Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Tttrvénysaékileg 568 Bejegyzett e zégek. László, bank bizományi üzlettulajdonos, YI, Vörös­marty-u. 34/6. Molnár M. és Társai, czégb. Molnár Mihály, gép-, olaj-, zsiradék-, zsák- és ponyvakereskedő, czégv. Molnár Mihályné, sz. Eusz Eegina, YI, Eévay-u. 14. Tel. T 129—54. U. Molnár Mihály, papirárú czikkek készitése és árusí­tása. czégb. Torda Molnár Mihály, YI, aradiu. 60, Molnár Miksa, czégb. Molnár Miksa, bőrkeztyü és bőr­árú kereskedő, YH, Eákóczy-u. 63. Molnár Mór, czégbirt. Molnár Mór, papir, diszműárú készítő és bizományos, nyomdai és könyvkötészeti gép, eszköz és anyag, papir diszműárú kis és nagy­keresk.. Czv. Molnár Endre, YI, Csengery-u. 6. Molnár Ottó, czégb. Molnár Ottó, czipőkeresk., YH, dohány-u. 66. Molnár E. Béla, oki. gépészmérnök, hites szabadalmi ügyvivő, szabadalmakat értékesítő vállalat, czégbej. Molnár Bichárd Gusztáv Béla, oki. gépészmérnök, hites szabadalmi ügyvivő üzlettulajdonos, YH, Bá­kóczi-út 11. Tel. J 314—81. Molnár Sámuel, Sámuel Molnár, czégb. Molnár Sámuel, gabona, termény- és takarmányügynökséggel és ezen czikkeknek fogyasztók és továbbárúsitók részére való bizománybani árúsitásával foglalk. iparüzlettulajd., YI, Petőfi-u. 4/6. Molnár Sándor, oki. építész és építőmester, czégb. Mol­nár Sándor, okleveles építész és építőmester, VH, Bá­kóczi-út 78. Tel. J 411—47. Molnár Sándor, termény és takarmány bizományos, czb. Molnár S., VHI, népszinház-u. 32. Molnár Tibor dr., czégb, dr. Molnár Tibor, értékpapir­kereskedő, I. Mártonhegyi-út 14. Tel. T 200-48. Molnár Viktor és Dezső, czógb. Molnár Dezső, bankbi­zományi üzlettulajdonos, V, Zoltán-u. 12. Molnár Vilmos, utóda Bónai Lajos, czégb. Eónai Lajos, orvosi mű- és kötszerész, VI, Károly-krt 28. Tel. L 911-84. Molnár Vilmosné és társa, társ. Molnár Vilmosné, szül. Weitzer Szidónia és Fuchs Zsigmond, csemege-, füs­tölthus- és baromfikereskedők. A czég egyedül Mol­nár Vilmosné, szül. Weitzner Szidónia társtag által képviseltetik és jegyeztetik, V, szabadság-tér 14. Molnár és Bauer, Molnár & Bauer, czégb. Molnár Ödön, hiteltudósitó üzlettulajdonos, VH, Izabella-utcza 34. Fiók: Berlin. Tel. J 328-47. Molnár és Galaschek Anna, társt. Molnár Lajas és Mol­nár Lajosné, úri- és női divat-, rövid-, szövött- és no­rinbergi árúkeresk. Önálló czégjegyzés, VI, Apponyi­tér 5. Tel. T 218-97. Molnár J. és társa, czégb. Molnár J. Jenő, mezőgazd. és ipari gépek és alkatrészek és műszaki czikkel kis nagykereskedő, czégv. Horovitz László, VHI, Baross­tér 4. Molnár és Kozma, betéti társaság, beltagjai: Kozma Gyula ós Moinár János, gyümölcs, zöldség, tejtermék, tojás, baromfi, csemege, fűszer és gyarmatárú keresk. Önálló czégj., Közp. IX .Vásárcsarnok. Tel. J 326—23. Molnár ós László, társ, Molnár József és László Mátyás, kocsikenőcsnek hideguton való előállitásával foglal­kozó üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, IH, Határ-u. 2. Molnár és Moser, Molnár & Moser, czégb. Bartha István gyógyszerész, gyógyárú- ós gyógyfüszerárú-kereskedő, IV, Petőfi Sándor-u. 11. Tel. T 225-66. Molnár és Pintér, Molnár & Pintér, czégb. Pintér Imre, technikai czikkekkel való keresk. Czégv. Pintér Tibor, V, Árpád-utcza 2. Tel. T 208—15. Molnár és Pláger, társt. Molnár Menyhért ós Pláger Jó­zsef, műszerész és műszaki czikkekkel kereskedők. Önálló czégjegyzés, VH, Bka-utcza 6. Dr. Molnár és Szegő, Dr. Molnár & Szegő, czégb. Szegő Sándor, technikai gépek, és elektrotechnikai czikkek­kel keresk. Czégv. Labincz Manó, VI, Vilmos császár­út 37. Tel. T 111-33. Molnár és társai, szállítmányozó betéti társaság, beit: Molnár József. Czv. Molnár Sándor és Szász Meny­hért, V, Kálmán-u. 12. Molnárok Lapja nyomda és kiadóvállalat, Jutassy Ödön, czégb. Jutassy Ödön, a «Molnárok Lapja» czimű lap kiadótulajdonosa és nyomdaüzlettulajdonos, czégv. Császár Ferencz, V, Csáky-utcza 12/a. Tel. T 266-66. Molnos Kovács Béla dr., czégb. dr. Molnos Kovács B., értékpapirkereskedő, VI, Vörösmarty-tér 3. Mona Lisa, művészeti, fényképészeti és festészeti válla­lat, Diskai, czégb. Diskai Sándor, IH, Zsigmond-u. 36. Tel. T 129-40. Monaszterly és Kuzmik utódai, czégb. ifj, Geszler József, nőidivatárú-keresk. IV, váczi u. 12. Mondlicht Bernátné, czégb. Mondlicht Bemátné, szül. Wolf Karolina, illatszer és pipereczikk keresk., VIII, kálvária-tér 14. Moneta, back és pénzváltó üzlet, Szász L., czb. Budai Miklós, bankbizományi, bizt. ügyletek kötésével és menetjegyiroda ügynökséggel foglalk. üzlettulajdonos, YH, Eákóczi-út 57. Tel. J 321—20. Móni Mihályné, czb. Móni Mihályné, szül. Varga Teréz, czipész-iparüzlettulajdonos, IV, váczi-u. 22. Monori Emil, czégb. Monori Emil, bankbizományi ipar­üzlettulajdonos, V, visegrádi-u. 40. Tel. L 986—10. Monostori Dezső, czégbejegyzés Monostori Dezső, bank- ós pénzváltóüzlettulajdonos, V, Lipót-körút 15. Tel. T 257—11. Monspart és Böhm 1. vas- és fémipari vállalat. Montag M. és fia, M. Montag & Shon, társt.. Montag Li­pót és Montag Adolf, terménykereskedők. Önálló czég­jegyzési joggal, V, nádor-u. 5. Tel. T 222—55. Montan Olajtársaság, Fridmann Testvérek, czégb. Frid­mann Farkas, olaj- zsiradék, fűszer és déligyümölcs­kereskedők, VIH, práter-u. 28. Tel. J 443—36. Montemurró Salvatore, czógb. Montemurró Salvatore, posztó szövet es textil keresk., czégv. Montemurró Yinoenzo és Piacente Cartó, YH, Bákóczi-út 72. Moori König Jenő, társt., Moori König Jenő és Eger Imre, bank és pénzváltó, szén, koksz, tűzifa, mész, tégla és egyéb épitési anyagok, bányászathoz szükséges esz­közök és segédanyagok, továbbá vas és egyéb mező­gazdasági czikkek kereskedésével foglalkozó üzlettulaj­donos, V, honvéd-u. 1. Tel. T 124—33. Moravetz Ignácz, czégb. Mo rav etz Ignácz, bankbizo­mányi iparüzlettulajdonos, VHI, vas-utcza 12. Morgenstern Gyula, czégb. Morgenstern Gyula, lókeres­kedő, VH, Murányi-u. 4. Morgenstern Sándor értékpapirügynöksóg és bizomány, czégb. Morgenstern Sándor értékpapír ügynöki és ér­tékpapirbizományi üzlettulajdonos, V, Wurm-u. 1. Morgenstern Zsigmond, czégb. Morgenstern Zsigmond, üvegmetszö-gyémántok foglalalásával való iparüzlet­tulajdonos, továbbá üvegmetszők és üvegárúk eladá­sával és ugyanezen árúkkal bizományi kereskedő, VH, Eákóczi-út 86. Tel. J 360—32. Móricz Miklós dr., könyvkiadó üzlettulajdonos, V, Pozsonyi-út 4/6. Morócz ós Tsa., társt. Morócz. Dániel és Mórócz Dániel­né, értékpapirkereskedők, Önálló czégj.. VH, akáczfa­utcza 65. Tel. J 343 -48. Móry János, czégb. Móry János, fűszer- és csemegeke­reskedő, VHI, üllői út 34. Tel. J 349-88. Morvay István, czégb. Morvay István, növényi ragasztó­szer készítő, czégv. Papp János, VH, Bákóczi-út 88. Morvái János és társa, társt. Morvái János és Neumann Jenő, ingatlan, lakás, üzlethelyiség, közvetitssével, foglalkozó üzlettulajdonosok. A czéget Morvái János, önállóan jegyzi, YH, kertész-utcza 16. Morvay Jenő ós társa, czégb. Movay Jenő, takarmány­kereskedő, IX, Szvetenay-u. 33. Morvái Józsefné özv., czógb. özv. Morvái Józsefné, szűcs ipari üzlettulajdonos. Czégv. Havas Arnold, TV, kigyó ' utcza 4 — 6. Morvái Miksa, czógb. Morvái Miksa, élőállat, mezőgaz­dasági termények és termékek, műszaki czikkek és mezőgazdasági gépek adásvételét közvetitő ügynök­ség, VH, Baross-u. 75. Tel. J 442—10. Mosbauer Kálmán, czégb. Mosbauer Kálmán, aranyozó iparüzlettulajdonos, I, fehérvári-út 88. Mosch Béla, czégb. Mosch Béla, fűszer-, bor-, csemege­és déligyümölcs és gyógyfűszerárúk ra ügynöki üzlet­tulajdonos, czégv. Mosch Béla ifj., YH, király-u. 99. Tel. J 456—98. Moskovits A. Miklós, bankbizományos, czb. Moskovits A. Miklós, V, Kálmán-u. 14. Moskovits D. Dezső, czégb. Moskovits Dávid Dezső, bor- és szeszesárúkkal bizományi és ügynökségi üzlet­tulajdonos, V, Kálmán-u. 14. Moskovits Béla, czégb. Moskovits Béla, szállító és elvá­moló, Vm, szeszgyár-u. 5. Moskovics Emil, technikai textiláruk és mechanikai he­vederszövőgyár, Emil Moskovits, Technische Textil­waren, mech. Gurtenweberei, czégb. Moskovits Emil, szövőipar és technikai textiláru keresk., czégv. Laufer József, VI, berlini tér 3. Tel. T 202—23. Moskovits J. Henrik, czégb. Moskovits Juda Henrik, fűszer- és gya rmatárú ügynöki és bizományi üzlettu­lajdonos, Vili, Bákóczi út 73. Moskovits I. Imre, bőrkereskedő, czógb. Moskovits Izidor Imre, bőr, bőrhulladék és czipészkellék keres­kedő, VH, István-út 28. Moskovics Jakab, Jakob Moskovics, czégb. Moskovics Jakab, papir, Írószer és norinbergi árúkkal kereskedő. Önálló czégjegyzés, VH, dob-u. 5. Moskovits Jenő Jakab, bankbizományos, czégb. Mosko­vits Jenő Jakab, bank- és értékpapirbizományi ipar­üzlettulajdonos, VH, alsóerdősor 3. Moskovits L. Miklós, czégb. Moskovits Lipót Miklós, őrlemények, termények, fűszer- és gyarmatárúk, élelmiszerek,továbbá szesz- és szeszesitalok, valamint bor bizományi vételével és eladásával foglalkozó üz­lettulajdonos, IX, vaskapu-u. 22. Tel. J 401—03. Moskovits Miksa, czég b. Moskovits Miksa, czipész ipar­üzlettulajdonos, VILI, kenyérmező-u. 5. Moskovits és Társa lásd Magyar általános czipőgyár. Moskovicz Elemér, czégb. Moskovicz Elemér, pipere, kozm. illatszer és fényképészeti, házt. czikk keresk., V, Vilmos császár-út 10. Tel. T205—25. Moskovitz B., czégb. Moskovitz Benjamin, bankbizomá­nyos, V, Zoltán-u. 10. Moskovitz József, czégb. Moskovitz József, bankbizomá­nyos, VH, Erzsébet-krt. 50. Moskovitz és Moskovitzné, társt. Moskovitz Sámuel és Moskovitz Efraimnó, szül Legman Berta. Czégvezető \ Moskovitz Lajos. Önálló czégjegyzés, VH, Barcsay­utcza 11. Mosonyi H., czégb. Mosonyi Hermann (Henrik), ipari gép és szerszámkereskedő, V, Klotild-u. 18. Mosonyi J.-nó stanczoló műhelye, czégb. Mosonyi Jakab Jenőné, szül. Hoffmann Janka, tömítőanyagokat ki­szabó (stancoló) üzlettulajdonos, V, visegrádi-u. 43. Mosonyi Jenő, Eugen Mosonyi, czégb. Mosonyi Jenő, vas-, aczél- és fémárú kereskedéssel é s ezek adásvéte­lét közvetitő ügynökséggel foglalkozó üzlettulajdonos, czégv. Spitzer Simon, VI, Teréz-körút 60. Tel. T 157—68. Mosonyi Margit, lásd Madame Marguerita alatt. Mosonyi Zsigmond, oki. mérnök, czégb. Mosonyi Zsig­mond, bányatermékek, nevezetesen: érez, fém, petró­leumtermékek, továbbá vegyianyagok, sók, savak, olajok, éterek, festék és aromakereskedő, V, sziget­utcza 38. Te!. L 960—62. Mosóporgyár Schlesinger Károly és társa, Waschpulver Fabrik, Carl Schlesinger & Co., czógb. Szász (előbb Schlesinger) Károly, mosóporkészitő gyári Iparüzlet­tulajdonos, VI, Huba-u. 9. Motin és Társa, beit. Motin Mihály, szerszám, szerszám­részek és alkatrészek gyártásával foglalkozó üzlettu­lajdonos. Önálló czégjegyzés, VI, Csengeri-u. 9. Motor-, automobil javítóműhely Hamburger és Cocron, társt. Hamburger Dezső és Cocron Jakab, gépkocsi • gyártásával és javításával foglalkozó üzlettulajdono­sok. Együttes czégjegyzés, VH, kerepesi út 28. Tel. ' J 293—30. Motor és gépgyár, Martos és Herz, azelőtt Heller és Herz, közk. társ., társt. Herz Andor és Martos Frigyes, önálló czégjegyzés, VH, Erzsébet királyné-út 87. Tel. J 396—22. Mouillard Testvérek, czégb. Mouillard Oszkár, mező­gazdasági czikkekkel és termékek közvetitósével ügy­nöki, gabona és terménybizományosi üzlettulajdonos. V, sas-u. 13. Mózes B. Manó, czégb. Mózes B. Manó, bor- és szesz­bizományi és ügynöki ipartulajdonos, VI, Vasváry Pál-u. 8. Mozi- és Filmvállalat, Upor és Fellner, hivatalosan: A m. kir. Honvédelmi ministerium hadsegélyző hivata­lának felügyelete alatt álló Mozi- és Filmvállalat Upor és Fellner, társt. Upor József, Fellner Gyula és Fell­ner Gyuláné, szül. Drexler Irén, filmkereskedők. A czéget a társtagok ketteje együttesen képviseli és jegyzi, úgy azonban, hogy az egyik aláiró mindenkor Upor József társtag kell hogy legyen, YH, Erzsébet­körút 27. Möller Dénes ós társa, Denis Möller & Comp., czégb. özv. Möller Dónesné, kereskedő, V, Zoltán-u. 6. Tel. T 239-18. Mönch Bichárd és társa, Bichard Mönch & Co., czégb. Mönch Bichárd, gépügynöks. üzlettulajdonos, V, Klo­tild-u. 4. Tel. T 272—24. Fiók: Nagykanizsa.; Mönnich Emil, Emil Mönnich, czégb. Mönnich Adolf Emil, órás, IX, Calvin-tér 8. Mössmer József, társt. ifj Mössner József és dr. JVIöss­mer Pál, vászon- és fehérnemükereskedők, Önálló czégjegyzés, czégv.dr. Mössmer Pálné, szül. Gallovich Emma és Girardi József, TV. Petőfi Sándor-u. 12. Tel. T 215-66. Mössmer József fiai, társt. dr. Mössmer Pál ós Mössmer József vászon- és fehérnemükereskedők. Önálló czég­jegyzés, VI, Petőfi Sándor-u. 2/4. Tel. T 209 -30. Mravkó József, czégbirt. özv. Mravkó Józsefné, puska­müves-üzlettulajd., IV, Károly-körút 9. Mráz Jenő, bankbizományos, czégb. Mráz Jenő, VIH, népszinház-u. 29. Mucznyák Károlyné, czégb. Mucznyák Károly Edéné, született Putzer Mária, vendéglői üzlettulajdonos, V. , vigadó-uteza 1—3. Tel. T 129—82. Muhr Árpád, czégb. Muhr Árpád, teherfuvarozással és szállítással foglalkozó üzlettulajdonos, V, pozsonyi­út 25. Muncsik Gyula, czégb. Muncsik Gyula, fűszer- és gyar­matárúkereskedő, VH, Kazinczy-u. 38. Mundus vegyitermék és füszerkereskedelmi társaság, Fleischner és Fürst, czf'gbirt. Fürst Ernő, fűszer-, csemege-, termény-, gyarmatárú, továbbá déligyümölcs és vegytermékárú kereskedő, VI, Andrássy-út 66. Münk A., czégb. Münk Ábrahám Artúr, fűszer-, élelmi­szer- és gyarmatárúkereskedéssel foglalkozó üzlet­tulajdonos, I, lágymányosi út 20. Münk Gábor, czégb. Münk Gábor (Gabiiéi), csokoládé-, ezukorka- és füszerárú ügvnökség, V, Csáky-utcza 7. Tel. T 127—31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom