Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke - B

Bajzáth. Lakás-jegyzék. 35 Lakás-jegyzék. Bakonyi. Bajzáth Sándor, üzletvezető, Kispest, Árpád-u. 118. — Tibor, honv. számtiszt, MII, práter-u. 34. Bajzátliy Sándor, fűszerk., VII, Rottenbíller-u. 29/6. Bak 1. Back. Baka Ferencz, műszaki tisztv., X, hölgy-u. 32. Baka György, bádogos, VHI, Bezerédi-u. 11. Tel. Józs. 124—75. — Ilona, pt. ellenőr, VH, Damjanich-u. 10. — István, asztalos s., VI, aradi u. 67. — István, műszerész, .VI, felső erdősor 40. — János, raktárnok, VI, felső erdősor 43. — József, czipészmester, VI, rózsa-u. 80. — József, mészáros, Kispest, Sárközy Pál-u. 39. — Márton, betűszedő, V, Csáky-u. 11. — Mártonné, kávémérő, V, Csáky-u. 11. — Sándorné, özv., magánzó, VH, murányi u. 44. — Aincze, magánzó, X, maglódi út 11. Baka-Baitz Irma, zeneszerző, VI, nagymező-u 21. Baka -h-Beseniey Ferencz, br., ny. altábornagy, VIH, Baross-u. 4. Tel. Józs. 65—58. Baka.-h-Bessenyey György, báró, dr., m. kir. követ­ségi titkár, H, fő-u. 21. Bakács, (Bakáts). — Albert, kőnyomdatulajd., VI, Petőfi u. 11. — Dánielné, özv., mag., P. Sz. Lőrincz, Kossuth La­jos-u. 67. — Ernő (Bakáts), női szabó m., IV, kecskeméti u. 6. — Ferencz, bognár, X, Ihász-u. 9. — György, keresk. isk. tanár, VII, Damjanich-u. 12. — Gyula, keresk., III, vas-u. 5. Tel. Józs. 34—22. — Gyula, máv. mérnök, VII, Bethlen-u. 43. — Ignácz, dr., ügyvéd, R.-Palota, Eötvös-u. 1. — Ilona, (Bakáts), hiv., VIH, Baross-u. 5. — Imre, máv. mérnök, VII, Bethlen-u. 43. — István, dr., főv. tanár, IX, Lónyay-u. 45. — János, apát, r. k. plébános, IV, váczi u. 45. — József, (Bakáts), p. t. dijnok, IX, füleki u. 10. Bakai, 1. Bakay. Bakaló Mihály, tanitó, Ptsztlőrincz, lőszergyártelep. Bakanek János, mechan., VI, Vilmos császár-út 39. Bakány Ferencz, máv. áll. felvigyázó, X, nyitrai u. 7. — István, máv. raktárnok, X, kolozsvári u. 37. — József, id., máv. nyugdíjas, X, Ónódi u. 2. — József, ifj., máv. rakt. gyak., X. kolozsvári u. 37. Bakányi István, aranyműves m., IV, aranykéz-u. 6. Bakarcsics Emiüa, szülésznő, VIII, Kisfaludy-u. 19. Bakáts, 1. Bakács. Bakay, (Bakai). — Dezső, detektivfőfelügy.,VI,gyár-u.24.Tel. 107-04. — Dezső, birtokos, IX, üllői út 107. — Józsefné, özv., magánzó, \ Hl, német-u. 45. — Károlyné, özv., nyugdijas, VH, Ilka-u. 36. — Menyhért, magánhiv., IX, soroksári út 42. — Oszkárné, özv., nyug., H, Battai-út 22. Bákay Lajos, H. oszt. gazd. tiszth., I, Böszörményi út 21. E ép Lilét. Bakesy Ernő, dr., jogügyi s. fogaim., IX, Rákos-u. 11. Baker Béla, tanár, IX, Lónyay-u. 20. Baki 1. Baky. Bakits (Bakics). — Györgyné, özv., bérkocsi tul., VH, békési telep. — János, titkár, I, Hegyalja-u. 2. — Károly, (Bakics), postaaltiszt, VH, dob-u. 13. — László, modori, m. kir. honv. ezredes, I, márvány­utcza 35. Bakity István, szűcs s., VIH, Magdolna-u. 35. Bakk 1. Back. Bakkos 1. Bakos alatt is. Bakkos Ilona, hivatalnok, IV, régi posta-u. 4. Bakler,Imre", magánzó, VH, Ilka-u. 13. Bakó Ádám, kath. liitokt., VIH, práter-u. 59la. — Antal, fodrász m., V, akadémia-u. 16. — Béla, mozdonyvezető, VI, szent László-u. 135. — Béláné, özv., magánzó, VI, délibáb-u. 23. — D. László, tanitó, VH, Damjanich-u. 19. — Etelka, tanítónő, IX, gr. Haller-u. 20. — Farkasné, özv., mag., IX, üllői út 95. Bakó Gábor, mezőg. kisérletügyi állomásv.,VI,Szász Károly-u. 6. — Gézáné, özv., hivatalnok, IV, reáltanoda-u. 18. — Gyula, vili. ellenőr, VI, béke-u. 1529. — Ignáczné, özv., magánzó, VIH, Ludoviceum-u. 4. — Imre, bankliiv., VIH, József-krt 41. — Imre, r.-t. igazgató, V, József-tér 6. Tel. 48—80. — Imre József, magánhiv., IX, Ferencz-krt 17. — István, czipész, VHI, Békés-u. 3. — István, fa- és szénkeresk., VH, aréna-út 9. — István, dr., igazgató, H, ostrom-u. 16. — Istvánné, özv., vendéglős, X, Asztalos Sándor-u. 7. — János, állami műmester, VIH, üllői út 70. János, főpénztáros ,H, Vérmező-út 10—12. — János, rendőr, IH, raktár-u. 5. — János, villanyszerelő, VT, dalnok-u. 24. — János Józáef, min. iroda s. tiszt, I, alkotás-u. 28. — József, asztalos, X, márga-u. 15. — József, gyári tisztv., VI, váczi út 19. — József, dr., ítélő táblai tanácséin., IX, mester-u. 1. — József, országgy. képv., VH, Hattyú szálló. — Lajos, színész, VH, verseny-u. 14. — László, színművész, VIH, Ludoviceum-u. 4. — Mihály, fuvaros, Pestujli., Apolló-u. 58. — Mihály, ügynök, VIH, népszinliáz-u. 19. — Pál, terménykeresk., VH, király-u. 85. — Pál, ny. vasutas, VH, dob-u. 74. — Péterné, nyugd., V, Zápolya-u. 38. Búza, p. és t. kezelőnő, IX, gr. Haller-u. 20. — Vincze, adóhiv. főtiszt, VI, V örösmarty-u. 48. Bakó-Szabolcs Barnabás, áll. felv.,VH, Hernád-u. 28. Bakóczy István, táblabíró, Hl, szentendrei u. 10. Bakody Aurél, dr., idegorvos, I, hidegkúti út 72. — Imre, hivatalnok, V, nádor-u. 13. — János, gépész, IH, föld-u. 65. Bakofen Mór, aranyműv., VI, Dessewfíy-u. 25—27. — Vilmos, keresk s., VHI, Rákóczi út 69. Bakonyi Albertné, özv., magánzó, IX, üllői út 79. — András, dr., pü. s. titkár, H, Margit-rkpt 36. — Antal, mérnök, VIH, üllői út 20. Bakonyi Ferencz, asztalos m„ IX, Ferencz-körút 7. — Ferencz, magánhiv., VH, Grassalkovich-u. 39. — Ferencz, üzletvezető, IX, tüzoltó-u. 66—68. Tel. Józs. 18—53. — Gábor, magánzó, VI, rózsa-u. 92. — Gézáné, özv., ny. min. tan., IV, Ferencz J.-rkpi 27. — Gizella, telefonkezelő, VH, Erzsébet-krt 7. — György, hírlapíró, Vlil, Stáhly-u. 5. — Hugó, tanár, H, Irma-tér 1. — István, mérnök, VI, Bulyovszky­u 3 2. — István, nemz. szinh. nyug. tagja, VH, sip-u. 19. — István, postaaltiszt, VH, Gizella-u. 16. — Istvánné, özv., magánzó, IV, molnár-u. 9. — Istvánné, ifj., özv., magánzó, H, retek-u. 49. — Istvánné, nyugdijas, H, retek-u. 49. — János, százados, I, Hieronymi-út 26.Tel. 107—29. — János Pál, vasúti felügyelő,VH, Peterdy-u. 38.Te!. Józs. 81-35. — Jánosné, özv., magánzó, H, csalogány-u. 38. • - Jenőné, özv., nyugdijas, IV, szép-u. 3. — József, magánhiv., IV, rózsa-u. 92. — József, magánzó, Kispest, Petőfi-u. 58/a. — József, raktárnok, Vili, Bezerédi-u. 8. — József, rend. fogain}., VHI, Baross-u. 105. — József, rendőr, X, Almos-u. 26. — Józsefné, fodrászné, VH, hársfa-u. 57. — Kálmán, dr., Ítélőtáblai tanácséin.,VI,Bajza-u.35. — Kálmán, műasztalos, VI, Szent-László-u. 76. — Károly, kertész, Újpest. Baross-u. 74. — Károly, dr., min. oszt. tan., I, Nagy Sándor-út 31. — Lajos, máv. hiv., IX, üllői út 57. — Lajos, vendéglős, VI, rózsa-u. 98. — László, dr., törvsz. jegyző, VI,Podmaniczky-u.67. — Lidia, hivatalnok, VIH, Rákóczi-út 71. — Lukácsné, özv , magánzó, X, mázsa-u. 7. — Margit, dijnok, Vlil, nagytemplom-u. 31. — Miksa, hírlapíró, VH, Rákóczi-út 64. 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom