Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - K

Keresz tesi. Lakás-jegyzék. 873 Lakás-jegyzék. K erntier. Károlyi Albert, lapszerkesztő, V, pozsonyi üt 4/e. Tel. T 219—43. — Antal, borbély m., VIII, Conti-u. 13. — Antal, gr., háztul., I, úri u. 43. Tel. T 229—85. — Antalné, özv., háztul., Rpalota, Damjanich-u. 7/17. — Armin, divatkeresk., VIII, aggteleki u. 5. — Árpád, dr., ny. min. levéltár igazg., VIII, práter­utcza 16. — Árpádné, magánzó, II, Batthyány-u. 59. — Béla, máv. s. tiszt, IX, üllői út 59. — Béla, orfeumi díszítő, VII, murányi u. 50. — Béláné, özv., gyümölcskeresk., VÍI, Garay-tér 2. — Dávid, magántisztv., Újpest, Deák-u. 104. — Dávidné, marhabelsőrész árusító, Újpest, Deák­utcza 104. — Ede, asztalos m., Újpest, Mária-u. 16. — Ernő, rt. tisztv., IXÍ, Kinizsy-u. 16. — Etelka, jbírósági díjnok, IX, mester-u. 34. — Ferencz, banktisztv., I, enyedi u. 3. — Ferencz, főv. tűzoltó, VIII, losonczi u. 8. — Ferencz, pta ellenőr, VIII, práter-u. 55. — Gábor, rendőr, Kispest, Bercsényi-u. 54. — Géza, sertésvágó, X, hölgv-u. 13. Tel. J 358—32. — Gizella, magántisztv., VÍII, Baross-tér 9. — Gusztáv, banktisztv., I, böszörményi út 34/6. . — György, gr., földbirt., VIII, Reviczky-u. 6. — György, papirkeresk., I, Horthy Miklós-út 34. Tel. J 328—38. — Györgyné, özv., áll. nyugd., I, Horthy Miklós-út 34. — Győző, pta altiszt, VII, Peterdy-u. 11. — Gyula, borbély m., Kispest, nefelejts-u. 51. — Gyula, főv. tisztv., VII, nefelejts-u. 15. — Gyula, honv. ezredes, II, Keleti Károly-u. 6. — Gyula, gr., nagybirtokos, VIII, Reviczky-u. 6. — Gyuláné, özv., bizt. tisztviselő, VII, nefelejts-u. 15. — Gyuláné, gr., földbirt., VIII, Szentkirályi-u. 32/a, — I. Antal, magánzó, VIII, nap-u. 4. — Imre, gr., földbirt., II, Margit-rkpt 9. Tel. T 246-38. — Irén, magántisztv., VIII, Baross-tér 9. — István, gr., földbirt., VIII, Eszterházy-u. 25. Tel. J 380—99. — István, magánhiv., Újpest, király-u. 54. — István, postatiszt, VI, Teréz-krt 18. — Istvánné, özv., gr., földbirt., VIII, Reviczky-u. 6. Tel. J 398—15. — Istvánné, özv., máv. nyugd., IX, üllői út 59. — János, tanár, IV, váczi u. 33. — Jánosné, papirkeresk., VI, Andrássy-út 79. — József, gr., földbirt., VIII, Szentkirályi-u. 32ja. Tel. J 300—12. — József, főv. főjegyző, I, Mészáros-u. 48. — József, hentes m., VÍI, hajtsár-út 89. — József, keresk., tisztv., I, Ferry Oszkár-u. 26. — József, sertésvágó, X, hölgy-u. 13. — József, dr., ügyvéd, V, bank-u. 4. — Józsefné, magánzó, I, alma-u. 9. — K. László, pta altiszt, VII, akáczfa-u. 62. — Kálmán, asztalos m., II, iskola-u. 16. — Károly, banktisztv., VII, kertész-u. 38. — Károly, el. isk. igazg., Újpest, Árpád-út 123. — Károly, dr., főv. s. lelkész, I, Mészáros-u. 1. — Károlyné, özv., nyugd., VIIÍ, József-krt 40. — Károlyné, özv. nyugd., VII, Thököly-út 47. — Károly István, rt. főkönyvelő, I, szittya-u. 5. — Lajos, bankhivatalnok, VII, Wesselényi-u. 41. — Lajos, gróf, v. b. 1.1., főrendiházi tag, VIII, Eszter­házy-utcza 40. & — Lajos, igazgató, IX, Kinizsy-u. 20. — Lajos, lakatos, VII, Ilka-u. 9. — Lajos, számv. titkár, X, Pongrácz-út 17. — Lajos, főv. altiszt, III, szérüskert-u. 28. — László, gróf, v. b. 1.1.. főrendiházi tag, VIII, mú­zeum-utcza 11. Tel. J 398—39. — László, gépészmérnök, II, Hunyadi János-út 4/8. — László, m. tisztviselő, IV, molnár-u. 33. — László, oki. vegyészmérnök, I, Bercsényi-u. 10. — Lipótné, özv., magánzó, I, Krisztina-krt 35. — Margit, távb. kezelőnő, Kispest, Álmos-u. 4. — Mária, magánzó, VIII, kisfuvaros-u. 11. — Mártonné, özv., magánzó, I, parádi-u. 7. — Mihály, hentes m., VII, rózsa-u. 43. — Mihályné, özv., magánzó, Pesterzsébet, Erzsébet­utcza 22. — Nándor, ifj., min. tisztv., Kispest, Bem-u. 54. — Nándorné, id., özv., háztulajd., Kispest, Bem-u. 54. — Pál, háztulajd., Újpest, nádor-u. 25. — Rezső, dr., min. tan., í, Horthy Miklós-út 57. — Sándor, dr., bírósági titkár, VII, Bem-u. 16. — Sándor, min. oszt. tanácsos, I, Lógodi-u. 46. — Sándor, rt. igazgató, VI, Teréz-krt 3. Tel. L 902-45. — Sándor, vegyitermékkeresk., VIII, Baross-u. 98. — Sándorné, özv., dr., dohánytőzsdés, VIII, Rákóczi­út 75. — Sándorné, özv., magánzó, I, városmajor-u. 49. — Simon, pta altiszt, Kispest, Álmos-u. 53. — Szilárd, mérnök-tanár, VII, Thököly-út 74. Károlyi Tibor, tisztviselő, VIII, aggteleki u. 5. Káromy Jusztiánné, rt. tisztv., I, kelenhegyi út 23/a. — Márius, ny. telekkönyvvezető, Pesterzsébet, Nándor-u. 4. Káros János, szabó, VIII, futó-u. 34. — József, bérkocsiiparos, IX, Telepy-u. 2jd. — Rezsőné, özv., magánzó, VII, Damjanich-u. 36. Károssá Ödön, közg. író, VIII, Tisza Kálmán-tér 6. Karsa Eörs, dr., máv. titkár, VIII, kerepesi út 5. Károssy Géza, (Károssi), magántisztviselő, VIII, nagy­templom-u. 18. — István, ny. főhadnagy, V, Markó-u. 7. — János, kertész, II, apostol-u. 11. Karosz Gyuláné, ptpt. s. tiszt, VII, Damjanich-u. 28a. Károvits Irén, távb. kezelőnő, Pesterzsébet, Erzsébet' utcza 11. — István, (Karovics), czipész m., VIII, kőris-u. 28 — János, (Károvics), szobafestő, VI, Szabolcs-köz 2 — József, művezető, Pesterzsébet, Erzsébet-u. 11. — Mihály, főv. altiszt, VI, aréna-út 140. Karp Miklós, főv. tanító, I, hengermalom-út 60. Karpa Aranka, varrónő, VII, murányi u. 17. — György, pta főellenőr, VII, murányi u. 34. — Mihályné, özv., magánzó, VIII, szigetvári u. 22. Kárpát Géza, ügynök, VIII, homok-u. 8/10. — József, zsákkeresk., VII, nyár-u. 8. — Lajosné, magánzó, VII, Erzsébet-krt 17. — Márk, ügynök, VII, Vörösmarty-u. 3/6. — S. Géza, ügynök, VIII, homok-u. 8/10. — Vilmos, vendéglős, I, Döbrentei-u. 12. Tel.T 266-21. Kárpáti (Kárpáthy, Kárpáty). — Aladár, fogtechnikus, VIÍ, dohány-u. 39. — Andor, m. tisztviselő, VI, Szondy-u. 98/6. — Antal, detektívfőfelügy., VIII, Rákóczi-út 49. — Antalné, háztulajd., Pesterzsébet, viola-u. 10. Aurél, hírlapíró, VII, Damjanich-u. 28/6. Aurélné, főv. tanítónő, IX, Tompa-u. 9. Béla, (Kárpáthy), müsz. ellenőr, I, Horthy Miklós­út 44. Béla, dr., m tisztviselő, VIII, József-krt 26. Béla, m tisztv., Pesterzsébet, Vörösmarty-u. 27 Béla, tanító, Rpalota, Kinizsy-u. 8. Béláné, özv., főv. nyugd., VIII, József-krt 26. D. Károly, gyári tisztv., VIII, kisstáczió-u. 9. Dezső, keresk., VII, Damjanich-utza 33. Dezsőné, magánzó, VI, Hegedűs Sándor-u. 33. Ede, elektrotechnikus, VI, diós-u. 8. Elemér Hugó, (Kárpáthy), utász százados, IX, Rákos-u. 8. Ernő, fényképész, VIII, Szentkirályi-u. 18. Ernő, dr., főv. polg. isk. igazgató,X, Simor-u. 11/13. — Ernő, máv. tisztviselő, VIII, Rákóczi-út 71. — Ferencz, kocsi m., VII, hajtsár-út 48. — Fcrencz, pta altiszt, VÍII, örömvölgy-u. 44/rr, — Géza, tanító, IX, üllői út 41. — Géza Zoltán, tanító, I, Gellérthegy-u. 29. — György, min. tisztviselő, I, Greguss u. 10. — Győző, főgimn. tanár, VIII, Baross-u. 82, — Gyula, jbir. irodatiszt, VII, bosnvák-u. 5. — Gyula, (Kárpáty), művezető, VII, király-u. 19. — Tmréné, özv., vár. nyugd., ÍI, medve-u. 12. — István, máv. felügy., V, ügynök-u. 16. — István, pü. számvizsgáló, I, táltos-u. 16. — István, pü. tanácsos, VII, Garay-u. 9. — Jenő, (Kárpáthy), festőművész, I, kelenhegyi , út 12/14. — Jenő, dr., fővegyész, II, debrői út 15/17. — Jenő Rezső, (Kárpáthy), VIII, Baross-u. 112. — Józsa, m. tisztviselő, Vll, Jósika-u. 10. — József, (Kárpáty), autószerelő, Kispest, Bercsényi­utcza 25. — József, m. tisztviselő, VII, Jósika-u. 26. — Józsefné, özv., magánzó, VI, Hunyadi-tér 3. — Kamilló, (Kárpáthy), vitéz, honvéd tábornok, VI, Hungária-krt 254. — Károly, ny. vas. felügyelő, V, Dráva-u. 12. — Lajos, gépész, V, alkotmánv-u. 29. — Lajosné, özv., áll. nyugd., X, Simor-u. 11/13. — László, banktisztviselő, VII, Dembinski-u. 22. — László, (Kárpáthy), festőművész, II, Szász Károly ­utcza 4. — Lóránt, (Kárpáthy), dr., ügyvéd, VII, Miksa-u. 17. Tel. J 441—27. — Márton, szabó m., VI, Székely Bertalan-u. 10. — Mór, Mihály sütő m., VIII, Szerdahelyi u. 10. — Nándor, magánzó, V, csáklya-u. 6. — Oszkár, dr., orvos,VII, nefel°jts-u. 50. Tel. J 431-82. — Oszkár, ptpt. számvizsg., VI, Bulvovszky-u. 16. — Oszkár, pta főtiszt, I, Lenke-iit 65/67. — Ottó, (Kárpáthy), tanár, VIII, Berzsenyi-u. 3. — Pálné, özv., magánzó, VI, ó-u. 29. — Rudolf, raktárnok, VII, Ilka-u. 13. — Sámuel, ny. csendőrtiszth., Pesterzsébet, Eötvös­utcza 28. — Sándor, kárpitos, VITI, Dobozi-u. 25. — Sándor, kocsmáros, Újpest, Mária-u. 27. Kárpűti Sándor, m. tisztviselő, VIII, üllői út 46. — Sándor, (Kárpáthy), dr., operaházi tag, VII, dohány-u. 88. — Teréz, (Kárpáty), tanítónő, VIII, Rákóczi-út 49. — Viktor, tisztviselő, I, bors-u. 22. — Viola, hivatalnok, X, Simor-u. 11. — Zoltán, lakatos, VII, murányi u. 34. Karpé Bernát, keresk. utazó, VII, Elemér-u. 22. Kárpel Salamon, artista, VIII, József-krt 22/24. Karpelesz Adolf, raktárnok, Rpalota, kassai u. 2. — D^zső. m. tisztviselő, VIÍI, bérkocsis-u. 31. — Mór, kereskedő, VII, akáczfa-u. 59. Karpsr József, dr., orvos. VI, Veres Pálné-u. 30. Tel. J 386—93. Karpf Ernő, máv. nyugd., Újpest, Deák-u. 75. — János, ny. rendőr, Psztlőrincz, áll. telep 135/6. — Károly, asztalos üzletvezető, VIII, kálvária-tér 6. — Károly, ifj., máv. s.-tiszt, VIII, kálvária-tér 6. — Sámuelné özv., keresk., VI, Paulay Ede-u. 11. Kárpi Dániel, gépészmérnök, VI, Eötvös-u. 44. — Dezső, borbély m., V, Vilmcs császár-út 22. — Jenő, fodrász m., VI, aradi u. 16. — József, szíjgyártó, Kispest, Álmos-u. 16. — József, háztulajd., Rpalota, Kinizsy-u. 135. Karpinecz Jeremiás, főv. főreálisk. t^nár, I, fehérvári út 56. Karr Antal, aranyozó, VII, Hernád-u. 42/44. Karrasch János, DGT. hajósszerkesztő, ÍII, Zichy ­utcza 7. Karrek Géza, m. hivatalnok, VII, Rottenbiller-u. 24. Karrész Erik, üzemvezető, Újpest, Árpád-út 177. Karsa Béla, műegyet. adjunktus, VIII, Csepreghy­utcza 4. — Bulcsú, szentkirályszabadjai, min. számv. s.-tisztv. VI, Podmaniczkv-u. 43. — Bulcsúné, özv., áll. nyugd., VI, Podmaniczky-u. 43. — Endre, könyvszakértő, VI, Podmaniczky-u. 43. — Eörs, dr., ny. máv. titkár, VIII, mosonyi u. 12. — Kálmán, főtanácsnok, VIII, práter-utcza 58ja. Tel. J 439—18. — László, gyógyszerész, VII, Szabó József-u. 25. — László, szentkirályszabadjai, honv. hadbíró-ezre­des, III, ürömi u. 22. — Lászlóné, özv., áll. nyugd., VIII, Csepreghy-u. 4. Karsai (Karsay). — Aranka, hivatalnoknő, VIII, fecske-u. 34. — Ármin, rt. tisztviselő, I, fehérvári út 100. — Elemér, (Karsay), köztisztv., VIII, Staffenberger­utcza 16. — Emmy, (Karsay), m. hivatalnok, VIT, Jósika-u. 15. — Etel, bútorkeresk., VII. Peterdy-u. 37, — Fery, divatárukeresk., IV, Petőfi Sándor-u. 11. — Gáspár, (Karsav), rendőr, IX, Mária Valéria-telep. — Géza, kereskedő, VII, Dembinski-u. 33. — Gyula, főszolgabíró, ÍV, Deák Ferencz-u. 12. — Henrik, üzletvezető, VI, király-u. 32. — Ignáczné, özv., magánzó, II, Buday László-u. 7. — István, (Karsay), asztalos m., VIII, losonczi u. 24. — István, fuvaros, IX, soroksári út 110. — István, (Karsay), hajóskapitánv, IX, üllői út 41. — István, (Karsay), m. tisztv., VIII, Rökk Szilárd­utcza 20. — István, (Karsay), egyet, tisztv., Újpest, Apponyi Albert-u. 21. — István, id., szabó m., Pestújhelv, Ilona-u. 20. István, (Karsay), szính. szabó,VIII, Rákóczi-út 61. István, (Karsay), vár. nyomozó, Újpest, Wenetiá­ner-u. 16. — István, vili. ellenőr, X, Asztalos Sándor-u. 14. István, vili. kalauz, X. Asztalos Tándor-u. 14. János, bankaltiszt, X, Kolozsvári út 47. János, földbérlő, X, Óhegy-u. 8224. János, (Karsay), máv. nyugd., Kispest, Pannónia­utcza 5. — József, (Karsay), áll. tisztv., I, horgony-u. 9. — József, háztulajd., Újpest, rózsa-u. 24. Károly, erdőtanácsos, VIII, gólva u. 22. Károly, (Karsay), kocsmáros, VI, dévényi út 4/6. Károlyné, özv., magánzó, VI, Vörösmartv-u. 55. Lajos, munkavezet", VI, szt. László-út 80. Lajos, ügynök, VIIT, Lujza-u. 23. — László, m. tisztviselő, V, Vécsey-u. 5. László, (Karsay), máv. müsz. s.-tiszt, VII, szövet­ség-utczi 5/7. — Miczi, mag'., II, Budav László-u. 7. Tel. T 121-32. Róbert, banktisztviselő, VIII, gólya-u. 22. Samu, tőzsdeügynök, VI, Podmaniczky-u. 18. Tel. L 968—86. Sándor, dr., ny. h. államtitkár, I, Maros-u. 11. Tel. T 503—41. Sándor, vili. kalauz, Pesterzsébet, kurucz-u. 31. — Vilmosné, özv., magánzó, IV, Mária Valéria-u. .4 — Zoltán, főtisztviselő, V, visegrádi u. 64. Karsányi Imre, lakatos m., Pesterzsébet, Kossuth Lajos-u. 34. Karsch Mária, m. tanító, IV, Ferenciek-tere 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom