Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Pénzügy. 299 Pénzügy. Székesfővárosi VII/G. kerületi m. kir. adófelügyelőség. Helyisége: "VH, Stefánia-út 57. — Tel. J 355-14. Hatásköre kiterjed a Bethlen-u. páratlan oldala és a Bajza-u. páratlan oldalától a kerület külső határáig terjedő részre. Vezetője: dr. Bogdán Gyula, p. ü. főtan. Székesfővárosi VIIIJA. kerületi m. kir. adófelttgyelőség. Helyisége: VHI, Mária-u. 56. — Tel. J323-03. Hatásköre kiterjed a székesfőváros VHI. közigazgatási kerületének a Múzeum-körút páros oldalától, a Cso­konai-u. páratlan, a Német-u. páratlan és a Futó-u. páratlan oldaláig terjedő részre. Vezetője : Lázár Mihály, p. ü. tan. Székesfővárosi VIII/B. kerületi m. kir. adófelttgyelőség. Helyisége: VHI, Baross-u. 66 —68. — Tel. J 324—95. Hatásköre kiterjed a székesfőváros VHI. közigazgatási kerületének a Csokonai-u. páros, a Német-u. páros és a Futó-u. páros oldalától a Fiumei- és Orczy-útig terjedő részére. Vezetője : dr. Majszky Sándor, p. ü. főtan. Székesfővárosi IX/A. kerületi m. kir. adó­felügyelőség. Helyisége : IX, Vámpalota. — Tel. J 401—95. Hatásköre kiterjed a székesfőváros IX. közigazgatási kerületének a Vámház-krt páratlan oldalától a Ferencz­körút páros oldaláig terjedő részére. Vezetője: dr. Batta Kálmán, min. oszt.-tan. Székesfővárosi IX/B. kerületi m. kir. adó­felttgyelőség. Helyisége: IX, Lónyay-u. 46. — Tel. J 323—15. Hatásköre kiterjed a székesfőváros IX. közigazgatási kerületének a Ferencz-körút páratlan oldalától Pest erzsébet és Kispest határáig terjedő részére. Vezetője: dr. Szabó Ákos, min. tan. Székesfővárosi X. kerületi m. kir. adó­felügyelőség. Helyisége: X, liget-u. 10. — Tel. J 358—26. Hatásköre kiterjed a székesfőváros X. kerületének egész területére. Vezetője: dr. Halász Zoltán, p. ü. főtan. b) M. kir. központi bélyegraktár és bélyegjelzési hivatal, (IX, Kinizsy-u. 20. — Tel. J 331—35.) Vezetője : Kopper István, főigazgató. c) M. kir. czukorgyári ellenőrzés. (Hl, Leipziger-féle czukorgyár.) Vezetője * Csontos Alajos, czukorgyári felügyelő. d) M. kir. központi dij- és illeték­kiszabási hivatal. (IX, Fővámpalota. - Tel. J 346 -49, J 445 -52.) Felszámolás alatt. Az 1926. évi decz. hó végéig kivetett díjak és illetékek végleges elszámolásáig. Vezetője: dr. Kőszeghy Andor, min. tan., helyettese Király Andor, cz. min. tan. Számvevőség vezetője: Szenessy Afadár, szám­vevőségi igazgató. Irodavezető: Popovics János, irodaigazgató. e) Pénzügyőri biztosságok. I. ker.: (I, Városmajor-u. 4. — Tel. T 284-58.) Vezető : Solymosi Jenő, p. ü. főbizt. II.—HL » (III, Zsigmond-tér 8. — Tel. L 976- 26.) Vezető: Bardócz János, p.ü. főbizt. IV. » (Mátyás-u. 6. — Tel. J 322—95.) Vezető: dr. Pethő Sándor, p. ü. főbizt. V. i (V, váczi-út 10. — Tel. L 985-14.) Vezető: Andics Zoltán, p. ü. főbizt. VI. ker. (VI, Eötvös-u. 33. — Tel. T 105-54.) Vezető: Kovács Gyula, p. ü. felügyelő­VII. » (VHI, fiumei-út 6. — Tel. J 346-45.) Vezető: Száraz László, p. ü. főbizt. VIII. » (Vin, fiumei-út 6. — Tel. J 346-45.) Vezető: Török Sándor, p. ü. felügyelő, IX. • (IX, Mátyás-u. 16. — Tel. J 322—95.) Vezető: Gyukicli Nándor, p. ü. főbizt. X. » (Szt. László-tér 18. — Tel. J 324-60.) Vezető: Ladvenszky József, p. ü. felügy. Sertés és marhavásártér. Vezető : Végvári Antal, p. ü. felügyelő. Sohivatal. (VI, Siegel-telep, ny. p. u. — Tel. T 246 07.) Vezető: Fodor Antal, sótárnok. II. Bndapestvidéki m. kir. pénz­ügyigazgatóság és az alárendelt hivatalok. Pénzíigyigazgatóság. (V, Szalay-u. 10-14. — Tel. T 242—32. Számv. tel. T 113—90.) Kiteljed: Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom vár­megyék, valamint Kecskemét város területére. A nagy­kőrösi, kecskeméti, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, ka­locsai, kiskőrösi, dunavecsei, kunszentmiklósi jár.-ban és kecskemét tkj. városban adó-, illeték- és forgalmi­adóügyek ellátására a kecskeméti pénzügyigazgatósági kirendeltség működik. Pénzügyigazgató: Simontsits Lajos, min. tanácsos Pénzügyigazgató-helyettesek: dr. Szabó Gyula, min. tanácsos, Flink László, Szőllősy György, dr. Borda János, p. ü. főtanácsosok. Pénzügyi főtanácsosok: Hukk Kálmán, Kemény István, Ember Kálmán, dr. Steinbach Béla, dr. Kiss Endre, dr. Priszter Szaniszló, Marossy Kálmán, Szabó Elemér. Pénzügyi tanácsosok: Simkó Géza, főtan, cz., dr. Kosztka István, főtan, cz., dr. Szaniszló Bálint, Szabó János, Derecskey Imre, Dobó Kálmán, dr. Vargha Gyula, dr. Puljer József, Fodor Bezső, dr. Mikoltsó Géza, dr. Sey Sándor, Bákosi Géza. Számv. főnök: Benkovics Géza, számv., I. o. főtan Számv. tan.. I. o. főtanácsosok: Tihanyi Lajos, Marschall Pál. Számv. tanácsosok : Szánthó Károly, Borbély Fe rencz, Paál Sándor, Prokopiusz Nándor, Arany József, Koch Alfréd, Végh Miksa. Irodavezető : Ripka Kálmán, irodafőigazgató. Irodafőigazgatók : Székely Ferencz, Ujházy Béla. Budapestvidéki m. kir. adó­hivatal. (V, Szalay-u. 10.) Hivatalvezető : dr. Zakáll Károly, állampénzt, főtan Ellenőr: Burger István, államp. főtan. Állampénztári főtanácsosok: György Dénes, Jenei Ferencz, Uber Fndre, Bott István, Mazinger László, Molnár János, Wiener Gyula. Állampénztári tanácsosok: Benyák Rezső, állam­pénzt. főt. cz., Sigmond Antal, Leskovics András, Er­délyi Mihály, Eckert Imre, Wéber Pál, Kiss Rezső, Kovács Ferencz. k) Székesfőv. m.kir. adófelügyelő. (Lásd a székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságnál.) i) Adófelszólamlási bizottság. (Kiterjed Budapest székesfőváros területére.) Elnök : Parányi István, udv. tan., ügyvéd. Elnökhelyettes: Saxlehner Kálmán, kormányfőtan. Adóf elszólamlasi bizottság;. (Kiterjed Pest Pilis-Solt-Kiskun, Esztergom és Hont vm.-re és Kecskemét thj. városra.) Elnök: Biró Zsigmond. Elnökhelyettes: Fazekas Ágoston. i) M. kir. fővámigazgató. (IX, fővám-tér 8. Fővámház. — Tel. T 111—54, T 113—20.) (Közvetlen a m. kir. pénzügyminisztérium alatt.) Fővámigazgató : Medits Károly, min. tan. Fővámigazgató-helyettesek: dr. Bognár Elek, min. tanácsos, Dolnay Lajos, p. ü. főtanácsos. I. Ügyosztály. (Személyzeti és pénztárügyek.) Osztályvezető: Kovách Kálmán, p. ü. tanácsos. II. Ügyosztály. (Vámhitelügyek.) Osztályvezető : dr. Mekkey Jenő, p. ü. titkár. III. Ügyosztály. (Vámjövedék.) Osztályvezető: Polnay György, p. ü. tanácsos. IV. Ügyosztály. (Vámőrség.) Osztályvezető: Lahner Kálmán, p.-ü. őri felügyelő. "Vi- Ügyosztály. (Vámvisszatérítés.) Osztályvezető: dr. Rottmann Ádám, p. ü. tanácsos. "VI. Ügyosztály. (Előjegyzési forgalom.) Osztályvezető : dr. Cornides Donát, p. ü. titkár, Segédhivatal. Vezető: Gönczy József, főigazgató. Számvevőség. Főnök: Vásárhelyi Lajos, számv. főtanácsos. Kirendeltségek. 1. A 70. sz. m. kir. postahivatalnál (VH, ver­seny-u. 3. —Tel. Józs. 94—65.). 2. A déli vaspályán. 3. A Dréher Antal sörfőzdéi r.-t. kőbányai telepén. 4. A m. á. v. dunaparti tekerpályandvarán. 5. A m. á. v. keleti pályaudvarán. 6. A m. á. v. nyugati pályaudvarán. 7. A közraktárakban. 8. A bélgyárban. (IX, Szvetenay-u. 19. Kienast és Bäuerlein.) 9. A M. F. T. R. kikötőjében. 10. A D. G. T. teherhajók kikötőjénél. 11. a Bajor Llyod kikötőjénél. 12. A Délnémet kajó kikötőnél. 13. A in. á. v. józsefvárosi pályaudvarán. 14. A m. 4. v. Rákos rendező pályaudvarán. Állandó szemlebizottságok. A iii. á. v. ferenczvárosi pályaudvarán. A m. á. v. kelenföldi pályaudvarán. A m. á. v. Kőbánya-felsőpályaudvarán. A dunai raktárházaknál (IX, Timót-u. 1). X) Központi díj-és illetékkiszabási hivatal. (Lásd a székesfővárosi m. kir. pénzügyijazgatóságnál.) m) ffl. kir. állami szénbányászat. (H, fő-u. 1. — Tel. T 106-98.) L. a pénzügyminisztérium XV/b osztályánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom