Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke

Óratok-készitők. Czím-jegyzék. 956 Czím-jegyzék. Ostorkeresk. Erlach Gyula, IV, Semmelweis-u. 5. Frideczky István, YII, Károly-krt 11. Gerlach Gyula, IV, Semmelweis-u. 5. Gorecky Miklósné, Y II. sip-u. 13. Halmi Kelemen Géza, Vli,Károly-krt 11. Hász János, "VII, Károly-körút 11. Jer mi JenÖ, VII. Károly-krt 11. Láng Ernő, IV, Deák Ferencz-u. 23. Marxem Lipót, VII, Bombach-u. 4. Nóvák János, IV, kópiró-u. 5. Schober Ferencz, IV, vármegye-u. 3. Turiet Lajos, IV,vácziu. 21.Tel. 150—21. — Samu, IV, váczi u. 21. Orgonagyárak. MEGER OTTÓ X., Szigligeti-utcza 29. (Rákosfalva) Legjutányosabbárbankészit uj orgonát, hom­lokzat sípokat, valamint orgona javításokat. Orthopíid-czipészek. (L. Czipészek alatt is. ) Dávid Sándor, VHI, üllői út 12. Hraskó Andor, VHI, bérkocsis-u. 23. Lehner József, VHI, Baross-u. 1. Tel. Józs. 4 - 52. Lemont Mihály, VIH, Illés-u. 12. Bádai Simon, VHI, Rökk Szilárd-u. 17. Soós János. VH, Izabella-u. 36/38. SZEKELY ES TARSA IV., Muzeum-körut 7. Tel.: Józs. 102-82. A világhírű „Chassala" czipők egye­düli elárusítója. — Fájós lábakra, lúd­talp, bütyök, tyúkszem és börkeménye­dés ellen betétek kaphatók. Takács Gyula, IV. Duna-u. 6.Tel. 176-18­Vitéz Bóbert, VIH. Baross-u. 1. Ovtlioi>äcUiö"t­szerészek. (L. Kötszerészek alatt.) Óriás keltető gépéig. JIICKEM, ES TARSA R.-T. Budapest, V., Vilmos császár-út 52. Telefon 120-69. Úriás keltetőgépek, nevelőgépek és teljes baromfi telep-berendezések. Orvosi czimtár. (L. Czimtárkiadó vállalatok alatt is.) „PETŐFI" IRODALMI YALLALÄT (PESTI ALFREDNÉ, özv.) VII., Kertész-utcza 16. sz. (Saját ház.) Alapítva 1889. — Telefon : József 106-47. Az Orvosi Czínitár (32. évf.) Budapesti Orvosi Újság, Orvosi Zsebnaptár, Recipe Könyv és az Orvosi Zsebkönyvtár kiadója. Orvosi laboratórium. (L. I.EJ részben. ) Orvosi műszerek, (L. Fogorvosi műszerek alatt is.) Ash. C. Sons, IV, Ferencziek-tere 4., I. em. 5. Tel. 156. Bloch dr. és Társa, IX, üllői út 29.Tel. Józs. 99—36. Blum Dezső,vin, vas-u. 8.Tel. 181-98. Gyárésiroda:VI.,Viimoscsászár-út53. Calderoni mu- es tanszervallalat r. t., Máté Mihály, IV, muzeum-krt 31. Tel. Józs. 103—95. Nemecz Gyula, I, váli u. 4. Neumann Henrik, Vili. József-körút 33. Tel. Józs. 1- 36. — József, Vili, Mária-u. 2. Notlerpeck és Kiss,"VHI,bérkocsis-u. 21. Tel. Józs. 133-79. Odelga magyar pyógyte -hnikai ipar r. t., VI, Andrássy-út 28. Tel. 37—04. Paks József, IX, Ferencz-u. 30. Pataki és Farkas, VH, huszár-u. 4. Pol:ár Sándorné, özv., VH, Erzsébet­körűt 50. Tel. 5—83. Procházka József, VILI, népszinház­utcza 42/44. Beich Miksa, VH, kender-u. 22 24. Tel. Józs. 94-76. Beiner Vilmos, VH, Jósika-u. 15. Schiller Zsigmond, IV, váczi u. 42. Tel. ^ 174—07. Schottola Ernő Fődetailüzlet: VI.,Vilmos császár-út 13. Fonciere-palota. Telefon : 19-70. IV, váczi u. 50. Tel. Józs. 102 - 06. Finger Frigyes VI.,Hajós-utcza 41. sz. Telefon 16-49. Fischer Péter és Társa R.-T. IV., Calvin-tér 3, félemelet. Nagy állandó raktár orvosi műszerekben, kötszerekben, betegápolási czikkekben. Mű­végtaggyártás és műszerjavitás. Telefon : József 19-24. * Fióküzletei* : VII., Rákóczi-út 78 és IV., Vámház-körűt 8. Fogorvosi ós orvosi műszerüzem r. t., VI. Szondy-u. 77. Tel. 132-84. Földváry János, IX, mester-u. 27. Tel. Józs. 129—78. Franck István, VHI, Baross-u. 87. Garay Samu és Társa, IV. Kossuth La­jos-u. 15. Tel. Józs. 4-65. Glück Gyula, VH, akáczfa-u. 4. Gross és Társa, VH, kirá y-u. 101. Telefon: 27-67 és 79-83. HALÄSZ R JÁNOS orvosi műszerész IX., Üllői-iít 5. szám. Telefon : József 99-47. Hunnia orvosi műszer. VII,Károly-krt 3. Tel. Józs. 116—26. Janosch Ferencz, VILI, koszorú-u. 10. Kábler Lajos és Mészáros József, VHI, Horánszky-u. 7. Keleti J., IV, koronaberczeg-u. 17. Tel. 13-76. — ifj. és Frommer. V1L, Rombach-u. 11. Kiss E. és Társa, VI, Izabella-u. 67. Klein Mátyás.VI, Lázár-u. 16.Tel. 28-58. Kovács Imre, VIH, Mária-u. 14. Magyar orvosi műszertár. VH, Kákóczi­út 32. Tel. Józs. 118-07. Sclmlczer Henrik, Hl, selmeczi u. 31. Semmel Mór, VI, gr. Zichy .Jenő-u. 44. Simon és Breuer. VH. Bákóczi-út 32. "lel. Józs. 118-07. Stepanek Antal, VHI, Szentkirályi-u. 49. Tel. Józs. 55—85. Stutka István, VIH, Szentkirályi-u. 49. Szántó és Szűcs, VI, Szondy-u. 77. Szányiel, Markfeld és Held.VH, kertész­utcza 33. Szikla D., VHI, Bákóczi-út 19.Tel. Józs. 121—15. Vámosi Lajos, VHI, népszinház-u. 18. Varga és Fekete, VHI, iifllői út 24. Weszely István és Társa utóda, czég­tulajdonos Nagy Károly Frigyes, IV, Apponvi-tér 1. Tel. 6-86. Zsemle Elemér és Vélsz Károly, IX, ipar-u. 13. Orvosok. (L. LE) részben.) Ostor- és ostornyélke­szitők és kereskedők. Braunberg Ottó, VH, nefelejts-u. 31. Forgács István, VH, dohány-u. 83/85. Grosz B., VH, Peterdy-u. 36. Tel. Józs. 5—98. Hold Ferencz ós Weiler Mór,VH, Dam­janich-u. 56. Tel. 74—77. HUNGÁRIA ostornyélgyár VI., Aradi-u. 11. Tel. 120-57. Ostornyelek, bőrszíjak, sétabotok, sportezikkek, nádárúk gyártása és forgalombahozatala. Kmetty Béla, IX, Kinizsi-u. 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom