Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - E) KISPEST - II. Hatóságok. Hivatalok. Egyházak. Iskolák. Hírlapok. Pénzintézetek. Ügyvédek. Orvosok. Gyógyszertárak. Egyletek

Hatóságok. Kispest. 959 Kispest. Hatóságok, t » II. Hatóságok. Hivatalok. Egyházak. Iskolák. Hírlapok. Pénzintézetek. Ügyvédek. Orvosok. Gyógyszertárak. Egyletek. A) Hatóságok. Hivatalok. Magy. kir. állampénztár. (Kossuth Lajos-u. 11.) Főnök: Ondrasek Antal főtanácsos. Ellenőr: Szabó Imre tanácsos. Beosztva: Kuthy György, tanácsos, Ács József taná­csos, Babinetz Tivadar tanácsos. A központi járási szolgabiróság. (Budapest, IV, Semmelweis-u. 6. I.) Vezető: Némethy Jenő, főszolgabíró. Előadók: kisfaludi Révész Béla, dr., tb. főszolgabíró; Egedy Kálmán, dr., szolgabíró; abafalvai és felső­lehotai Abaffy Miklós, dr., szolgabíró, daróczi Ujlaky Sándor, dr., közig. gyak. tb. szolgabíró; Karacsay Miklós, közig. gyak. tb. szolgabíró. Tiszti orvos: Surjánszky Ferencz, dr., Állatorvos: Kaufmann Zsigmond. Irodatisztek: Bán József, Szabó Viktor, Herneczki Jánosné. Kispest r. t. város. (Városháza, Árpád-u. 10. ^ Polgármester: Válya Gyula, dr. Tanácsi I. (elnöki) ügyosztály: Brandtner Pál főjegyző, polgármester h. Tanácsi II. (közigazgatási) ügyosztály: Skultéty Rezső, tanácsnok. Anyakönyvvezető: Makav István. Tanácsi III. (gazd. és pénzügyi) osztály: Monda Sán­dor, tanácsnok. Pénztárnok: Már Lajos. Állategészségügyi hivatal: Halbich Károly, állat­orvos. Tanácsi IV. (munkavédelmi és népjóléti) ügyosztály: Horváth Ede, tanácsnok. Tanácsi V. (adó) ügyosztály: Ragályi Géza, tanácsn. — VI. (közjavadalmi) ügyosztály: Molnár József, tan. — vn. (műszaki) ügyosztály: Hollop János tanácsn. Számvevőség: Korényi Géza, főszámvevő. Ügyész: Rózsa Lajos, dr., főügyész. Közegészségügyi hivatal: Nagy "Károly, dr., m. kir. egészségügyi tanácsos. Tiszti orvosok: Edelmann József, Pittner László, Varjú Kálmán, Borzsák Endre. Fogyasztási adóhivatal: Bottlik Mihály, hivatalvezető. Forgalmi adóhivatal: Karjavszky István, áll. megb. főnök. M. kir. államrendőrség kispesti ker. kapitánysága. (Sárkány-u. 29. — Tel. 156—28.) Vezető: Zólyomi Lajos r. főtanácsos. Helyettes: í)ubravitzky Imre dr., rendőrtanácsos. Előadók: Nagy József dr., Molnár József dr., Paál Ándor dr., Juhász József dr., Kubinyi László dr. Orvosok: Szutrély Barna dr,, orv.-tanácsos; Séthy Ernő dr., r. orvos. Segédhivatalvezető: Tormássy Imre, igazgató. Osztályparancsnokság: Bertics József dr., r. felügyelő, parancsnok. Beosztva: Szelák János, r. s. felügvelő. 99. SZ. őrszoba: Sárkány-u. 29. Tel. 155—99. 100. SZ. Őrszoba: Sárkány-u. 29. 101. sz. őrszoba: Fő-u. 16. Tel. 156—19. 111. sz. őrszoba: Szeméttelep. Tel. 156 —93. A 98. és 110. SZ. Őrszobák Pestszentlőrinczen vannak (1. ott). Lovasrendőrség: Bercsényi-u. 18. Tel. 156—29. M. kir. I. számú posta, távírda és távbeszélő hivatal. ( Eggert-iw 54.) Vezető: Tóth Jenő, kir. postamester. II. számú postahivatal. (Thököly-út 17.) Vezető: Saári Péterné, özv., kir. postamesternő. Kiadó: Chován Erzsébet, Füves Irén. III. számú postahivatal. (Sárközy Pál-u. 56.) Postamesternő: Eberhard Györgyné. M. kir. Wekerle állami munkástelep. a) Építésvezetősége. (Sárkány-u. 7. — Tel. J 90—23.) Vezető: Lukács József, dr., min. tanácsos. Helyettes: Pándy József számv. főtanácsos. Mérnök: Komjáthy Sándor és Simon Dezső müsz. fő­tanácsosok. b) Gondnoksága. Gondnok: Mozer Gyula. Helyettes: Czégényi József intéző. Építész: Zsidy Béla. Vízmüvek üzemvezetője: Brúz Vilmos. Pénztáros: Vidra Lajos müsz. főtanácsos. Általános ipartestület. (Kisfaludy-u. 10.) Iparhatóság! biztos: Monda Sándor. Elnök: Taigisszer Lajos. Marhavágóhid. (Rózsa-u. 96.) Lóvágóhid. (Vas Gereben-u.) Kispesti önkéntes tűzoltó testület. (Bellaágh Imre-u. 10. — Tel. J 413—95.) Elnök: Herein Károly. Parancsnok: Zamkó Antal. Alparaucsnok és titkár: Már Lajos. Mentőállomás. (A községházán.) B) Egyházak. Róm. kath. egyházközség. (Templom : a templom-téren.) Kápolna: Hungária-út 28., tornateremben. Plébánia: Templom-tér. Plébános: Merva Imre. Káplánok: Kiss Géza, Herczegh János, dr., Áldozár: Pohl János ny. áld. pap. Egyháztanács: Templom-tér. Elnök: Válya Gyula, dr. Pénztáros: Hopphaus Faust Sándor. Jegyző: Haber Ernő. Református egyház. (Templom : a templom-téren.) Lelkészi hivatal: Fő-u. 29. Lelkész: Fábián Dénes. Presbitérium. Elnök: Fábián Dénes. FŐgondnok: Zöld Sándor. Ág. hitv. evangélikus egyház. (Templom : a templom-téren.) Lelkészi hivatal: Nagy Sándor-u. 29. Lelkész: Máté Károly. Felügyelő: Mooser Gyula. Pénztáros: L. Eördögh Károly orgonista. Jegyző: Maszny Sámuel, Adorján Márton. Zsidó hitközség. (Templom és hitközségi hivatal: Petőfi-u. 51.) Rabbi: Bande Zoltán, dr.. Elnök: Edelmann József, dr. Alelnök: Reiner Márk. Jegyző: Boddog Jakab. Ügyész: Herczeg Ernő, dr. Pénztáros: Heisler Dezső. Chewra Kadisa (szent egylet). Elnök: Fischhof Henrik. Baptista hitközség. (Templom : Kisfaludy-u. 22.) Vezető előljáró: Gsopják Attila, prédikátor. C) Iskolák. Tankerületi kir. főigazgatóság: Budapesten. Kir. tanfelügyelőség: Budapest, V, nádor-u. 22. Kispest belterületi állami elemi iskolagondnokság. (Petőfi-u. 44.) Elnök: Merva Imre, róm. kath. plébános. Alelnök: Gollovitz Győző. Gondnok: Szarvas Ede, igazgató. Jegyző: Kovács László. Kispest Wekerle-munkástelepi állami elemi iskola­gondnokság. (Pannónia-út 12.) Elnök: Győri Ottmár, müsz. főtanácsos. Gondnok: Borbély Károly, igazgató. Jegyző: Radvánszky László, igazgató. Kispesti áll. Deák Ferencz reálgimnázium. (Kossuth-tér.) _ izgató: Resch Aurél. Tanárok: Dörner István, Fodor Árpád, Gardenecker György, Gál Kálmán, Hruska Karoly, Kiss Gyula, Kiss László, Kosztolányi Gusztáv, Kronstein Béla, Radnay Béla dr.. Regős József, Rétvay János dr., Somogyi Ferencz, Szűcs Árpád, Turek Ferencz dr., Veres Pál dr., Zipser Sándor, Zöldi Mihály. Hitoktatók: Bande Zoltán dr., izr.; Drenyovszky János, evang.; Kun Adalbert dr., ev. ref.; Szabó István r. kath. Magy. kir. áll. polg. fiúiskola. (Kossuth-tér.) Igazgató: Reöthy Wladimir. Kispest Wekerle-munkástelepi áll. polg. fiúiskola. Hungária-út 28.) Igazgató: Lucza János. Kispest Wekerle-munkástelepi áll. polg. leányiskola. (Szt István-krt 16.) Igazgató: Darabánt András. I. sz. Magy. kir. áll. polg. leányiskola. (Sárkánv-u. 51/53.) Igazgató: Gyulai István. n. sz. Magy. kir. áll. polg. leányiskola. (Árpád-u. 47.) Igazgató: Latzkovits Ádám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom