Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - H

Heinrich, Lakás-jegyzék. 801 Lakás-jegyzék. delfensteiii. Heinrich István, mészáros m., VIII, Rákóczi-tér 3. — Istvánné, varrónő, özv., IV, Mária Valéria-u. 3. — János, dr., egyet, tanár, II, Batthvány-u. 26. — János, háztul., Újpest, tél-u. 11. — János, művezető, V, csáklya-u. 6. — János, főv. tisztv., VII, király-u. 103. — János, üveges és képkeretező, VIII, Pál-u. 4. — Jenő, banktisztv., VI, Izabella-u. 39/c. — Jenő, sütő m., Kispest, Kölcsey-u. 2. —József, háztulajd., III, Remetehegy 2161/1. — József, keresk., VIII, Rákóczi-út 65. — József, vitézi rend iroda s. tiszt, I, Attila-krt 4. -— Kálmán, dr.. fürdőígazg., I, Döbrentei-u. 6. Tel. T 132—87. — Károly, (Hainrich), nyomdász, IX, Lónyay-u. 40. — Károly, vendéglős, VIII, Hunyadi-u. 9. — Károlyné, özv., dr., nyugd., V, Rudolf-rkpt 3. — Lajos, lakatos m., VIII, práter-u. 69. — Lajos, szabó ni., II, fő-u. 4. — László, ni. tisztv., V, Arany János-u. 34. — Lipótné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 39. — Margit, gyári tisztv., Pesterzsébet, Baross-u. 92. — Mária, (Hainrich), rt. tisztv., IX, Lónyay-u. 40. — Mária, tanárnő, I, uri-u. 33. — Márta, áll. tisztv., Újpest, Lőrincz-u. 121. — Nándor, szabó, II, jégverem-u. 8/10. — Nándor, textilkeresk., VIII, Szentkirályi-u. 6. — Olga, varrónő, Újpest, Apponyi Albert-u. 18. — Ottóné, özv., szíjgyártó, IV, Semmelweis-u. 23. — Péter, borbély, VII, kerepesi út 36. — Rezső, posta ellenőr, VII, dob-u. 97. — Róbert, máv. ellenőr, I, Horthy Miklós-út 35. — Róza, főv. tanítónő, II, Pálffy-tér 1. — Salamon, üzletvezető, VII, aréna-út 70. — Sándor, m. hív., IX, Ferencz-tér 12. — Sándor, rt. tisztv., VI, Izabella-u. 39/6. — Teréz, varrónő, Újpest, Apponyi Albert-u. 18. — Tibor, rt, hiv., VIII, üllői ut 32. — Zsigmondné, özv., gondnoknő, VII, uzsoki u. 5. Heinsch János, rézműves, Pesterzsébet, angyal-u. 44. Heinz, 1. Heincz. Heinzelmann Ferencz, szobafestő m., VIII, óriás-u. 19. — Hermann, máv. altiszt, I, budafoki út 17. — Jenő, (Heinczelmann), rt. tisztv., IX, üllői út 115/6. Heinzl Jakab, vendéglős, II, Margit-krt 63. — János, déli vas. főtiszt, 1, Albert-u. 79. Heinzmann Ágostonné, özv., háztul., VIII, tavasz­mező-u. 16. Tel. J 303—67. — Frasanelli Noémi, ny. főv. főkezelő, IX, mester ­utcza 33/35. Heischmiedt, 1. Heschmidt. Heise Henrik, rt. czégvezető, IX, üllői út 115/6. Heisenberger (Heissenberger). — Flórián, (Heissenberger), kocsmáros, X, Noszlopi­utcza 8242. — Flórián, özv., magánzé, IX, Vendel-u. 14. — Jakab, háztulajd., Kispest, Kossuth-u. 165. — József, kövező m., IX, Vendel -u. 14. Heiser (Heiszer, Heizer). — Ferencz, művezető, Kispest, Jósika-u. 11. — Frigyes, (Heizer), sodronyfonó m., VIII, Staffen­berger-u. 18. — Istvánné, özv., nyugd., I, bors-u. 20. — Ödön. (Heizer), főpinczér, IX, Lónyay-u. 42ja. — Rezsó, betűszedő, VIII, Magdolna-u. 17. — Róza, (Heiszer), varrónő, VIII, Baross-u. 74. Heisinger Antal, ny. p. főfelügy., III, bécsi út 33. Heisler, 1. Häusler'alatt is. Heisler (Heissler, Heiszler, Heysler). — Adolfné, (Heiszler), özv., mag., VIII, József-krt 15. — Ágostonné, özv., áll. nyugd., V, sziget-u. 5/7. — András, (Heiszler), főv. tisztv., VIII, Baross-u. 84. — Antalné, özv., mag., I, Virág Benedek-u. 6. — Árpád, (Heissler), dr., ügyvéd, II, szegénvház-u. 44. Tel. T 150—37. , — Árpád, ügynök, Újpest, Erkel-u. 27. — Béla, m. tisztv., V, Wekerle Sándor-u. 5. — Dávid, (Heysler), keresk., I, verpeléti út 15. — Dezső, vaskeresk., Kispest, fő-u. 1 ja. — Emil, előkészítő, m., IX, gubacsi út 55. — Emil, marhabizományos, lX, Ráday-u. 34. — Emilia, hiv., VII, abonyi u. 29. — Ferencz, (Heiszler), betűszedő, VIII, Baross-u. 38. — Ferencz, építész, VII, dohány-u. 57. Tel. J 366-87. •— Ferencz, müsz. keresk., I, Krisztina-krt 83. — Ferencz, szatócs, VI, gr. Zichy Jenő-u. 47. — Ferencz, főv. főszámtanácsos, VII, Elemér-u. 33. — Géza, (Heiszler), ny. máv. müvez., I, Horthy Miklós-út 56. — Gyula, (Heiszler), banktisztv., I, márvány-u. 35. — Gyula, (Heiszler), gépész, X, kerékpár-u. 5ja. — Ignácz, szabó m., VII, király -u. 19. — Ignácz, szállító, V, sziget-u. 23. — Ilona, (Heiszler), banktisztviselőnő, VI, aradi u. 22. — István, (Heiszler), kocsifényező és nyerges, VTII, tömő-u. 56. Heisler Jakab, háztulajd., Újpest, tél-u. 91. — Jenő, lisztügynök, VI, Vörösmarty-u. 57. — József, faárugváros, VII, Thököly-út 171. Tel. J 381—49. — József, (Heiszler), tégla m., X, külső jászberényi út 7730/33. — József, (Heiszler), tiszth., I, Daróezi-út 5. — J. Ottó, gazdálkodó, VI, Eötvös-u. 26/c. — Kálmán,(Heiszler), müsz. tisztv.,X, kerékpár-u.5/«. — Károly, lókeresk., VH, Hernád-u. 43. — Lajos, czinkográfus, Rpalota, Szentmihályi út 2. — Lajos, czipész m., VII, murányi u, 45. — László, keresk. és bizományos, VII, Csengery-u. 3, — László, vili. kalauz, X, Asztalos Sándor-u. 14. — Lenke, rt. tisztv., IX, Rákos-u. 1. — Lipót, tisztv., VIII, práter-u. 84. — Lipótné, özv., magánzó, VII, Bethlen-u. 8. — Manó, mészáros ni., IX, Rákos-u. 1. — Marcell, m. tisztv., VIIÍ, József-krt 46. — Márton, ker. képviselő, VI, Teréz-körút 15. Tel. T 267—49. — Mihály, szállító, V, pozsonyi út 4/c. Tel. T 214—20. Pál, rt. diszponens, VI, Bulyovszky-u. 21. Samuné, özv,, mag., Újpest, Vörösmarty-u. 19. Sándor, gépgyáros,V, Csáky-u. 16. Tel. T 281—52. Tibor, (Heiszler), m. hiv., VII, Ilermina-út 7. Tivadar, dr., rt. igazg.,V, sziget-u. 23. Tel. T 235-51. Vilmos, ny. igazg.. mag., V. berlini tér 8. Tel. L 962—35. Heiss, 1. Heisz. Heissenberger, 1. Heisenberger. Heissig, 1. Heiszig. Heissler, 1. Heisler. Heisz (Heiss). — Antalné, (Heiss), özv., bérkocsitulajd., VII, alsó­erdősor 32. Árpádné, mag., VII, dohány-u, 34. Ferencz, háztulajd., Pesterzsébet, Drégely-u. 6. Ferencz, szobafestő, VII, Damjanich-u. 6. — Frigyes, m. tisztv., III, Zsigmond-u. 36. Frigyesné, rt. tisztv., Kispest, fő-u. 78. Gyula, gépész, Pesterzsébet, téglagyári út 4. János, tetőfedő m., I, sashegyi út 35. Pál, művezető, I, Daróczi-út 3. Sámuel, (Heiss), férfiszabó m., VI, király-u. 44. Stefánia, főv. óvónő, III, Zsigmond-u. 36. Heiszer, 1. Heiser. Heiszler, 1. Heisler. Heiszner Kálmánné, özv., nyugd., I, pálya-u. 2/6. Heisztig Sándor, főhadnagy, IX, gr. Haller-u. 8/10. Heit Lipót, festékkeresk., VIII. práter-u. 58. Heitler, 1. Häutler alatt is. Heitler (Haitler). Bertalanné, özv., nyugd., II, Szász Károly-u. 1. — Hugó, dr., ügyv., VI, dalszínház-u. 1. Tel. T 229-23. — Ignácz, ügynök, Újpest, tél-u. 82. Jakabné, (Haitler), özv., varrónő, VII, Dembinski­utcza 11. — János, máv. kalauz, Kispest, Tass-u. 14. — Lajos, máv. s. tiszt, II, horvát-u. 9. — Margit, telefonkezelőnő, V, Zápolya-u. 24. — Mihály, irodakezelő, Psztlőrincz, áll. telep 9/8. — Mihályné, özv., m. nyugd.,Psztlőrincz, áll. telep 9/8. Heitmanek Adolf, hentes, X, belső jászberényi út 41. Heitmann Miksa, igazg., VÍI, jávor-u. 11/6. Tel. J 394—86. — Werner, aligazg., IX, soroksári út 164. Heitner J. Hermann, mag., V, Vilmos császár-út 56. — József, keresk., ügynök, IV, Királyi Pál-u. 20. Tel. J 365—15. — Márkus, banktisztv., IX, soroksári út 56. Heits Árpád Antal, asztalos m., VIII, Hunyadi-u. 52. Heitz Gyula, főv. tisztv., VII, Vörösmarty-u. 3/6. — Mihály, főv. tűzoltó, X, kőbányai út 42. — Sebestyénné, özv., mag., VII, Vörösmarty-u. 3/6. Heitzmann Józsefné, özv., kárpitos, X, füzér-u. 7. — Márton, ács m., Pesterzsébet, Eötvös-u. 19. — Rezső, áll. tisztv., VIII, Baross-u. 41. Heizer, 1. Heiser. Heizier, 1. Heisler és Häusler alatt is. Heizler Hermina, magánzó, VII, Elemér-u. 30. Hója Gyula, kádár m., és borker., VI, szegedi út 5. Héjas Endre, meteorológiai int. aligazg. Rpalota, Erzsébet-u. 9. Hejcmann József, pénzbeszedő, VIII, bérkocsis-u. 21. — Rezső, fogász, VIII, József-krt 72. — Rezsőné, özv., mag., VIII, József-krt 72. — Ignácz, czipész m., VII, Rottenbiller-u. 28. — Ilona, tanárnő, X, füzér-u. 6. Hejcsinger István, vili. ellenőr, I, Horthy M.-út 46. Hejda János, pü. tisztv., I, Fery Oszkár-u. 26. Hejek Imre, tábornok, VII, Damjanich-u. 56. Héjj Imre, dr., ügyvéd, nemzetgyűl. képviselő, V, visegrádi u. 9. Tel. L 995—37. Héjjá András, czipész m., I, lágymányosi u. 5. — Ferencz, szabó m., VIII, kalvária-u. 28. Héjjá Gyula, kádármester, Vl, szegedi út 5, — Gyula, pt. felügy., Kispest, Aba-u. 5. — István, háztulajd., Pesterzsébet, telep-u. 42. — János, üzletvez., I, tétényi út 1Í2. — Lajos, hírlapíró, VII. Rákóczi-út 64. — Mária, szabónő, VI, Teréz-krt 25. — Péter, czipész m., III, vörösvári u. 16. — Tamás, kocsmáros, VÍ, rózsa-u. 98. Héjjas Endre, nyugd., Rpalota, Erzsébet-u. 9. — Ferencz, rt, tisztv., II, apostol-u. 3. — Ferencz, pü. őri fővigyázó, I, alkotás-u. 39/a. — Imre, tisztv., VIII, Baross-u. 87. — Kálmán, id., min. tanácsos, II, apostol-u. 3. — Lajos, gépész, Újpest, Lőrincz-u. 103. — Magda, banktisztviselőnő., II, apostol-u. 3. — Pálné, özv., nyugcl., VIII, Baross-u. 10. — Sándorné, özv., pt. s. ellenőr, X, Juranics-u. 13. Hejk Margit, pt. s. ellenőr, VII, dob-u. 14. Hejkál M. Sándor, m. tisztv,, Pesterzsébet, Attila-u.19. Hejmej Mihályné, özv., mag., VIII, kálvária-u. 28. Hejtejjer József, máv. s. tiszt, Rpalota, Bocskay-u. 89, Hejtmanek Adolf, hentes és mészáros m., X, belső jászberényi út 41. Hekele Ferencz, alezredes, 1, Nagy Sándor-út 8. — Vincze, pinczér, V, párkány-u. 1429. Hekkel István, pt. altiszt, VI, aréna-út 140. — József, pt. altiszt, I, németvölgyi út 55. Hekler, 1. Heckler. Heksch (Hecks, Hecksch, Heks). — Adolfné, (Heks), mag., V, visegrádi u. 23. — Ármin, (Heks), kárpitos, VII, Elemér-u. 22. Ármin, kézmüárukeresk., V, Lipót-krt 27. Arnold, bizt tisztv., VIIÍ, üllői út 36. Bertalan, keresk., VIII, Bezerédi-u. 2. — Ede, mülakatos, VII, Elemér-u. 4. Endre, rt. tisztv., VI, szív-u. 33. Farkas, (Heks), ügynök, VIII, Erdélyi-u. 19. Gábor, (Heks), órás, VI, Hegedűs Sándor-u. 25. Hugó, keresk., VII, kertész-u. 38. Ignácz, (Heks), órás m., VII, Rákóczi-út 78. J. Gyula, (Hecksch), főpénztáros, VIII, üllői-út 36. — Jenő, (Ileks), rt. tisztv., VI, Hunyadi-tér 2. Jakab, raktárnok, VII, Csengery-u. 8. Jenő, órás, Újpest, József-u. 68. Jenő, rt. hiv., VII, Rákóczi-út 60. Jenő, tisztviselő, VI, Izabella-u. 70. József, (Heksch), szabó, IX, gr. Haller-u. 8/10. Manó, szatócs, VII, Garay-tér 11. — Márton, (Heks), dr., orvos, VIII, Erdélyi-u. 19. Tel. J 446—14. Mihály, könyvelő, V, Csáky-u. 34. — Miksa, (Heks), ny. állategész, főfelügy., IX, Bakáts­tér 2. — Mór, rt. pénzbeszedő, VIII, Bezerédi-u. 6, — Nándor, (Hecks), hivat., V, ügynök-u, 19. Hekszner, 1. Hexner. Hekszt Józsefné, özv., majoros, IX, Vendel-u. 18. Hektor 1. Hecktor. Helber Adolf, ügynök, VI, felső erdősor 9. — Lajos, pt. anyagkezelő, IX, Ernő-u. 28. Helbing Ferencz, iparmüvisk. tanár, IX, üllői út 55. Helcz Gézáné, özv., áll. nyugd., I, Krisztina-krt 79. Helczmann Irma, hivatalnoknő, VII, Thököíy-út 101. Helczmanovszky József, bankaltiszt, III, újlaki rkpt, Sirály csónakház. Held Albertné. özv., női szabó terem tul., V. nagy­korona-u. 4. — Ármin, keresk,, V, ügynök-u. 24. — Árminné, özv., magánzó, VI, Vasváry Pál-u. 6. — Edéné, dr., özv., magánzó, VIII, Hunyadi-u. 28. — Emil, banktisztv., VIII, Hunyadi-u. 28. — Ferencz, nyugdíjas, V, Katona József-u. 17. — Fülöp, lapszerk., VI, lovag-u. 6. Tel. T 275—89. — Izabella, főv. tanítónő, I, alkotás-u. l/a. — János, könyvnyomdász, III, timár-u. 2. — Jenő, keresk. utazó, I, várfok-u. 10. — József, hajózási tisztv., Újpest, Árpád-út 8. — József, háztulajd., Pesterzsébet, Kende-u. 17. — József, műsz. tisztv., Csepel, fő-út 106. — Katalin, dr., gimn. tanár, VI, lovag-u. 6. — Mihály, szatócs, III, Lajos-u. 33. — Mihály, vendéglős, VII, nefelejts-u. 18. — Salo, szállító, IX, Ráday-u. 30. — Sándor, háztul., Csepel, rózsadomb. Helebronth, 1. Hellebronth. Helenia Rudolfné, özv,, vas. nyugd., I, Ráth György ­utcza 8. Helényi Gézáné, özv., magánzó, VII, Thököly-út 5. Heles Károlyné, özv., magánzó, VI, aradi u. 52/6, Helettya Lajos, pü. irodatiszt, IX, Ráday-u. 3Í. — János, ny. rendőrtiszt, I, táltos-u. 14. Helfenberger János, főv. altiszt, VIII, Madách-u. 31, Helfenstein Frigyes, máv. hiv,, IX, gyáli út 15/c. — Károly, háztul., X, Jerney-u. 105. — Károly, ifj., kövező m.,VI, jász-u. 77. Tel. L 913-64. — Oszkár Mátyás, hiy., IX, gyáli út 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom