Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyesitletek. BIB Egyesületek. V. Gazdasági egyesületek. Baromfitenyésztők országos egyesülete. IX, üllői út 25. Tel. J 399—43. — Elnök : gr. Teleki Józsefné. — Alelnökök : Lickl Károly és Békessy Jenő. — Ügyv. igazgató : Jandaurek Vincze. — Főtitkár : Wink­ler János.— Tb. titkár : dr. Janik Gyula. — Iroda­vezető : Langer Irén. Budapest III. kerületi föld- és szőlőmívesek egyesü­lete. III, szentendrei u. 16. — Díszelnök : dr. Botzenkardt János. — Tiszteletbeli elnök : id. Gigler György. — Elnök : Kuncze Géza. — Al­elnökök : Krén György és dr. Lugmayer József. — Titkár : Horváth János. — Pénztáros ; ifj. Gigler István. — Ügyész : dr. Kuncze Lajos. — Gazda : Wéber Károly. Dohánytermelök országos egyesülete. IV, szép-u. 5. Elnök : gr. Hadik János. — Alelnökök : alsóeőri Farkas Géza és Eszenyi Jenő. — Igazgató : Papp­Szász Tamás. Gazdasági egyesületek országos szövetsége. IX, köz­telek-u. 8. — (Elnökség és tisztikar ugyanaz, mint az «Országos magyar gazdasági egyesületinél.) Házinyúltenyésztők országos szövetsége. Csillaghegy. Budapest. — Díszelnök : br. Lipthay Frigyesné. — Társelnökök: Andrassovich Géza, Batthyány Iván gr., Degenfeld Schönburg Ottó gr., Terner Gézáne és Merényi Kálmán. — Ügyvezető-elnök : Auffenberg János. — Titkár : Tóth Ferencz. — Jegyző : Hampel László. — Pénztáros : Rihm Jakab. — Ellenőr : Hampel Kornél. Magyar gazdaszövetség. IX, üllői út 25.Tel. J 399-27.— Tiszteletbeli-elnök: Betöltetlen. — Elnök : Bernát István. —Alelnökök : Gaál Gaszton, Fáy Gyula, Forster Elek és Gregus Máté. — Ügyvezető:' Ma­gyar Kázmér. — H. igazgató : dr. Vantsó Gyula. — Titkárok: dr. Tölgyes István és dr. Ihrig Károly. Magyar méhészek Dzierzon-egyesülete. X, kőbányai út 21. Ügyvezető elnök : Stéger János. — Al­elnökök : Berzeviczy Kristóf és Benke Balázs. — Főtitkár: Kara Sándor. — Péntáros: Donner János. Magyar mezőgazdasági szesztermelők országos egye­sülete. IX, köztelek-u. 8. — Elnök : gr. Hoyos Miksa. — Társelnök : br. Harkányi János. Igazgató : Krolopp Hugó. Magyarországi méhészegyesületek országos szövet­sége. IX, üllői út 25. — Elnök : gr. Széchényi Gyula. — Társelnök : Szilassy Zoltán. — Főtit­kár : őscsanádi Nagy Géza. — Pénztáros : Mayr Ottó. Magyarországi szövetkezetek szövetsége. IX, üllői - út 25. — Elnök : gr. Mailáth József. — Ügy­, vezető alelnök : dr. Balogh Elemér. — Igazgató : dr. Csepregi—Horváth János. Magyar szőlősgazdák országos egyesülete. IX, üllői iit 25. — Elnök : Kosinszky Viktor. — Alelnö­kök : Czeiner Nándor, dr. Drucker Jenő, dr. Matta Árpád és gr. Széchenyi Domokos. — Igazgató: dr. Baross Endre. — Titkár: Szege Bálint. — Könyvelő nő : Hajdú Margit. Országos erdészeti egyesület. V, alkotmány-u. 6. Tel. T 237—22. — Elnök : gr. Hadik János.—I. alelnök: Térfi Béla. — II. alelnök : br. Inkey Pál. — Tit.­kár : Bund Károly. — Segédtitkár: Winkler Miklós. — Pénztáros : Valient Emil. Országos magyar földbérlő egyesület. IV, hajó-u. 2. Tel. J 363—63. — Elnök: Bottlik József. — Al­elnökök : Eszenyi Jenő, alsóeőri Farkas Géza, dr. Pátkai Béla, Rosenberg Mátyás és Vásáry József. Szerkesztő-főtitkár : Csoór Lajos. Orsz. magyar gazdasági egyesület, úgyis mint gazdasági egyesületek országos szövetsége köz­pontja. IX, köztelek-u. 8. Tel. J 351-05, J 348-85. — Hiv. órák köznapokon : 9—2-ig. — Elnök : gr, Somssich László. — Alelnökök : Székács Elemér, Beliczey Géza, Purgly Emil és Dőry Hugó. — Ügyv. igazg. : Mutschenbacher Emil dr. — Fő­szerkesztő-igazgató : Buday Barna. — Főtitkárok : Fabricius Endre és dr. Konkoly-Thege Sándor Titkárok: Rotmeyer Imre, dr. Rege Károly és Rédly Gyula. — Pénztáros : Mike János. — Fő­könyvelő : Láng József. — Irodatiszt: Kirchner Lajos. Országos magyar kertészeti egyesület. VII, dohány­utcza 20. — Elnök : Czobor László. — Alelnökök : Tost Ferencz, Bogyay Gyula és Mahács Má­tyás. — Igazgató : Füredi Jenő : — Ügyész : dr. Kelényi Imre. Országos magyar méhészeti egyesület. IX, üllői út 25. Díszelnök : gr. Zichy Aladár. — Elnök : Szilassy Zoltán. — Alelnökök : Kubinyi Endre, Valló Ár­pád és Héjas Endre. — Titkár : Kádár Lajos. — Könyvelő : Láng József. — Pénztáros : Kádár La jos. — Nyilvántartó : Héjas Piroska. Országos sertéskereskedelmi egyesület. VIII, József­körút 16. Tel. J 320—25. — Elnökök : Wiener Leó, Ereky Károly ós Feiler Jázsef. — Alelnökök : Den­czig István, Janits Károly és Löwy Simon. — Fő­titkár : Pogány Dániel. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazdasági egyesülete. IV, városház-u. 7. (Vármegyeház.) — Elnök : gr. Teleki József v. b. 1.1. — Alelnökök : gr. Ráday Gedeon, Agorasztó Tivadar és Fazekas Ágoston. Igazgató : Gaylhoffer István. — Titkár : Zsiva­novits Béla. Tisza-Dunavölgyi társulat. IV, Havas-u. 4. — Elnök : gr. Mailáth József. — I. alelnök : gr. Szapáry György. — II. alelnök: gr. Khuen-Héderváry Károly. — Titkár: Palasovszky Sándor. — Ki­nevezett központi bizottsági tagok: A) a bel­ügyminisztérium részéről rendes tag: brauwehri Braun­Wimmer Viktor magyar kir. folyamőr főkapitány. — Póttag : lovag wartenschildi Hart­mann Gaszton m. kir. II. o. folyamőr-törzskapi­tány. — B) a pénzügyminisztérium részéről ren­des tag : Zsigmondy Kálmán min. tan. — Póttag : Hámos Dezső min. o. tan. — C) a földmivelésügyi minisztérium részéről rendes tag : dr. Davida Lajos min. tan. — Póttag : dr. Szilvássy Kornél min. tan. — D) az országos vízépít. igazgatóság részéről rendes tag : Tellyesniczky János h. állam­titkár. — Póttag : Viczián Ede min. tan. — Vá­lasztott központi bizottsági rendes tagok : dr. gr. Almásy Imre, gr. Andrássy Sándor, Bárczay Gyula, Bokor Pál, Buday Dezső, Cicatricis Lajos, dr. Darányi Ignácz, gr. Dessewffy Aurél, Dietzl Lajos, Fricke Emil, dr. Horánszky Dezső, gr. Károlyi Gyula, br. Kende Zsigmond, Korbély József, Na­dányi Pál, Palasovszky Sándor, dr. Rakovszky György, gr. Sennyey Pál, dr. Szakáts József, Szod­fridt József, gr. Teleki József. — Póttagok : Baghy Gyula, dr. Berthóty Károly, dr. Darányi Gyula, Liptay Béla, dr. Prakatur Tamás, zombory Rónay Imre, br. Sennyey Miklós, Steer Ferencz, dr. Tóth István, dr. Vécsev Tamás, gr. Wenckheim László. VI. Gyermekvédő- és gyermekek neveltetését előmozdító egyesületek. Budai szegény gyermekeket felruházó egyesület. II, Corvin-tér 1. — Elnök : dr. Grotta Vilmos. — Al­elnökök : Bicskei Jenő és Kozma Gyula. — Pénz­táros : Goldberger Jenő. —Titkár : Roth László.­Jegyző : Weisz Miklós. — Ellenőr : Mandl Ödön Budapesti orsz. első gyermekmenedékhely-egyesü­let. IX, Vendel-u. 3. — Fővédnöknő : Anna kir. főherczegasszony. — Elnök : gr. Károlyi Lászlóné. — Alelnök : Adler—Rácz Józsefné. — Titoknok Nóvák Lajos. — Főorvos : dr. Vámos Gyula. — Jegyző : Tyúkoss Gyula. Budapesti szünidei gyermektelep-egyesület. IX, üllői út 121. Tel. J 412—41. — Telepházak : Zebegény és Balatonlelle. — Ügyvezető : dr. Kaunitz Lajos. Fehérkereszt orsz. lelenczház egyesület. IX, tüzoltó­utcza 7-9. Tel. J 434—19. — Elnökök : herczeg Odescalchi Károlyné és Barcza Károly. — Másod­elnökök : dr. Kováts I. István és ipolyi Keller Gyula. — Titkár : üresedésben. — Ügyész : dr. Zerkovitz Imre. — Gondnok : Kiss Sándor. Fővárosi szegény gyermekkert-egylet. VII, akáczfa­utcza 32. — Díszelnök : tiszasülyi Polnay Jenő. — Elnök : Molnár Frigyes. — Alelnökök: Balla Károly, Beck Jenő, Hegedűs Izsó és Szegő Sándor. — Alelnöknő : özv. dr. Schwartz Dávidné. Ügyész : dr. Szirmay Jenő. — Ellenőr: Kurcz Alajos. — Pénztáros : Jámbor Vilmos. — Igaz­gató : Csillag Máté. — Óvónők : dr. Sebestyénné, Klein Manczi és Blumgrung Amália. — Gond­noknő : Dickman Ernőné. Izraelita szünidei gyermektelep egyesület. VII, síp utcza 12. Tel. J 423—04. — Védnökök : Adler Lajos, Baumgarten Nándor, Berger Miksa, Bet­telheim Mór, dr. Déri Ferencz, Kleinberger Fe­rencz, dr. br. Kohner Adolf, özv. br. Kornfeld Zsigmondné, Miller Morris, br. Ohrenstein Henrikné, Rosenthal Monroe, boglári Simon Jakabné, Spitzer Edéné, gavosdiai'Sváb Sándorné, Székely Ferencz, Vészi József, br. csepeli Weisz Jenő, br. csepeli Weisz Alfonzné. — Tb. elnökök : Adler Gyula, br. dirsztai Dirsztay Béláné, Fcldmann Mózes, dr. Fischer Gyuláné, dr. Grauer Vilmosné, dr. Hevesi Simon, Strasser Alfrédné, dr. Vázsonyi Vilmosné, Vida Jenő és dr. Weisz Miksa. — Elnök : dr. Grauer Vilmos. — Egyházi elnök : dr. Fischer Gyula. — Elnökhelyettes : Bródy József. — Ügyvezető elnök : Bliicher József. — Elnöktárs : alsóterényi Auer Róbert, Breitner L. Zsigmondné, Deutsch Vilmos, Grünfeld Miksáné, Kovács Gézáné, Nagel Marczell, dr. Mahler Ede, Schwarz Gyuláné, dr. Temesváry Rezső baranyavári, Ullmann Emiiné,Wiener Mór.— Alelnökök : Adler Szigfridné, Reimann Gyula. — Főtitkár: Galambos Jenő. — Főorvos: ezidő­szerint betöltetlen. — Jogtanácsos : dr. Osztern Lipót. — Főpénztáros : Fleischmann Sándor. — Pénztáros: Klein Miksa. — Főellenőr: Vértes Lajos. — Ellenőr : Blockner Izidor. — Gazdasági előljáró : Fejér Gyula. — Gazdasági előljáróh. : Braun Illés. Jegyzők orsz. árvaház egyesülete. VIIT, József-körút 41. Tel. J 405—86. — Elnök : Doboss Gábor. — Alelnökök : Ligethy Béla és Könyves Árpád. — Főjegyző : Várkonyi Imre. — Jegyzők : Krene­dits Sándor, Pozsár István, Csontos Kálmán és Skultéti Árpád. — Igazgató : Brogli József. — Fő­titkár : Komoróczy Peter. — Pénztáros: Kiss Lajos. Katholikus patronage egyesület. V, Markó-u. 12. — (Gyermekvéd.) — Elnökök : Albrecht főherczeg és dr. Mészáros János. — Főtitkár : dr. Erődy Harrach Tihamér. — Titkár: dr. Miheller István. Kegyestanitórendiek budapesti főgünáziumának sze­génysorsu tanulóit segítő egyesület. (A főgimnázium igazgatójának felügyelete alatt.) IV, Piarista-u. 5. Keresztény szociális gyermekvédő szervezet. VIII, József-u. 61. Tel. J455—06. — Elnök : dr. Zibolen Endre. — Főtitkár : Ullrich Irma. Kisdednevelők orsz. egyesülete. VII, szegényház-tér 7. sz. — Elnök : dr. Hagara Viktor. — Álelnök : Drescher Irma, Székely Gáborné. — Pénztáros : Végh József. Klotild szeretetház egyesület. I, budakeszi út 8. Tel. Z 642—21. — Fővédnöknő: Klotild főherczeg­asszony. — Védnök : Betöltetlen. — Elnökség és tisztikar : Elnök : dr. Ripka Ferencz. — Gazdasági bizottság elnöke : özv. Keinz Jánosné. — A neve­lésügyi bizottság elnöke : Szőke Adolf. — Főorvos : dr. Juba Adolf. — Igazgató : Liptai János. — Tanítók : Édes Béla, Németh Sándor, Tassi Sán­dor és Nagy Árpád. ^ Magyar gyermektanulmányi és gyakorlati lélektani társaság. VIII, üllői út 16/6. II. em. — Elnök : dr. Kenézi Béla. — Ügyezető elnök: Nagy László. — Eliiöktársak : dr. Balogh Jenő,dr. Bárczy István, Glück Frigyes, dr. Imre Sándor, dr. Ozorai Frigyes, dr. Purébl Győző, dr. Ranschburg Pál és dr. Schneller István. — Főtitkár: Répay Dániel. — Pénztáros és a köny vkiadóhiv. vezetője : Ballai Károly (VIII, Mária Terézia-tér 8/9.) — Az általános pszichológiai szakosztály elnöke : dr. Hrabovszkyné Révész Margit. — Az' orvospszicho­lógiai szakosztály elnöke : dr. Ranschburg Pál. — A pedagógiai szakosztály elnöke : Nagy László. — A tehetségvédelmi szak-osztály elnöke: dr. Ozorai Frigyes. — A pályaválaztási szakosztály elnöke : Andor Endre. — Szülők szövetsége el­nöke : Nagy László. Magyar ifjúsági vöröskereszt. VIII, Baross-u. 15. — Végrehajtó bizottság. Elnök : dr. vitéz Simon Elemér. — Társelnök : Petri Pálné. — Ügyvezető alelnök: dr. Szukováthy Imre. — Titkár : Mirossay Gábor. — A népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője: dr. Csepely György.—-A vall.- és közoktatásügyi miniszter képviselője : dr. Bartos Róbert. — Bizottsági tagok : 6 férfi és 7 női tag. Magyarországi munkasok gyermekbarát egyesülete. VII, Rákóczi-út 42. Tel. J 75—73. — Elnök : Matós Jenő. — Hivatalos órák : hétköznap d. u. 4—7 óra között. Nagypénteki református társaság. Elnökség és gond­noki hivatal: II, Szilágyi Dezső-tér 3. — Gyermek­otthon árvaház, Budaörsön a Kamara-erdőben, a törökbálinti villamvasút kamaraerdei állomásától gyalog 30 perez. — Elnök : Haypál Benő. — Ügy­vivő gondnok : Gy. Takách László. Nyomorék gyermekek országos otthona. VII, mexikói út 63. Tel. J 396—75. — Elnök : br. Dániel Ernőné. — Ügyvezető elnök : Morvay Izsó. — Ügyv. al­elnök : Justus Dezső. — Ügyész : dr. Fischer Mihály. — Igazgató főorvos helyettes : dr. Báron Sándor. — Szakorvosok : dr. Szegváry György, dr. Zinner Nándor, dr. Schiff Kálmán és dr. Bátor Renée. Országos gyermekvédő liga. VII, Wesselényi-u. 6. Tel. J 418—05, — Fővédnök: (5 cs. kir. fensége Izabella főherczegnő. — Védnök : gr. Edelsheim­Gyulai Lipót. — Örökös tb. elnök: gr. Szé­chényi László. — Örökös tb. tagok: gr. Szécheny Lászlóné, br. Herzog Mór Lipót. — Kormányzó elnök : Albrecht kir. herczeg. — Kormányzó elnök­helyettes : Huszár Gyula. — Központi igazgató : Neugebauer Vilmos kir. tan. — Igazgatóság : gr. Apponyi Albert, dr. Bakonyi Kálmán, dr, Bokav János, dr. Demény Károly, dr. Domóczy Móric, Fekete József, Glück Frigyes, ifj. gr.' Hadik

Next

/
Oldalképek
Tartalom