46. — Ügyvezető elnök : dr. Sipeki Balázs Béla, ny. főispán. — Elnökök : dr. Bielek Aladár, dr. Grosz Emil, Liber Endre, Petrovácz Gyula és Herodek Károly. — Elnöknők : Bálás Béláné, Beniczky Lajosné, br. Harkányi Jánosné és gr. Pálffy Anna. — Főtitkár helyettes : Hikkel István. — Az egylet intézeteinél igazgatók : Tóth Zoltán, Molnár Béla, Molnár János és Untener Bertalan. X. Közegészséget előmozdító egyesületek. Budapesti önkéntes mentőegyesület. V, Markó-u. 22. — Védők : József kir. herczeg és Auguszta kir. herczegnő őfenségeik. — Elnök : gr. Karátsonyi Jenő, v. b. 1.1. — Alelnökök : dr. Bódy Tivadar és Rohonczy Gedeon. — Igazgató főorvos : Körmöczi Emil. — Igazgató főorvos helyettes : dr. Sebők Zsigmond. — Igazgatóság : adm. igazgatók : dr. Farkas Samu és Mihályi Zoltán. — Igazgató­sági tagok : dr. Baránszky Gyula jogtanácsos, dr. Chorin Ferencz, Édes Endre, dr. Nemes Antal, dr. Neuschloss-Knüssli Kornél, dr. Wenhardt János és gr. Wilczek Frigyes. — Számvizsgálók : dr. Petheő Kálmán, dr. Tóth Zoltán és Rökk István. — Intéző : Bakos Lajos. — Főkönyvvezető : Kere­kes István. Budapesti poliklinikai egyesület. (Gróf Apponyi Albert poliklinika.) VII, szövetség-u. 14/16. Tel. J 308—57. — Elnök : Gróf Apponyi Albert. — Alelnök : br. Szterényi József. — Igazgató : dr. Lobmayer Géza. — Pénztáros : Fenyő Elek. — Titkár: dr. Vass Bernát. — Jogtanácsos: dr. Herczeg József. «Charité»-egyesület.VI, Csengery-u. 69. Tel. T 205—49. — Elnökök : gr. Andrássy Gyula és dr. Székely Ferencz. — Alelnök : dr. Reisz Jenő. — Titkár : Balassa László és dr. Ágai Béláné. — Poliklinikai igazgatója : dr. Körmöczi Emil. Egyetemek kórház-egylete. VIII, üllői út 22. Tel. J 398—75. — Elnök: dr. Zsembery István. — Al­elnök : dr. Hindy Zoltán. — Főtitkár : dr. Schág Károly. — Főorvos : dr. Bradách Emil. József kir. herczeg szanatórium-egyesület. IV, Sem­melweis-u. 25. Tel. T 279—01. — Védnökök : József főherczeg és Auguszta főherczegnő. — Elnök : dr. Lukács György b. t. t. — Főtitkár : Holbesz Ala­dár. — Ügyész : dr. Geleta József. — Főszámvevő : Nádasy Gusztáv. A gyulai József szanatórium igazgató főorvosa : dr. Gáli Géza. — A debreczeni Auguszta szanatórium igazgató főorvosa : dr. Geszti József. — Hiv. órák : d. e. 9—2 óráig. Magyar bába-egyesület. VIII, Rökk Szilárd-u. 33. Tel. J 301—91. — Elnök : dr. Lovrich József. — Elnöknő : Wimmer Ferenczné. — Titkár : dr. Wiesinger Frigyes. — Jogtanácsos : dr. Vadász Pál. — Jegyző : Frana Ferenczné. — Pénztáros : Poor Ferenczné. Magyar vörös-kereszt egylet. VIII, Baross-u. 15. Tel. T 251—76. — Védnök: Főméltóságú Horthy Miklós Magyarország kormányzója. — I. Az igaz­gatóság : Elnök : gr. Széchenyi Emil. — Alelnö­ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom