Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - B) ÚJPEST - III.Gyárosok. Iparosok. Kereskedők

Kereskedők. tJjpedí. 949 Vjp«f»t. Iparosok. Nagy Györgyné, rózsa-u, 17. Nuszbaum Mártonné, nyár-u. 82. Ottinger Irma, Kossuth-u. 78. Pánczél Ferencz, István^ü. 11. Pápai Mihály, vasút-u. 2. Pausák Jánosné, özv., tél-u. 8. Pfeifer Gusztávné, József-u, 9. Pokorny Márton, nyár-u. 35. Hekus Gyuiáné, vasút-u. 83, Ropoly Lajosné, rózSa-ti. Öi Róth Rózsa, Deák Ferencz-ü. 15. Sárközi Sándorné, Árpád-út 87. Schreiber Henrik, Árpád-út 19. Schumacher Rezső, Deák Ferencz­utcza 101. Skioraha Rudolfné, Árpád-út 15. Sopron», győr- vasmegyei tejgazdasági rt., biz. lerakat, Árpád-út »9. Steinbach Péterné, temesvári u. 1. Szabó Zsófia, temesvári u. 5. Szebenyi Józsefné, nap-u. 20. Szőllőssy Istvánné, Árpád-út 15. Takács Elekné, Anonymus-u. 25. Vágács Imréné, kassai u. 11. Vincenti Mihály, kassai u. 32. Wagner Samu, szabadkai u. 12. Weingarten Pálné, Ferencz József-tér 5, Weisz Ármin, pozsonyi u, 27. Temetkezési vállalkozók. tíách matiek K.-né, Ápportyí Albert-u. 8. Feliéi Károly, Árpád-út 99: / Folíáth József, István-tér Iá. Sárady Sándor, Kemény G.-u. 1. Szeimovicz Ferenczné, özv., Árpád­út 5. Urbacsek Jánosné, utóda. István-tér 24. Terménykereskedők. Fürst Aladár, Árpád-út 55. Fürst Gerson, váczi út 12. Grosz Chesiskel, Vörösmarty-u. 15, Horváth József Árpád-út 8. Reich Izidor, Árpád-út 140. Schäffer F. Bódog, nádor-u. 13. Schwarcz Jenő, Mária-u. 55. Springer Jenő, Tisza K.-u. 36. Tetőfedő. Ált. tetőfedőés burkoló vállalat, István­utcza 19. Tel. 88—36. Beke Sándor, kolozsvári u. 3. Kollár és Breitner, viola-u. 28. Máté Sándor, Attila-u. 9. Szentiványi János, fóti út 7. Wirtz Ferencz, Török l.-u. 3. Timárok. Balogh Antal, Horánszky Nándor-u. 4. Benkő Pál, Baross-u. 73. Bezsák József, Wekerle-u. 22. Cohen J. Illés, szabadkai u. 24. Czimann György, Rákóczi-u. 8. Deutsch Salamon, Bocskay-u. 5. Dvorszky János, fiai, Kisfaludy-u. 13. Fürchgott Salamon, Mildenberger-u. 30. Ganz Mendel, váczi út 24. Neu Ignácz, Rákóczi-u. 30. Paulik Ferencz, Andrássy-u. 5. Petrusz József, fóti út 43. Szenessy Béla, szabadkai u. 13. Varga (vitéz) Jenő, váczi út 18. Vincze Ernő, Kisfaludy-u. 18. Vitái Sándorné, Rákóczi-u. 3. Vogel Károly, Baross-u. 92. Worzel Ábrahám, szabadkai u. 14. Wusz Salamon, Tisza K.-u. 47. Tojáskereskedők. Bloch Mihály, József-u. 30. Csákány János, ősz-u. 73. Csekey János, Árpád-út 72. Derne Sándor, Maria-u. 36. Goldner József, István-tér 24. Hadi Mór, Apponyi Albert-u. 17. Halbauer Edéné, tó-u. 24. Mélesz Ignácz, Petőfi-u. 8/a. Szalay Jánosné, Erzsébet-u. 13. Üborkakereskedő. Weisz Jakab fiai, tavasz-u. 18. Utazók, ügynökök. Alt Adolf; nyár-u. 19. Balázs Ignáczj Árpád-út 169. Bátor Gy. Róbert; Jókai-u- 34. Bátori Jakab, Árpád-ót WBj Blau Antal, Erzsebet-u. 61. I Block Márton, Deák Ferencz-u. 105. Borgen Zsigmond, kolozsvári u. 35. Brihans Miklós, aradi u. 6. Buck Jenő, temesvári u. 1. Delikát Sándor, Liszt Ferefíez-u. 27. Deutsch Béla, Árpád-út 48. Dobis és társa, király-u. 70. Farkas Vilmos, kirrály-u. 10. Fehér Imre, Petőfi-u. 6. Fehér Szilárd, ErzSébet-U. 61. Fillgut Jakab, Damjanich-«/ 10. Fischl Adolf, Attila-u. 110. Fizenetz György, Széchenyi-u. 2. Frenkl Mór, Mildenberger-u. 6. Fried Lajos, Deák Ferencz-u. 3. Fríedmann Ferencz, nap-u. 7. Gárdonyi Mihályné, Venetiáner-u. 11. Gartenfeld Mór, István-u. 19. Gottlieb Izidor, Bocskay-u. 31. Gramer Gyula, Árpád-út 30. Grosz Izidor, Deák Ferencz-u. 29. — József, Attila-u. 9. — Samu, Kossuth-u. 47. Groszmann Ármin, Deák Ferencz-u. 19. Gfiffi Tgnácz, vasút-u. 3. Grünbáüm Mór, nap-u. 7. Gutter Salamon, tcl jü< 8. Hadi Aladár, József-u. Hanák Zoltán, József-u. 26. Händler Zsigmond, Apponyi Albert­utcza 26. Hochberger'Sándor, Deák Ferencz-u. 95. Hoffmann Mórné, Arpád-út 45. Jäger Mihály, Jókai-u. 20. Jungreitz Fülöp, Károlyi-u. 29. Kemény Géza, Baross-u. 44. — Ernő, Rákóczi-u. 46. Kiás Ernő, Árpád-út 35. — Zoltán, Jókai-u, 29. Klein Dávid, Liszt Ferencz-u. 21. Kohn Simon, váczi út 50. Kosuszky Mihály, Deák Ferencz-u. 11. Kovács Géza, Illek V.-u. 2. Krammer Jakab, Árpád-út 91. Krausz Tivadar, Kölcsey-u. 9. Kugler Ferencz, Árpád-út 23. Künstlinger Lipót, Lőrincz-u. 91. Lampel Simon, Apponyi Albert-u. 56. Leidermann Samu, aradi u. 39. Ligeti Jenő, kolozsvári u. 43. Litner Ede, Lőrincz-u. 64. Márkus Ármin, József-u. 42. Modertó Antal, Liszt Ferencz-u. 13. Orlics János, tavasz-u. 50. Perl Adolf, palóc-u. 2. Pogány Dezső, Árpád-út. 64. Reichmann Béla, Mária-u. 45. Reimann József, Árpád-út 22. Reiser István, Baross-u. 26. Róna Miksa, József-u. 5. Rosenberg Ede, palócz-u. 7. Rosenfeld S. Sándor, kassai u. 10. Rosner Zoltán, Bajza-u. 6. Safián Ozián, Árpád-u. 97. Schäffer Dezső, király-ut 44. Scherl Izidor, király-u. 4. Schiffer József, szt Gellért-u. 7. Schindler Jenő, Jókai-u. 28. Schlésinger Ármin, Deák Ferencz-u. 31. — Lajos, Árpád-út 34. Schreiber Ernő, tél-u. 3. — Gyula ifj., József-u. 19. Schveitzer Ede, Erzsébet-u. 14. Singer Imre, templom-u. 9. Spitz Ignácz, Lőrincz-u. 1. Spitzer Zsigmond, Kossuth-u. 31. Steiner Mór, Dugonics-u. 42. Stern József, Attila-u. 24. Sugár Tivadar, Csokonay-u. 11. Süssmann Lipót, ősz-u. 45. Székely Béla, Baross-u. 16. Szőgyi Lipót, Petőfi-u. 6. Tihanyi Vilmos, Árpád-út 37. Vámos Jakab, Lőrincz-u. 54. I Vértes Jakab, nyár-u. 16. Vidor Ignácz, Árpád-út 7. Weinberger Ignácz, Deák Ferencz-u. 65. Weisz Adolf, temesvári u. I. — Fülöp, Károlyí-u. 36. — Hermann, Deák Fercncz-u. 105. — Jenő, Árpád-út 20. — Vilmos, Erzsébet-u. 68. Wolf Farkas, Dobó-u. 30. Zackler István, Árpád-út 34. Zelmanovics József, Liszt Ferencz-u. 3. Üvegcsiszoló. Deutsch Jakabné, özv., Attila-u. 2. Üvegesek. AdJcr Miksa, Árpád-út 37. Csukás Albert, nyár-u. 14. Donáth Manó, Árpád-út 92. ­Kornis Emil, Árpad-út 85. Kórsa Kázmér, Árpád-út 82. Lippner Czeczilia, Árpád-út 78. Magyar üvegfonál- és hőszigetelő rt., váczi út 23. Schultz István, István-tér 2. Weiner Mór, István-tér 18. Üvegfonál és hőszigetelő. Magyar üvegfonál és hőszigetelő rt., váczi út 23. Üveggyár. Károlyi László, gróf, váczi út, Megy er. Varrógépüzletek. Singer és társa rt., Árpád-út 84. Vaskereskedők. Gombos Jenő, Árpád-út 42. Kis A. Dávid, Árpád-út 17. Reich Miksa, templom-u. 4. Róth Mór, Árpád-ut 58, templom-u. 12. Simon János, Árpád-út 112. Sonnenfeld Lina es fiai, Árpád-út 61. Szabó József, Árpád :út 113. Türk és Berkovics, Árpád-út 76. Weiszmann Sándor, Árpád-út 163. Vasöntő. Donáth József, Baross-u. 8. Frühof Béla, Attila-u. 76. «Hungária» vasöntő, Lőrincz-u. 120. Princz József, Rákóczi-u. 4. Wirkuer Artúr, váczi-út 51. Vegyészeti gyárak. «Baeder» illatszergyár, Erzsébet-u. 2/6. «Chinoin» vegyészeti gyár rt., tó-u. 1. «Derna» vegyészeti gyár, váczi-út 10. Egyedi György Kamii, mügyapotgyár, Árpád-út 27. Herczeg Géza, Dugonics-u. 32. Keleti Kornél dr., és Murány ilstván, váczi-út 65. Tel. 47—88. Kollár Miklós, viola-u. 28. Pestmegyei olaj - és vízmüvek, Bocskay­utcza 3. Vegyi tisztítók. Deutsch Sándorné, Liszt Ferencz-u. 3. Feld Oly, Árpád-út 64. Joó Sándor, Árpád-út 68. Mervel Mária, Árpád-út 58. Nagy Gyula, csillag-u. 7. Szántó Áladárné, özv., dr., Árpád-út 24. Vendéglősök. Ács Mihály, István-tér 6. Antal Árpád, Baross-u. 31. Bajzák Lajos, Bocskay-u. 10. Baraxa Béla, Árpád-út 27. Berlinger Ferencz, Liszt Ferencz-u. 16. Branauer Károly, Árpád-út 57. Csikós András, Deák Ferencz-u. 39. Czekli Ferencz, kolozsvári u. 71. Dvorszki Géza, váczi út 104. ! Ender Imre, Liszt Ferencz-u. 19. Fericsán Ágostonné, özv., ősz-u. 131. Fiedler János, tavasz-u. 18. Fischer Jenő, váczi út 28. Frick Ádám, István-u. 17. Galgóczi Miklós, Apponyi A.-u. 48. Hajdukovics Kálmán, Baross-u. 114. Heidinger Nándorné, Vörösmarty-u. 2. Herczog József, templom-u. 3. Hölczer Mór, váczi-út 6. Horn Ignáczné, özv., István-u. 29. Horn Miksa, Apponyi A.-u. 12. Horváth Lajos, ifj., István-u. 11. — Lajos, megyeri út 3. — Mártonné, özv., berni u. 3. Hrovola János, nyár-u. 9. Jellínek Dániel, váczi út 1. Kárpáti Sándor, Mária-u. 27. Kecskés Mihály, váczi út 7. Kirschner Béla, király-u. 5. — Lipót, Árpád-út 100. Klein Jakabné, özv., Andrássy-út 6. — Mihályné, Károlyi u. 16. Kocsis János, dr., vasút-u. 99. Komár Lajos, váczi út 37. Lantos Márton, Lázár-u. 21. Lindmayer Istvánné, özv., kolozsvári utcza 51. Lőrincz János, nyár-u. 46. Löwy Manó, kolozsvári u. 23. Máté Kálmán, Attila-u. 6. Mester Józsefné, rózsa-u. 25. Miltényi Károlyné, Árpád-út 11. Molnár Mihályné, Mátyás-tér 4. Nagy Imre, tavasz-u. 27. Németh Mihály, tél-u. 97. Neubauer Hermann, Palóczy-u. 2. Neufeld Bódogné, váczi út 67. Oláh Kálmán, megyeri út 9. Orczy László, Corvin-u. 10. Quitt Vilmos, Árpád-út 44. Pál Ferencz, virág-u. 35. Papp György, tél-u. 14. Pásztó Henrik, Árpád-út 160. Perich Károly, váczi út 4. Pilisi Lajos, Kossuth-u. 76. Schlosser Józsefné, özv., Árpád-út 7. Schönwald Mór, István-tér 11. Schrödling Frigyes, Baross-u. 104. Singer Jakab, Károlyi-u. 20. Sperling Mór, Apponyi A.-u. 11. Spitzer Mórné, özv., Árpád-út 84. Szájki Pál, Vasváry Pál-u. 1. Szakmáry Károly, szt Gellért-u. 2. Szalkay József, Rákóczi-u. 36. Székely Endréné, Árpád-út 41. Szitka Sándorné, özv., váczi út 96. Szűcs Mihály, Apponyi A.-u. 9. Takács Endre, Attila-u. 57. Tárnoki Andrásné, özv., váczi út 85. Tatár Imréné, József-u. 42. Theobald Ferencz, viola-u. 26. Tóth Gábor, nap-u. 17. Treiber József, váczi út 100. Tresz Sándor, id., Ferencz József-tér 11. Urbanek András, Béla-u. 21. Vajda István, Árpád-út 43. Vniik Gyula, megyeri út 21. Vranák Józsefné, Arany-u. 9. Wágner Béláné, vasút-u. 7. —Ignáczné, Árpád-út 71. — Mór, templom-u. 1. Wallassek Jánosné, özv., rózsa-u. 30. Weinréb Miksáné, Árpád-út 87. Weisz Géza, aradi u. 8. — Zoltán, aradi u. 39. Wolf Gusztáv, Károlyi-u. 40. Zsigmond János, nádor-u. 31. Villamosgyár. Egyesült izzólámpa villamoskészülék­és felszereléskészlet rt, váczi út 61. Magyar Brown Boveri müvek, megyeri út 12. «Phöbus» villamos vállalatok rt., tó-u. 1 Virágkereskedők. Aschbrenner Károly, Árpád-út 75. Beharka Leitner Sándorné, Árpád-út 71 Lajda Róza, Árpád-út 71. Lubastyik Józsefné, templom-u. 5. Millefleurs, piacz-tér. Nedbál Rezsőné, özv., városház. Szajki Pálné, megyeri út 37.

Next

/
Oldalképek
Tartalom