Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek

Törvéxtyszókileg kékítő, lánghorzsa, anilinfesték, ultrainarin-festók, konzerváló szer, kályhafény por és sikpor hideg úton való előállításával foglalkozó üzlettulajdonos, VII, Bethlen-u. 33. Kozma Zsigmondné, 1. «Hunnia» vegyi termékek ke­reskedő. Kozma és B. Bak. Társt. ifj. Kozma Mihály ós B. Bak Bá­lint asztalosok és lakatosok. Együttes czégj. X, Kele­men-u. 23. Kozma és Steinfeld, társt. Kozma Pál, Szebeni Artúr és Steinfeld, Ernő, kézmű ós divatárú nagykereskedők. Együttes czégjegyzés, V, Wekerle Sándor-u. 18. Kozma és Vértes, társt. Kozma Andor, Vértes Elemér, Münk Mór és Münk Dezső, épitési anyagok, továbbá építkezési és konstrukcziós vasanyagok kereskedésé­vel foglalk. üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, V, visegrádi u. 38. Tel. L 905—54. ' Kozsei Mózes, czégb. Kozsei Mózes, női ruhaszabó üz­lettulajdonosok, IV, váczi-u. 23. Tel. T 252—33. Kőbányai gép- és vasszerkezeti műhely, Bisseliches M., czégb. Bisseliches Mózes, gépjavító- és vasszerkezeti munkálatok iparszerü űzési iparüzlettulajdonos, X, liget-u. 46. Tel. J. 358—25. Kőbányai lakatosműhely, Tavaszy és társai. Közk. társ. Társt. Tavaszy József, Schwenner János és Héber Lipót, cégv. Dános S. Kornél. Együttes czégjegyzés, V, Gergely-u 30. Kőbányai papirlemez és papirneműgyár Hoffmann Izidor, czégb. Hoffmann Izidor, X, Gergely-u. 47—49. Tel. J 342—51. Kőbányai vegyipar hordógyár, Sattler Pál, czégb. Sattler Pál, olaj- és zsiradék kereskedésével, valamint vegyé­szeti czikkek készítésével, árusításával és kádáripai­ral foglalkozó üzlettulajdonos, X, Korponai-u. 12. Tel. J 359-10. Kögel János, czégb. Kögel János, asztalos, Újpest, ősz­utcza 99. Kőhalmi Miklós, gyógyszerész, gyógyszertárak közvetitő ügynöki iparüzlettulajdonos, czégb. Kőhalmi Miklós, VIH, Bákóczi-út 29.Tel. J 304-90. Köhler István, fecskendő, szivattyú- és tűzoltó felsze­relés gyára (azelőtt «Geittner és Bausch» czég tulaj­dona), Stefan Köhler, Spritzen, Pumpen­u. Feuerwehr­ausrüstungs-Fabrik (vormals Eigenthum der Firma «Geittner & Bausch»), czégb. ifj. Köhler István, czégv. Köhler Istvánné, szül. Bausch Ilona, X, Korponai­ntcza 21. Tel. J 358—36. Köhler és Medvey, czégb. Medvey Lajos, villany és gép­ipari szerelők, czégvezető Medvey Lajosné, VI, Pod­maniczky-u. 63. Tel. L 988—91. Kökényessy Artúr, órtékpapirkereskedő, czégbirtokos Kökényessy Artúr, VI, nagymező-u. 11. Kölber és Tsa. betéti társaság, beltag: ifj. pátkai Kölber Jenő, órtékpapirkereskedő, IV, kecskeméti-u. 5. Kölbl Ágoston, August Kölbl, czégb. özv. Kölbl Frigyes Ágostné, kézmüárukereskedő, czégv. Forstner Károly, V, bálvány-utcza 5. Köller Oszkár, oki. gépészmérnök, czégb. Köller Oszkár, gőzkazán felszerelési technikai czikk, gőzszivattyú és gőzgép műszaki czikk ügynök, VI, Andrássy-út 89. Tel. T 221-50. König Adolf, ifj., Adolf König jr., czégb. König Adolf, ágy- és disztollkereskedő ós ágytolltisztitó gyáros, VI, király-u. 10. Tel. T 276—06. König Árpád, czégb. König Árpád, mezőgazd. termény és termékek kis és nagykeresk. fogl. üzlettulajdonos, V, visegrádi-u. 66. König Dávid ós Társa, társt. König Dávid és König Dá­vidné, szül. Tauszig Johanna^ teherfuvarozással fog­lalkozó üzlettulajdonosok. Ónálló czégjegyzés, VH, Egressy-u. 10. Tel. J 392—42. König Géza, bankbizományos, czégb. König Géza, bank­bizományi iparüzlettulajdonos, IV, váczi u. 71. König Gyula, Julius König, czégb. Sóváry Géza, ügy­nöki és bizományi üzlettulajdonos, czégv. Breuer Ár­min, V, Wekerle Sándor-u. 6. Tel. T 237—95. König Hermina, czégb. König Hermina, női kalap­készitő üzlettulajdonos, IV, párisi u. 3. König János, czégb. König János, műszaki üzem ter­vező, berendező és műszaki czikk kereskedő, IV, Ferencziek-tere 4. Tel. J 453—58. König Józsefné, lásd Hollandi női kalap divatterem. König Józsefné, czégb. König Józsefné, szül. Schlüssel­berg Jolán, urikalapkereskedés, V, nádor-u. 28. König Károly, czégb. König Károlv, bőröndös, H, Szász Károly-u. 2. König Károly József utóda, Karl Josef Königs Nachfol­ger, czégb. Székely Vilmos, bél- és terménykereskedő, H, lövőház-u. 7. Tel. T 136-24. König Lajos és fia, Ludwig König und Sohn, társt. Kö­nig Lajos és König Jenő, aranyműves- és ékszerész iparüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IV, eskü­út 6. Tel. T 122—06. König L ip ót, czégb. König Lipót, gyümölcskereskeres­kedő, IX, Közp. vásárcsarnok. König Mihály, bank- és tőzsdebizományos czég, ozégb. 54« Bejegyzett König Mihály, bank- és tőzsdebizományi üzlettulaj­donos. Czégv. König Sándor, IV, Irányi u. 21. König Sámuel, társt. özv. König Sámuelné, kiskorú König Teréz és Béla, kereskedők. VI, Jókai-u. 36. König S. Sándor, czégb. König Sándor Salamon), mell­füző készitő, V, Lipót-krt. König Vilmos, Wilhelm König, ozégb. König Vilmos, kézműárú nagykereskedő, IX, Bakáts-tér 2. König és Bayer, társt. König Ábrahám Emánuel, Darvay Ágoston és Bayer Béla, fotoczinkrografia iparüzlettu­laj donoBok. A czéget a társtagok König Ábrahám Emá­nuellel együttesen jegyzik. VH, Wesselényi-u. 54. Tel. J 359—91. Königné és Schiller, társt. König Józsefné, szül. Schlüs­selberg Jolán és Schiller István, női kal ap és kalap­kellék árú kereskedők. Önálló czégjegyzés,VHI, József ­körút 13. Königsberg elektromotorgyár, czégb. Königsberg Ár­min, villanyszerelő, elektromotor, transformátor és villamossági készülék gyártó iparüzlettulajdonos. Czégv, Königsberg József, VI, röppentyü-u. 53, Tel. L 913—30. Königsberg Gyula, czégb. Königsberg Gyula, uj és hasz­nált gép és alkatrész kereskedő, VHI, üllői-út 14. Tel. J 403 - 94. Königsberg Mandl és társa. Közk. társ. Társt. Königs­berg Géza, Mandl Zsigmond és Cohen Bafael, bőr­anyag, bőrönd és bőrdíszműkereskedők. Önálló czég­jegyzés. VI, Bévay-u. 22. Königsberg S. és tsa. szállítók, czb. Königsberg Sándor, V, nádor-u. 17. Königsberger Ábris dr., czégb. dr. Königsberger Ábris, órtékpapirkereskedő, VI, Podmaniczky-u. 31. Königseder Zsigmond, 1. Eeformatio speciális látszeró­szeti intézet. Königsfeld Tivadar, Theodor Königsfeld, czégb. Königs­feld Tivadar, értékpapír adás-vételét közvetitő tőzsde­bizományi üzlettulajdonos, VH, dob-u. 16. Könyv és hírlapárusító vállalat Volvovits Dezső, ozégb. Volvovits Dezső, könyv és papirkeresk., VIH, József­kőrút 9. Königsfeld és Borok, társt. Königsfeld Tivadar és Borok István, értékpapír kereskedők. Önálló czégjegy., VILI, Báross-u. 21. Königstädter és Tsa, betéti társaság, f. sz. a. Felszá­moló Königstädter, Albert Béla, értékpapír keresk., VI, Andrássy-út 102. Königstein Andor, czégb. Königstein Andor, bankbizo­mányos, VI, Kazár-u. 10. Königstein Imre és társa, társt. Königstein Imre és Mu­rányi Béla, keztyüáru kereskedők, együttes czégjegy­zés, IV, Petőfi Sándor-u. 7. Königstein N. és Társai, társt. Königstein Tivadar, Königstein Tivadarné és dr. Angyal Ferenczné, keztyü kereskedők, együttes czégjegyzés,IV, Petőfi Sándor-u. 3. Tel. T 114—09. Köpeczi Bocz István, czégb. Köpeczi Bocz István mé­száros iparüzlettulajdonos, IX, Közvágóhíd. Körmendy Ferencz, autogenhegesztő és vágó berende­zési vállalat, czégb. Körmendy Ferencz, légszesz- és vízvezeték-szereléssel és autogenhegesztéssel foglal­kozó üzlettulajdonos, VH, dob-u. 101. Körmendi testvérek. Társt. Körmendi Antal és Körmendi János géplakatosok. Czégv. Papp Sándor. Együttes czégj. I. koronaőr-u. 8. Korner Vilmos és Tsa, társt. Korner Vümos és Korner Arnold, gőz-, viz- és légszeszszerelvényi czikkekkel kereskedők. Á czég képviseletére és jegyzésére a társ­tulajdonos egyformán jogosultak, V, Géza-u. 1. Tel. T 244—11. Korner és Laufer, czégb. Korner Jenő, metszet (klisé) készítők, V, Vilmos császár-út 64. Tel. T 297—29. Korner Jenő dr., czégb. dr. Korner Jenő, bank és pénz­váltó üzlettulajdonos, VH, Bózsa-u. 67. Tel. T 121—68. Körner Zsigmond, társt. Korner Zsigmond és Szilágyi Áron, értékpapirkereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, Gróf Zichy Jenő-u. 35. Körösi Dezső, czégb. Körösi Dezső, papírkereskedő, VI, Teréz-körút 25. Körösi Sándor, asztalosárúgyár, czégb. Körösi Sándor, asztalos, czégv. Kellermann László, VI, lőcsei-út 81-83. Körösy József, czégb. Körösy József, vas és szerszám kis és nagykeresk. VH, Wesselényi-u. 71. Tel. J 383-66. Kőrössy László, czégb. Kőrössy László, zöldség-,főzelék-, gyümölcs- és déligyümölcskereskedéssel és mező­gazdasági termékek kereskedésével foglalkozó üzlet­tulajdonos, IV, Deák-tér 3. Körösy Béla, czégb. Körösy Béla, Lancia olasz autó gyár képviselője, Cégv. Takács Győző, TV, Váczi-u. 1. Iiössler Norbert, borkereskedő, czégb. Kössler Norbert, borkereskedő, VH, kerepesi út 30. Tel. J 339-30. Köstenbaum József, czégb. Köstenbaum József, fűszer-, gyarmatárú, czukorlca- és anyagárú ügynökségi és bi­zományi üzlettulajdonos, VH, akáczfa-u. 45. Kőszeg Henrik utóda Fleischmann Emilés társa, czégb. Fleischmann Emil, hímzések és hímzett tárgyak el­czégek. adásával foglalkozó üzlettulajdonos, JtV, gr. Áppónyi­tér 5. Tel. T 152—19. Kőszeg Zsigmond, czégb. Kőszeg Zsigmond, kozm. és házt. czikk, illatszer, diszmű és aczélárúkeresk.,IV, Petőfi Sándor-u. 14/16. Tel. T 102-20. Kőszegi H., czégb. Kőszegi Zsigmond (Simon),művirág-, disztoll-, kalap- és egyéb női dísztárgyak eladásával foglalkozó iparüzlettulajdonos, TV, gr. Apponyi-tér 5. Tel. T 248—09. Kőszeghy József és fia,társt.Kőszeghy József és Kőszeghy Béla, szücsüzlettulajdonosok. Önálló czégjegyzés, IV, Veres Pálné-u. 12. Tel. J 451—48. Kőszegi R„ czégb . K őszegi Eóza, keztyű-, szövött- és divatárúkeresk., VHI, Bákóczí-út 9. Tel. J 420—72. Kőszegi és Tsa., czégb. Kőszegi Bezső, bankbizományos, VI, Liszt Ferencz-tér 14. Kőszegi Bezsőné özv., czégb. özv. Kőszegi Bezsőnó, könyvkötészet és vonalozó keresk, VI, Próféta-u. 6. Köstler Henrik, czégb. Köstler Henrik, posztó- és bélés­árúkkal ügynöki és bizományi és posztókereskedő üz­lettulajdonos, IV, Kossuth Lajos-u. 13. Kösztler J., czégb. Kösztler Jónás, festék-, lakk-, ken­cze-, olaj- és vegyitermék-kereskedő, VI, szív-u. 18. Köstler Eóbert, czégb. Köstler Eóbert, textil-, rövid-, kötött- és szövöttárú ügynöki üzlettulajdonos, VH, Wesselényi-u. 4. Tel. J 424—39. Kötöttárú bérkikészitő iparvállalat, Kwartin Bernát, Strickwaaren Lohn-Ausrüstungs Industrie-Unterneh­mung, Bernhard Kwartin, czégb. Kwartin Bernát, ha­risnya kikészítésével foglalkozó üzlettulajdonos, Hl, Lajos-u. 123. Kőváry Ármin, 1. Bank- és váltóüzlet. Kővári és Goldberger, vendéglősök, társt. Köváry Sándor és Goldberger Móricz, Együttes cégjegyzés VH, Aréna-út 80. Kővári Gyula, czégb. Kővári Gyula, értékpapirkeresk. IV, Váczi-u. 23. Köves Béla, czégb. Köves Béla mezőgazdasági termény­ós árúbizományi és ügynöki üzlettulajdonos, V, Csáky­utcza 49. Tel. L 904—97. Köves Lőrincz, czégb. Köves Lipót, műszaki czikkek ós vaskereskedelmi czikkek ügynöksége, bizománya és kereskedése, V, Klotild-u. 22. Köves Miklós és társa Betéti tarsaság, Beltag Kovács Miklós ipari gépek, fűszer, gyarmatárú és cukrász­ipari nyersterménybizományos és keresk. Czégv. Büttehen Vilmos, V, sas-u. 27. Tel. T 135—15. Köves Tivadar, 1. «Perrum». Köves és Társa, társt. Köves Lipót és Mittelmann Már­ton, motor- és malom-berendezési czikkekkel keres­kedők. Önálló czégjegyzés, VIH, népszinház-u. 16. Kövesi Armin, építkezési és gazdas. faeszközök, VH, Erzsébet-körút 21. Tel. J 421-79. Kövesi Béla, czégb. Kövesi Béla, úri- és női divat- és pipereczikkekkel kereskedő, IX, üllői út 89/c. Tel. J 306—27. Kövesi Ferenczné, 1. Szegedi tarhonya és tésztaipar. Kövesi Ignácz, czégb. Kövesi Ignácz, bankbizományos, VI, Hajós-u. 16-18. Kövesi Jenő, czégb. Kövesi Jenő, czipő- és czipőkellók (sámfa, fűző stb.) kereskedésével foglalkozó üzlettulaj­donos, VH, Eákóczi-út 8. Tel. J 374-41. Kövesi Lajos, czégbejegyzés Kövesi Lajos, diszmüárú, selyem-, csipke-, szalag- és czérnakereskedő, VH, király-u. 86. Kövesi M. Marczell, M. Marcell Kövesi, czégb. Kövesi Móricz (a közéletben Marczell), bőrnek mint bizományi árúnak kizárólag fogyasztók részére való eladásával foglalkozó üzlettulajdonos, VI, Lázár-u. 14. Kövesi S., czégb. Kövesi Salamon, mindennemű bútor, szőnyeg, csillár, lakberendezésül szolgáló lámpa, min­dennemű tükörüveg, mindennemű üveg- és porczellán árú, valamint konyhaberendezési czikkek, továbbá festmények, szobrok, képek, münyomatok, keretek, keretléczek és egyéb aranyozott árúk és műtárgyak fá­ból, fémből, papírból és bőrből készült játék-, rövid­és díszműárúkereskedéssel és árúsitással foglalkozó üzlettulajdonos, IX, üllői út 11—13. Kövesi és társai, selyem, szövet és divatárúkereskedők. Czégb. Kohn Soma, IV, Kristóf-tér 8. Tel. T 299-59. Kovács Sándor, 1. Berlini czipőárúház. Kovjanic István, 1. Szerb, Horvát, Slovén, kir. keres­kedelmi megbízott. Közép-Duna lapkiadóvállalat, Károlyi, czégb. Károlyi Albert, lapkiadással, hiteltudósitással, valamint hir­detések közvetítésével foglalkozó üzlettulajdonos, V, Klotild-u. 16. Tel. T 219—43. Közigazgatási Közlöny irodalmi és nyomdai vállalat Guttenstein Arthur, czégb. Guttenstein Arthur nyom­dai üzlettulajdonos. Czégv. Schulhof Károly, VH, Ist­ván-út 41-43. Tel. T 159-19. Központi filmkölcsönző vállalat, Gans Dávid, czégb. Gans Dávid fllmkereskedéssel és kölcsönzéssel foglal­kozó üzlettulajd,. VH, szövetség-u. 5/7. Központi kereskedelmi társaság, vegyi és műszaki czik­kek részére korlátolt felelőséggel magyarországi fiókja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom