Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - B) Egyesületek - XX. Különféle egyesületek

Egyesületek. 201 Egye sületek. Budapesti tűzoltó-testületek -szövetsége, VHI, kún­utcza 2. — A tag testületek'száma : 94. — Elnök : Breuer Szilárd. — Alelnök: Mátrai Antal. — Titkár: Kállay Imre. — Pénztárnok : Blasnek Hugó. Magyar orsz. tűzoltó szövetség.YH, Bákóczi út 38. — Tel. Józs. 118—45. — Elnök: gr. Széchenyi Viktor.— Alelnökök; Breuer Szilá d és dr. Marinovich Imre. — Titkár: Kuh«r-zky László. — Pénztáros: dr. Balogh Dezső. — Elnökség: Barabás István, Blaschnek Hugó, Csepreghy Pal, Dittrich József, Erdély Ernő, László István, Mlinkó István, Na y Sándor, Papp Ferencz, Bosta Géza, Szilvay Kornél. Thury József, dr. Varsányi Emil, Vida Pal. A magyar tűzoltó tisztek országos egyesülete. VH, kún-u. 2 — Tel. tűzoltóság. — Elnök: Janisch Andor.— Alelnök: dr. Marinovich Imre. — Főtitkár: Plasnek Hugó. Pest—P. S.— Kiskun vármegyei tűzoltó-szövetség. IV, vármegyeház. — Elnök: Agorasztó Tivadar. — Ügy­vezető alelnök : dr. Csillér.v Zoltán. — Titkár : Boross Imre. XX. Különféle egyesületek. Állatvédők világszövetsége az állatokat védő s azok élvebonczolása ellen küzdő nemzetközi szövetség ma­gyarországi osztálya. I, Gellértbegy-u. 13. — Diszelnök: Lukács György. — Elnök: dr. Krivoss Árpád. — Titkár : Görgey Feri. — Pénztáros : Almásy Dezső. — Ellenőr : Balajl.hy Kálmánné. Balatpni szövetség. VII, Bákóczi-út 38. és Balaton­füred. — Elnök : gr. Batthyány Lajos. — Alelnökök : dr. Óvári Ferencz, gr. Széchenyi Aladár,. Malatinszky Ferenra.— Igazgató: Cséplő Ernő. — Ügyészek : dr. Darányi Ferencz, dr. Bosenberg Lajos. Budai sakkozó társaság. I. alagát-u. 3. — Tel. 40—94. — Elnök: dr. Kovács Norbert. — Alelnök: dr. Kemény Dezső. — Titkár: Muhr Gyula. — Pénztáros : Bihar Aladár. — Ellenőr: Neukomm Gyula. — Konyvtáros : Breuer Ernő. Gondnok : Kiss Károly. Budapesti sakk-kör. VH, Károly-krt 3. — Elnök: Fleis­sig Sándor. — Alelnökök: dr. Paul Leó, Abonyi Ist­ván. — Főtitkár: dr. Vajda Árpád. —Titkár: Steiner Endre. — Pénztáros: Schianger Jakab, — Ellenőr: Kemény Emil. Konyvtáros : dr. Vajda Árpád. Ház­nagyok : Barasz Zsigmond, Steiner Bernát. — Ügyész : dr. Braun Ferencz. Délvidéki menekültek szövetsége. IV, sütő-u. 1. — Tel. 114—00. Egyesült keresztény nemzeti liga. IV, Ferencziek­tere 7. — Tel. 10 91. — Elnök: gr. Teleki Pál. — Ügy­vezető elnök : dr. Wolff Károly. Erdélyi magyar és székely menekültek szövetsége. IX, Báday u. 8 Tel. Józs. 135 02. Falu országos szövetség. VIH, vas-u. 19. — Tel. Józs. 40—59. — Elnuk: miklósvári Miklós Ödön. — Alelnö­kök : Szomjas Lajos, Buday Barna. — Ügyvezető igaz­gató: dr. Marschall Ferencz. Feministák egyesülete és gyakorlati tanácsadója. V, Mária Valéria-u. 12. — Tel. 142—40. — Ügyvezető: Glucklich Vilma. — Helyettes ügyvezető: Szirmay Oszkárné. — Pénztáros : Somióné Fekete Gizella. — Titkár: Vámbéry Melanie. — Ellenőr: Mellemé Mis­kolczy Eugéna. Gábor Áron országos munkásszövetség. VI, gr. Zichy Jenő-u. 13. — Tel. 133—85. — Elnök: Szörtsey Jó­zsef. — Alelnökök: Szabó Dénes, Kovács József, Mernes Lajos. — Ügyvezető igazgató : dr. Perényi Szilárd. — Főtitkár : Sikolya Lajos. — Titkár és pénztárnok : Ka­pus László. József főherczeg ur ő cs. és kir. fensége védnöksége alatt álló I. budapesti katonai hadastyán-egylet. Elnök: Ferter Imre. — Alelnökök: Onody Gáspár, Ellmann Vilmos. — Titkár: Wámoscher Jakab. — Pénztáros : Avar Mihály. — Ellenőrök: Kiss, Heiler, Stanek. Kenyérkereső nők országos szövetsége. IV, régi posta-u. 15. — Tel. 48 69. - Elnök: Lipthay Olga. — Alelnökök : Horváth Jenőné (fővárosi), heidentzi Hun­kár Béláné, szül. kellemesi Melczer Lilla (vidéki). — Titkár: Dómján Anna. — Pénztáros : dr. Tollé Dezsőné, dr. Nagy Bóza. Külföldi magyarok szövetsége. IX, Lónyay-u. 17. — Elnök : Berzeviczy Albert. — Társelnök : dr. Simon Elemér. — Az elnökség tagjai: dr. Návay Aladár, dr. Giesswein Sándor, Pékár Gyula, gr. Bánffy Miklós, Bákosi Jenő, Hegedűs Lóránt, Balog Elemér. — Ügy­vezető elnök : dr. sipeki Bálás Béla. — Alelnök: Illés Zsigmond. — Főtitkár : dr. Kemény Arnold. — Felelős szerkesztő : Nagy Béla. — Ügyész : dr. Kalmár Ármin. — Segédhivatali igazgató : Székely István. Lakók szövetsége. V, visegrádi u. 14. — Tel. 64—24. — Elnök : dr. Giesswein Sándor. — Tiszteletbeli elnök : dr. Pap Dezső. — Helyettes elnökök: dr. Pékár Mihály, Pfeifer Ignácz. — Alelnökök : Becsey Antal, dr.* Bródy Ernő, dr. Gaar Vilmos, Miákits Ferencz, dr. Pap Jó­zsef. — Ügyvezető alelnök : Scheuer Bóbert. — Főtit­kár : dr. Fái Sándor. — Titkár: dr. Török László. — Helyettes titkár: dr. Kollman Dezső. Levélgyűjtők első hazai egyesülete. VI, Andrássy­út 25. — Titkárság: VIH, Teleki-tér 10. — Elnök: Schmidt József. — Titkár : Luib István. — Pénztáros : Winter Lajos. — Alelnökök; Szécsy Arthur, Khayll Elemér. — Könyvtáros . Winter Magda. — Jegyző: Löcherer Tamás. — Háznagy: Bálint Zoltán. — Ügyész: dr. Ujlaky József. — Választmány : Ágai Vilmos, Blu­menkranz Hermann, Doszkár Ferencz, dr. Glaser Mar­czel, Goldschläger S., dr. Hampel Antal, Mauthner Zoltán, Oswald Bóbert, I'asterczyk Antal, Pollatsek Sándor, l'oppovits Mirko, Bédey Miklós, Sterk Izidor, Vidor Emil, Willheim Arthur. Magyar aero-szövetség. IX, Lónyav-u. 36. Tel. Józs. 49 -52. — Elnök: Farkas Kálmán. — Főtitkár: Feleky Miklós. — Titkár : Faragó Pál. — Ügyész : dr. Vidacs Hugó. — Pénztárnok : Szotyory-Nagy Árpád. — Könyv­támok: Oláh Zoltán. Magyar asszonyok nemzeti szövetsége. VHI, Mária­utcza 7. — Tel. JÓZS. 92—60. — Elnök: Tormay Cécile. — Alelnök: gr. Báday Gedeonné. — Inléző-bizottság: Ágoston Gézáné, Berta Ilona, Farkas Edith, Horváth Gézáné, gr. Kleber.sberg Kunóné, Lingauer Erzsébet, Papp Jánosné, Perczelné Kozma Flora, Baffay Sáu­dorné, Spur Istvánné. Szegedy M. Aladárné, Szegedy M. Elemérné, Szilassy Aladárné, gr. Zichy Bafaelné. — Igazgató hg. Hohenlohe Károly Egon. Magyar bélyegkereskedők egyesülete. VI, Andrássy­út 48. — Tel. 91—61. — Elnök: Doszkár Ferencz. — Alelnök.: Iván Kornél. — Titkár: Molnár Kálmán. — Pénzt.: Szekulesz Henrik. — Ügyész : dr. Brüll Imre. Magyar cserkészszövetség, IV, váczi u. 46. Tel. 38-71. A Magyar cserkészszövetség 6-os számú «Az Erő» cserkészcsapata.VIH, József krt. 31 b. —Tel. 52—85.— Parancsnok : Szőke Imre. — Segédtiszt: Balkay Ernő. Magyar egyesület a leánykereskedés ellen. IV, szarka-u. 4. — Tel. Józs. 99 85. Elnök: dr. Pr<^ hászka Ottokár. — Főtitkár : Latinovits Bóza. — Pénz­táros : dr. Vásárhelyi Lajos. Magyar jövő szövetség. VH, Damjanich-u. 50. és TV. Gerlóczy-u. 11. — Fővédnöknő:„Horthy Miklósné. — Elnök: Prohászka Ottokár. — Ügyvezető elnök: dr. Gyomlay László. Magyarországi állatvédő egyesületek szövetsége. IX, Ernő-u. 11—13. — Tel. Józs. 6-70. — Hivatalos órák : d. e, 8—2. — Elnök : Baráth Zoltán. — Titkár : Fedor Árpád. Magyarországi artista egyesület. VHI, Bákóczi-út 41. — Tel. Józs. 135 68. Elnök : Szabolcs Ernő. — Ügy­vezető igazgató : Boland Bóbert. — Alelnökök : Sándor József, Nóvák Mihály. — Titkárok: Bittha Ferencz, Kovács Andor. —Pénztáros: Mach Zsigmond. — Gazda : Seidl Albert,. — Számvizsgálók : Fehér Gyula, Szent­iványi Kálmán, Wiedmayer Frigyes. Magyarországi táncztanitók Országos szövetsée.g TV. Királyi 1 ál-u. 7. — Elnök : Brada Ede. — Ügyvezető elnök : Bóka Gyula. — Pénztáros: Vogl Imre. — Titkár: Gaubek Bezső. — Képezdei igazgató : Bóka Pál. Magyarországi vegetárius egyesület. I, márvány­utcza 35. — Elnök : Bicsérdy Tibor. — Főtitkár : Dra-

Next

/
Oldalképek
Tartalom