Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

1. rész - B) - h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Ipar és kereskedelem. Ferencz. — Alelnökök: Csernek Pál és Antony Ru­dolf. — Pénztáros : Saffer Ferencz. — Jegyző: Győr­birő István. — Hiv. órák : hétköznap d. u. 3—6-ig. Könyvkötők, szíjgyártók, nyergesek, bőröndösök, bőrdíszművesek, keztyüsök, kötszerészek, do­bozkészitők. tokkészitők, diszműkészitők, os­torkészítők és tímárok ipartestülete, bpesti: IV, kecskeméti utcza 2. — Tel. J 404—63. — Ipar. hat. biztos : dr. Szekeres Róbert. — Elnök : Fische­Lajos. — I. alelnök : Kató Dániel, n. alelnök: Mayer Rezső. — Jegyző : Szirt Sándor. — Hivatalos órákr szombat kivételével d. u. 4—7-ig. Kötszövők ipartestülete. VH, Paulay Ede-u. 52. ­Elnök: Biró Dezső. — Jegyző : Kiss László. — Hiv. órák: 5-7. Kövezőmesterek ipartestülete. V, Tükör-u. 5. — Tel. T 120—40. — Elnök: Schäffer Károly. — Jegyző : Jakab Imre. Lakatos, puskaműves, késes, reszelővágó, láncz­kovács, sarkantyús, csattos, szerkovács és kaszaműves, műszerész és köszörűs ipartestü­let, budapesti. VH, nyár-u. 6. Tel. J 425—77. — Elnök: Sajó János. — Alelnökök: Haverland Antal és Polgár Károly. — Pénztáros : Jablonszky Gyula. — Titkár : dr. Herodek József. Mészáros ipartestület. IX, mester-u. 4—6. — Tel.' J 322—75. — Iparhatósági biztos : dr. Kleiner Arthur. — Elnök: Varga József. — Alelnök: Pathó István. — Péntáros : Kollár Gábor. — Jegyző : Végh Gyula. — Számvivők: Nieberl Ferencz, Cseh Lajos, Gronilo­vits István. — Hivatalos órák: hétközn. d.U. 4—6-ig. Mü, aranyhimzők és azsurozók ipartestülete. IV, Kristóf-tér 2. — Elnök : Lilienthal Jakab. — Jegyző : Löwy Zsigmond. Női divatkalap készítők ipartestülete. IV, Váczi­utcza 22. — Elnök : Virányi Imre. — Jegyző : dr. Fáth Ferencz. 256 Női fodrászok ipartestülete. Vin, József-krt 9. — Elnök: Vágó Viktor. — Jegyző : Hódy Imre. Nőiruhakészitő (mellfűzőkészitő) ipartestület. IV, Veres Pálné-u. 22. — Tel. J 453—81. — Iparhatósági biztos : dr. Hamvassy István. — Elnök: Fiklóczky János. — Alelnökök: Almássy Antal, Bencsó József, Német István. — Jegyző: Biró László. — Pénztáros : Balassa Ernő. — Ügyész: dr. Dóczi Sámuel. — Hiv. talos órák: minden hétköznap d. u. 5 -7-ig. — In­gyenes munkaközvetítés d. e. 8—10-ig. Órás ipartestület. VH, Károly-krt 3. — Tel. J 352- 00. — Iparhatósági biztos : dr. Ecséry László. — Elnök: Singer Adolf. — Alelnök : Schwarcz Adolf. — Ügyész: dr. Ecséry László. — Pénztáros : Guttmann Lajos. — Titkár-jegyző: Fonay Jenő. — Hivatalos órák : min­den hétköznapon d. u. V26—V8-ig, szombaton d. u. 3—5-ig. Sokszorosító, gipsz, terracotta faszobrász és fa­metsző ipartestülete. VII, nyár-u. 6. — Elnök: Rákos Manó. — Titkár: dr. Herodek József. Sokszorosító ipartestület. V, Alkotmány-u. 12. — Tel. L 921 — 19. — Elnök: Kertész Árpád korm. főtan. Ügvv.-elnök: Kellner Albert. —Titkár: Lehner Rezső. Sütők ipartestülete, Budapest székesfővárosi.VH, hársfa-u. 21. — Tel. J 424—78. — Iparhatósági biz­tos : Bärtl Tivadar. — Elnök: Deutsch Mór. — Al­elnökök: Holndonner Ferencz és Trutzl Adolf — Pénztáros : Riemer Bernát. — Főjegyző: Márkly Géza. — Jegyző : Siska Károly. — Ügyész : dr. Dóczi Sámuel. Szállodások és vendéglősök ipartestülete. V, Fe­rencz József-tér 5. (Gresham-pal.). — Tel. T123—12. — Elnök: Keszey Vincze. — Alelnökök: Malosik Fe­rencz, Palkovics Ede, Bandi Ferencz. — Főtitkár: Walter Károly. — Pénztáros : Potzmann Mátyás. — Ügyész: dr. Molnár Sz. Dezső. — Számvizsgálók: Dénes Márton, Hoffmann János, Kommer Ferencz, Közlekedés. Marencich Ottó, Pósch Mihály. — Hiv. órák: vasár­nap és ünnepnapok kivételével naponta 9—2-ig. Szobafestő, czimfestő, mázoló, aranyozó és fé­nyező ipartestület. VH, Wesselényi-u. 73. — Tel. J 346—15. — Iparhat. biztos: Balázsovich Zoltán.— Elnök: Lovász Gyula. — Alelnökök : Kovács Károly, Somló Bernát, Garay Nándor. — Pénztáros : Wohl­muth Gusztáv. — Gazda: Somló Bernát. — Jegyző : Lowetinszky János. — Segédjegyző : Biró Imre. — Hiv. órák: hétköznapokon d. u. 5—7-ig. Tetőfedő, kályhás és kútcsináló ipartestület, budapesti. IX, Bakáts-tér 2. — Iparhat. biztos : dr. Horváth László. — Elnök : Tomschay József. — Fő­jegyző : Molecz Lajos. — Hiv. órák: hétfő és péntek d. u. 5—7 óra közt. Vegyes ipartestület, szűcs, sapkás, kalapos, hangszerkészítő, vésnök, kötélgyártó, kelme-, fonálfestő és vegytisztitó, fésűs, szappanos és gyertyamártó, tajt- és pipafaragó, szita-, rosta­és sodronyfonatkészitő, nap- és esernyőkészitő IV.—X. ker. ipartestület. VHI, vas-u. 15/a. Tel. J 355—41. —Iparhatósági biztos : Kovácsházi Vilmos. — Elnök: Filszeher Zsigmond. — Alelnök: Fáhn Sán­dor. — Főjegyző: dr. Kégl Elemér. — Titkár : Godán István. — Pénztáros: Kokesch Sándor. — Jegyző: Ferenczy László. — Számvizsgálók: Kiss Gyula. Schunda Károly, Schmalbach Henrik. — Hiv. órák : héthöznapokon délután 5—8-ig. Villanyfelszerelők, műszerészek és látszerészek ipartestülete. VII, Wesselónyi-utcza 59. — Tel. J 341—34. — Iparhatósági biztos : dr. Kiss Ferencz. — Elnök : Dembitz Gyula. — Alelnökök: Sebők János, Neubauer Emil, Messinger Adolf, Fehér Ferencz, Félix Aladár. — Pénztáros : Zwillinger Miksa. — Tit­kár : Bérczy Endre. — Jegyző: Pikler J. Gyula. — Ügyész : dr. Krantz Károly. — Hiv. órák : hétfő, szerda, péntek 5—7. a) Országos közlekedési bizottság 256. lapon. b) Országos automobil-szakértő bi­zottság.. 256. « c) M. kir. tengerészeti hivatal... 256. « d) M. kir. vasúti és hajózási főfel­ügyelőség ... ... ... ... 256. « VI. Közlekedés. e) Vasúti miniszteri biztosok 256. lapon. f) Budapesti állami hidak miniszteri megbízottja „. ... ... ... 257. « g) M. kir. állami autóüzem... ... 257. « h) M. kir. áll. kocsi- és lószerszám­javitó-műhely ... ... 257. « i) M, kir. révfőkapitányság ... 257. lapon. j) M. kir. révkapitányság ... .. 257, « kJ Vasutak ... ___ .. 257. « l) Hajózás —_ ... ... _. 263. « m) Légiforgalom ... ... ... ... 264. « a) Országos közlekedési bizottság. Elnök: a m. kir. kereskedelemügyi miniszter. Elnökhelyettes : dr. Dezseöwffy Aurél, államtitkár. Titkár: dr. Müller Miklós, máv. titkár. Tagok: Am. kir. belügymin. kijelölése alapján: dr. Tersztyánszky Jenő, min. osztálytan. A m. kir. pénzügymin. kijelölése alapján : dr. Jakab Oszkár, h. államtitkár. A m. kir. földmiv. min. kijelölése alapján : dr. Gally Kálmán, h. államtitk. Az igazságügymin. kijelölése alapján : dr. Séthy An­tal, államtitkár. Á honvédelmi min. kijelölése alapján: Dalnoki Kováts Gyula tanácsnok. A miniszterelnökség kijelölése alapján: gr, Andrássy Sándor, Beöthy László, ny. miniszter. Dr. Barthos Andor, Becsey Antal, Buday Dezső, dr. dr. Buday Péla ny. államtitkár, dr. Görgey István, gr. Hadik János, dr. Halászy László ny. min. tan., br. Har­kányi János, Horváth Károly, ny. h. államtitk. br. Kornfeld Móricz, dr. Koos Mihály, ny. államtitk, Mándy Lajos, ny. min. tan., dr. Marschall Ferencz, Mátray Elemér, ny. h. államtitk, dr. Neumann Károly, dr. Platthy György, Sándor Pál, Szentgály Antal, br. Szterényi József, Temesváry Imre, Tolnay Kornél, Zelovich Kornél. b) Országos automobilszakértő bizottság. (1, Műegyetem. Tel. J 383—50.) Működése kiterjed: Budapest székesfőváros területére éa a budapesti szakértői kerületre (Jász-Nagykun-Szol­nok vm., Esztergom, Hont és Nógrád csonka vármegyék, továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyóből az alsó­dabasi aszódi, váci- és nagykátai járások, valamint Vac, Czegléd, Nagykőrös, Szentendre és Újpest r. t. városok). Elnök: Schimanek Emil, müegyet. ny. r. tanár. Tagok: Cimponeriu Dénes, p. t. műszaki főigazgató, Feyér Gyula min. tan., Hermann Miksa, müegyet. ny. r. tanár, Kricsfalusy Mihály, h. államtitkár, Laner Kor­nél, vasúti és hajózási főfelügyelő, Leitner Jenő, műegy. tanár, Madarász Viktor, máv. főfelügyelő, Markhót Jenő, min. tan., Rohrmann István, vasúti és hajózási főfel­ügyelő, Schiffer Ottmár, posta műszaki igazgató, Söpkéz Sándor, müegyet. ny. r, tanár, Szabó Lajos, min. tan., Szalágyi Egyed, min. tan., Vináry Ervin min. oszt. tan. Jegyző: Maiéter Jenő, máv. főmérnök. c) M. kir. tengerészeti hivatal. (n, fő-u. 6.) Főnök : Jordán Dezső, főfelügyelő. d) II. kir. vasúti és hajózási fő­felügyelőség. (H, lánczhíd-u. 3. — Tel. T 245—15.) Kereskedelemügyi minisztérium. Főnök : Dalmady Ödön, min. tan. I. Vasúti osztály. Ügyosztályvezető: Hieronymi Pál, miniszteri ta­nácsos cz. Vasúti és hajózási főfelügyelők: Szalágyi Egyed min. tan. cz. és jeli., Rohrmann István, Ghyczy Aurél, Láner Kornél, dr. Ősz Lajos. Vasúti és hajózási felügyelők: Khudy Tihamér, Kintzig Ferencz, Tichy Géza, Bánhegyi István, Stoll Károly, dr. Alszeghy Béla. Beosztva: dr. Valló Viktor, máv. felügyelő. II. Hajózási osztály. Ügyosztályvezető: Jordán Dezső, vas. és haj. fő­felügyelő. Vasúti és hajózási felügyelő: Heller René, Lothár. Vasúti és hajózási biztosok: Neugebauer Viktor, felügy. cz., Kormoss István, felügy. cz. A m, kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség segédhivatala : Vezető: Bálint István, min. írodafőtiszt, igazg. cz. e) Vasúti miniszteri biztosok. Kassa—oderbergi vasútnál: dr. Valkay Bertalan, min. oszt.-tan. Győr—Sopron éberfurti vasútnál: dr. Ladányi Dezső, min. oszt.-tan. Pécs—barcsi vasútnál: dr. Kövér Kálmán, min. tan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom